Тестове

Тестове
по ГЕОГРАФИЯ на БЪЛГАРИЯ за конкурсен изпит в УНСС и другите висши училища
Подготовка за матурата

В тестовете са включени предимно задания с избираем верен отговор от 5 възможни по типа за икономическите университети. В приемните из­пити в някои университети, включително Софийския университет „Св. Климент Охридски“, се използват задания с избираем отговор от 4 възможнос­ти. Във възприетата форма на избираем отговор има елемент на случай­ност в избора на верен отговор, но той се тушира чрез вмъкване в скалата за оценя­ване на отрицателна точка за грешен отговор, както е в УНСС. Вече се преминава към създаване на банка от тестови задания. Роди се и в УНСС се прилага практиката изпитите да са чрез случаен компютърен избор на набор от тестови задания, за да може да се преодолее почти напълно елементът на подсказване и преписване по време на изпит. По такъв начин се формира нова изпитна ситуация. Тя изисква много добро владеене на учебния материал, който е предмет на тестирането, опит в самопроверка чрез множество тестове и преминаване през множество варианти на тестови задания по една и съща тема.


Въпросът с подготовката за кандидатстване във висшите училища, универси­тети и колежи и ДЗИ чрез тестова проверка на равнището на подготвеност има своята специфика. Тя е: 
 1. В самостоятелността на подготовката чрез използване на учебниците от средното училище и специализирани учебни пособия, издания на са­мите приемащи институции и на различни издателства; 
 2. В натрупания опит за изпълнение на тестови задания от участниците в приемните изпити; 
 3. Обектив­ност и сравнимост на резултатите и на оценките, бързина на проверка на изпитни­те материали.
В подготовката за явяване на приемен изпит във висшите училища и универси­тети и на ДЗИ първото и най-важно нещо е задълбочаване равнището на знания по учебния предмет География и икономика чрез преговор на учебния материал, допълва­не на празнотите от обучението в средното училище и разширяване полето на зна­ния. Това става предимно чрез използването на:
 •   учебниците по география и икономика от средното училище;
 • географските атласи и географски карти за обучението в средните училища;
 • специализирани учебни помагала;
 •  нови статистически данни;
 •  сборници от тестове за самостоятелна проверка.
При процеса на самостоятелно задълбочаване и разширяване владеенето на учеб­ния материал най-добри резултати се получават, когато се използва следният алго­ритъм:

Първо. Внимателно се изчитат по няколко пъти учебните материали от учеб­ниците и помагалата по отделна тема, като за всяко географско име се търси на карта неговото местоположение.

Второ. На основата на усвоеното от учебниците и учебните помагала кандидат-студентът си прави план на всяка изучавана от него тема. Този план може да бъде с различна степен на пълнота и подробност. Той помага при преговор на учебния материал.

Трето. Отново прочитане на учебния материал и изготвяне на записки (бележ­ки) при четенето на текста. Едновременно се ползват и изображенията в атлас или географска карта за определяне на местоположението на географските обекти и те­ритории и данни, които трябва да се запомнят и знаят. В записките или направо върху текста на учебниците се добавят новите данни от справочника на НСИ или от настоящото издание.

Четвърто. Проверка на наученото чрез самотестиране с помощта на предла­ганите тестове по теми и комплексно. 
След преминаване на 22-те теми се прави преговор на наученото и самопроверка чрез комплексните тестове.

Настоящото издание има за задача да помогне на кандидат-студентите и зре­лостниците в овладяването на учебния материал чрез самопроверка с помощта на тестовата форма по най-често срещаните параметри от изпитите за прием на нови студенти във висшите училища и университети. По най-често срещаните 22 теми са разработени два типа тестове: 22 тематични теста, съдържащи по 40 тестови задания с един избираем верен отговор от 5 възможни отговора и по 6 задания от открит тип (със свободен отговор) за всяка тема; 10 комплексни теста, съдържащи по 40 тестови задания с един избираем верен отговор от 5 възможни отговора. По такъв начин самоподготвящите се имат възможност да проверят своите знания по 22-те теми. Формулировката на темите е по въпросника за единния приемен изпит в УНСС, другите икономически университети и СУ „Св. Климент Охридски".

При ползване на настоящия сборник е препоръчително следното:
Първо. Много внимателно прочитане на тестовото задание и определяне какво се изисква да направи тестваният: да отговори на въпрос; да продължи твърдение (или израз); да открие съответствие или несъответствие; да определи последова­телност на някакво подреждане, да определи местоположение и т.н.

Второ. Да се открие ключовата или ключовите думи в тестовото задание. От правилното определяне на ключовата дума зависи до голяма степен и верността на изпълнение на заданието и подбора на верния отговор.

Трето. При закрития тип задания следва да се сравняват възможните отгово­ри с поставената цел в заданието. Най-често допусканата грешка е, когато първият или вторият възможен отговор се харесат на тестирания и по-нататък той не чете докрай възможните отговори и не ги сравнява със заданието. В някои от зада­нията следва да се определи не само наличието на елемент на вярност във всеки отделен вариант, но и степента (пълнотата) на вярност на предложените вариан­ти.

Четвърто. При невъзможност да се изпълни заданието (липса на знание, на ориентация, разбиране смисъла и т.н.) се търси верния отговор като се ползват учебниците картите, атласите, учебните помагала, интернет-търсачки, енциклопе­дии и др. В тези случаи най-важното е трениращият се кандидат-студент сам да открие отговора. Тогава ще придобие и знание по определена част от учебното съ­държание. След това верния отговор се проверява в края на помагалото.

Използването на настоящото издание в процеса на подготовка за явяване на тестова проверка в университетите, академиите и висшите училища става само на основата на наученото в училище и допълнителните знания, придобивани от учебни­ците, учебните помагала и географски карти. При изпълнението на тестовите зада­ния също се получават знания, но те са допълнителни към основата. Чрез трениров­ките с настоящото помагало се усъвършенстват и методите на изпълнение на тес­тови задания. Това са много важни елементи на подготовката за явяване на приемен изпит във висшите училища.


Анко Иванов

Тематични тестове по География на България
 1. Тест Географско положение на България
 2. Тест Релеф на България
 3. Тест География на полезните изкопаеми в  България
 4. Тест География на климата на България
 5. Тест География на водите на България
 6. Тест География на почвите, растителността и животинския свят на България
 7. Тест География на населението на България
 8. Тест География на селищата в България
 9. Тест География на растениевъдството в България
 10. Тест География на животновъдството в България
 11. Тест География на енергетиката в България
 12. Тест География на металургията в България
 13. Тест География на химическата промишленост на България
 14. Тест География на леката промишленост на България
 15. Тест География на хранително-вкусовата промишленост на България
 16. Тест География на транспорта на България
 17. Тест География на туризма на България
 18. Тест Югозападен социално-икономически район
 19. Тест Югоизточен социално-икономически район
 20. Тест Северозападен социално-икономически район
 21. Тест География на Дунавската равнина
 22. Тест География на Черноморската област
Комплексни тестове

Няма коментари:

Публикуване на коментар