неделя, 10 януари 2016 г.

География на климата на България

Тематичен тест по География на България
Тестови задания с избираем отговор:
1.    Върху формирането на климата на България влияние оказва:
а)   географското положение;
б)   океанските и морските течения;
в)   преносът на въздушни маси;
г)   особеностите на земната повърхност;
д)   всичко посочено.
2.    Количеството слънчево греене в България в най-значима степен се опре­деля от:
а)   релефа;
б)   географското положение;
в)   растителната покривка;
г)   преносът на въздушни маси;
д)   атмосферното налягане.
3.    Територията на България попада в:
а)   умерен климатичен пояс;
б)   субтропичен климатичен пояс;
в)   умерен и субтропичен пояс и прехода между тях;
г)   умерен морски пояс;
д)   субтропичен и тропичен пояс.
          4.  Кой от водните басейни влияе най-силно върху климата на България?
а)   Северен ледовит океан;
б)   Средиземно море;
в)   Черно море;
г)   Егейско (Бяло) море;
д)   Атлантически океан.
5.   През по-голямата част от годината влажни атлантически въздушни маси нахлуват в България от посока:
а)   запад-северозапад;
б)   изток-североизток;
в)   север-североизток;
г)   юг-югозапад;
д)   юг-югоизток.
6.    Относителната влажност на въздуха в България е най-ниска през юли и август в:
а)   Санданско-Петричка котловина;
б)   Велинградска котловина;
в)   Краище;
г)   Ихтиманска Средна гора;
д)   Софийска котловина.
7.    Влиянието на Средиземно и Егейско (Бяло) море върху климата на Бълга­рия се осъществява по долините на реките:
а)   Марица, Янтра и Камчия;
б)   Струма, Места и Искър;
в)   Тунджа, Велека и Огоста;
г)   Места, Струма и Марица;
д)   Искър, Тунджа и Камчия.
8.    В коя форма на релефа през зимата често има температурна инверсия?
а)   низина;
б)   котловина;
в)   равнина;
г)   плато;
д)   стръмен планински склон.
          9.  Най-ниската в България температура на въздуха от - 38.3° е измерена в град:
а)   Трън;
б)   Ихтиман;
в)   Панагюрище;
г)   Видин;
д)   Кнежа.
10.    Най-високата в България температура на въздуха от + 45.2° е измерена през 1916 г. в:
а)   Сандански;
б)   Русе;
в)   Садово;
г)   Петрич;
д)   Кнежа.
11.    Средногодишната температура на въздуха в България е:
а)   8.6° С;
б)   10.5° С;
в)   12.0° С;
г)   13.9° С;
д)   14.3° С.
12.    Много високите валежи (около и над 1000 мм) по високата част на северни­те склонове на Западна и Средна Стара планина се дължат на:
а)   по-ниските температури по северните склонове;
б)   наветреното положение на склонове;
в)   обезлесеността;
г)   фьоновите ветрове по северните склонове;
д)   влиянието на буковите гори.
13.    Най-голямо количество валежи в България падат в района на:
а)   крайдунавските низини;
б)   високите планини;
в)   хълмистите и нископланински земи;
г)   вътрешнопланинските котловини;
д)   черноморското крайбрежие.
14.    Най-малко количество валежи в България падат в района на :
а)   Горнотракийската низина;
б)   Странджа и Сакар;
в)   Северно Черноморие и Добруджа;
г)   Софийското и Радомирско поле;
д)   Западни и Източни Родопи.
15.    В България месеците юли и август в равнините и низините се отличават с ниска относителната влажност на въздуха. Тогава тя е по-висока в:
а)   Дунавска равнина;
б)   Санданско - Петричка котловина;
в)   Пазарджишко-Пловдивско поле;
г)   Черноморско крайбрежие;
д)   Старозагорско поле.
16.    В коя климатична област зимата е студена, лятото - горещо, а валежите са между 500 и 650 мм?
а)   умереноконтинентална;
б)   преходно-континентална;
в)   континентално-средиземноморска;
г)   черноморска;
д)   планинска.
17.    В коя климатична област има по-ниски температури, повече валежи, де­бела снежна покривка през зимата и силни ветрове ?
а)   умереноконтинентална;
б)   преходна;
в)   континентално-средиземноморска;
г)   черноморска;
д)   планинска.
18.    В коя климатична област зимата е по-мека и валежна, а лятото - горещо и сухо?
а)   умереноконтинентална;
б)  планинска;
в)   континентално-средиземноморска;
г)   черноморска;
д)   планинска.
19.    Коя климатична област в България заема най-голяма площ от територи­ята на страната?
а)   умереноконтинентална;
б)  преходно-континентална;
в)   континентално-средиземноморска;
г)   черноморска;
д)   планинска.
20.    В коя климатична област на България валежите имат два максимума (май-юни и ноември-декември) и два минимума (февруари и август) ?
а)   умереноконтинентална;
б)  преходно-континентална;
в)   континентално-средиземноморска;
                 г)   черноморска;
                 д) планинска.

21.    Най-високата средногодишна температура в България (13.9°) е измерена в град:
а)   Бургас;
б)   Варна;
в)   Кърджали;
г)   Гоце Делчев;
д)   Сандански.
22.    В коя от посочените групи климатични явления и трите са неблагопри­ятни?
а)   роса, пороен валеж, слана;
б)  градушка, атмосферно налягане, бриз;
в)   снеговалеж, вихрова буря, слана;
г)   температура на въздуха, засушаване, пороен валеж;
д)   поледица, градушка, слана.
23.    Част от атмосферния въздух, в която са натрупани водни пари във вид на огромен брой малки видими капчици вода или ледени кристалчета, е:
а)   валеж;
б)  атмосфера;
в)   облак;
г)   роса;
д)   скреж.
24. Какъв е климатът, показан на климатограмата?
а) умереноконтинентален:
б) преходноконтинентален:
в) континентално-средиземноморски:
г) черноморски:
д) планински.
25.   Най-ветровитото място от посочените е:
а)   Странджа планина;
б)   връх Богдан;
в)   връх Мургаш;
г)   град Банско;
д)   град Велинград.
26.    Съчетанието на температурата на въздуха, облачността, влажността на въздуха, валежите, атмосферното налягане и вятъра на дадено място и в да­ден момент е:
а)   елемент на времето;
б)   фактор на времето и климата;
в)   време;
г)   елемент на климата;
д)   климат.
        27.  Влажността като елемент на климата може да бъде определена като:
а)   видимата част на водните пари в атмосферния въздух;
б)   количеството събрана след валеж вода върху земната повърхност;
в)   количеството водни пари, които се съдържат в единица обем въздух;
г)   падане върху земната повърхност на дъжд и сняг;
д)   степента на покриване на земната повърхност с дъждовна вода или сняг.
28.   Вятърът е атмосферно явление, характеризиращо се с това, че:
а)   въздухът се движи възходящо;
б)   формира се нова въздушна маса;
в)   размива се въздушна маса;
г)   въздухът се премества хоризонтално над земната повърхност;
д)   задържане на едно място на въздушна маса.
29.    В коя група и трите метеорологични станции през лятото в отделни дни се отличават с много високи температури (около 40 и над 40°С)?
а)   Самоков, Панагюрище, Ихтиман;
б)   Садово, Русе, Смолян;
в)   Кнежа, Плевен, Русе;
г)   Варна, Бургас, Царево;
д)   Перник, Чепеларе, Кюстендил.
30.    Когато през зимата Източноевропейският антициклон обхване терито­рията на България, времето в страната е:
а)   меко и валежно;
б)   горещо и сухо;
в)   топло и валежно;
г)   студено и сухо;
д)   студено и валежно.
31.    Кой е най-характерният признак на циклонално време в България през лятото?
а)   захлаждане и валежи;
б)   захлаждане и засушаване;
в)   затопляне и валежи;
г)   затопляне и засушаване;
д)   времето не се променя.
32.    Коя от посочените характеристики на климата НЕ се отнася за Бълга­рия?
а)   температурите на въздуха се повишават от север на юг;
б)   температурите на въздуха се понижават от ниско към високо;
в)   валежите се увеличават от запад на изток;
г)   ветровете имат по-голяма скорост във високите части на планините;
д)   във всички части на страната през зимата може да вали сняг.
33.    Главната причина за наличие в южните части на България на зимен максимумът на валежите е влиянието на:
а)   Атлантическия океан;
б)   Източноевропейския антициклон;
в)   циклоните от Исландския минимум;
г)   средиземноморските циклони;
д)   антициклоните, породени от Азорския максимум.
34.    Кое от посочените почти не оказва влияние върху формирането на кли­мата на България?
а)   местоположението спрямо Атлантическия океан;
б)   общата атмосферна циркулация в Европа;
в)   непосредствената близост с Черно море;
г)   непосредствената близост с река Дунав;
д)   равнинният релеф на север и широката връзка с Източноевропейската

равнина.

35.    В коя двойка „име на селище - характерен местен вятър" има несъответст­вие?
а)   Сливен - бораподобен;
б)   Троян - планинско-долинен;
в)   Бургас - бриз;
г)   София - фьон;
д)   Казанлък - бриз.
36.    В коя част на България са най-високи стойностите на средногодишната облачност?
а)   Санданско-Петричката котловина;
б)   Югоизточната част на Родопите;
в)   югоизточната част от долината на р. Марица;
г)   Дунавската равнина;
д)   високопланинската част на Рила и Пирин.
37.    Валежите в Дунавската равнина имат:
а)   пролетен максимум и летен минимум;
б)   пролетно-летен максимум и зимен минимум;
в)   зимен максимум и лятно-есенен минимум;
г)   летен максимум и пролетен минимум;
д)   равномерно разпределение през годината.
38.    Горещо, сухо и тихо време в България през лятото се формира при нахлу­ване на въздух от:
а)   циклоните от Исландския минимум;
б)   циклоните от Средиземно море (Генуезкия залив);
в)   антициклоните от Арктика;
г)   антициклоните от Азорския максимум;
д)   всичко посочено.
39.    В България годишната температурна амплитуда от 20-21°С е характер­на за климатичната област:
а)   умереноконтинентална;
б)   преходно-континентална;
в)   континентално-средиземноморска;
г)   черноморска;
д)   планинска.
40.    В каква форма на релефа е измерена абсолютната най-ниска температу­ра на въздуха в България?
а)   низина;
б)   равнина;
в)   котловина;
г)   плато;
д)   висока планина.

Тестови задания със свободен отговор:
1. За коя климатична област на България се отнася характеристиката:
„Средните януарски температури са положителни (1-3°С), средните юлски температури са 22-23°С, а годишната температурна амплитуда е 20-21°С, годишна­та сума на валежите се увеличава от 450 мм на север до 700-800 мм на юг"?
          ………………………………………………………………………..
2. Характеристиката: „Гигантски атмосферен вихър с по-високо атмосферно налягане в центъра, липсата на облаци и валеж в него и понижаване на атмосферното налягане към периферията. През зимата формира в България много студено и сухо време, а през лятото - много топло и сухо време" се отнася за:
       …………………………………………………………………………..
3. Върху климата на България формиращо влияние целогодишно имат умере­ните въздушни маси, а сезонно:
      …………………………………………………………………………..
4. Силен и поривист топъл вятър по северните склонове на българските пла­нини, най-често проявяващ се през пролетта, се нарича:
    ……………………………………………………………………………
5. В България периодичните ветрове, които по долините на реките през де­ня духат от полето към планината, а вечерта и през нощта - от планината към полето, се наричат:
             ……………………………………………………………………………..
6. За коя климатична област в България се отнася характеристиката:
„Средните януарски температури са около 0°С (от -1 до +1), през лятото са 23-24°С. Температурните амплитуди са между 22 - 24°С. Валежите са умерени по количество (550-600 мм), но са с два максимума (летен и есенно-зимен) и два миниму­ма (февруарски и августовски)"?
      ……………………………………………………………………..

Няма коментари:

Публикуване на коментар