неделя, 10 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на климата на България

1.    Върху формирането на климата на България влияние оказва:
д)   всичко посочено.

2.    Количеството слънчево греене в България в най-значима степен се опре­деля от:
б)   географското положение;

3.    Територията на България попада в:
в)   умерен и субтропичен пояс и прехода между тях;

          4.  Кой от водните басейни влияе най-силно върху климата на България?
д)   Атлантически океан.

5.   През по-голямата част от годината влажни атлантически въздушни маси нахлуват в България от посока:
а)   запад-северозапад;

6.    Относителната влажност на въздуха в България е най-ниска през юли и август в:
а)   Санданско-Петричка котловина;

7.    Влиянието на Средиземно и Егейско (Бяло) море върху климата на Бълга­рия се осъществява по долините на реките:
г)   Места, Струма и Марица;

8.    В коя форма на релефа през зимата често има температурна инверсия?
б)   котловина;

          9.  Най-ниската в България температура на въздуха от - 38.3° е измерена в град:
а)   Трън;

10.    Най-високата в България температура на въздуха от + 45.2° е измерена през 1916 г. в:
в)   Садово;

11.    Средногодишната температура на въздуха в България е:
б)   10.5° С;

12.    Много високите валежи (около и над 1000 мм) по високата част на северни­те склонове на Западна и Средна Стара планина се дължат на:
б)   наветреното положение на склонове;

13.    Най-голямо количество валежи в България падат в района на:
б)   високите планини;

14.    Най-малко количество валежи в България падат в района на :
в)   Северно Черноморие и Добруджа;

15.    В България месеците юли и август в равнините и низините се отличават с ниска относителната влажност на въздуха. Тогава тя е по-висока в:
г)   Черноморско крайбрежие;

16.    В коя климатична област зимата е студена, лятото - горещо, а валежите са между 500 и 650 мм?
а)   умереноконтинентална;

17.    В коя климатична област има по-ниски температури, повече валежи, де­бела снежна покривка през зимата и силни ветрове ?
д)   планинска.

18.    В коя климатична област зимата е по-мека и валежна, а лятото - горещо и сухо?
в)   континентално-средиземноморска;

19.    Коя климатична област в България заема най-голяма площ от територи­ята на страната?
а)   умереноконтинентална;

20.    В коя климатична област на България валежите имат два максимума (май-юни и ноември-декември) и два минимума (февруари и август) ?
б)  преходно-континентална;

21.    Най-високата средногодишна температура в България (13.9°) е измерена в град:
д)   Сандански.

22.    В коя от посочените групи климатични явления и трите са неблагопри­ятни?
д)   поледица, градушка, слана.

23.    Част от атмосферния въздух, в която са натрупани водни пари във вид на огромен брой малки видими капчици вода или ледени кристалчета, е:
в)   облак;

24. Какъв е климатът, показан на климатограмата?
а) умереноконтинентален:

25.   Най-ветровитото място от посочените е:
в)   връх Мургаш;

26.    Съчетанието на температурата на въздуха, облачността, влажността на въздуха, валежите, атмосферното налягане и вятъра на дадено място и в да­ден момент е:
в)   време;

        27.  Влажността като елемент на климата може да бъде определена като:
в)   количеството водни пари, които се съдържат в единица обем въздух;

28.   Вятърът е атмосферно явление, характеризиращо се с това, че:
г)   въздухът се премества хоризонтално над земната повърхност;

29.    В коя група и трите метеорологични станции през лятото в отделни дни се отличават с много високи температури (около 40 и над 40°С)?
в)   Кнежа, Плевен, Русе;

30.    Когато през зимата Източноевропейският антициклон обхване терито­рията на България, времето в страната е:
г)   студено и сухо;

31.    Кой е най-характерният признак на циклонално време в България през лятото?
а)   захлаждане и валежи;

32.    Коя от посочените характеристики на климата НЕ се отнася за Бълга­рия?
в)   валежите се увеличават от запад на изток;

33.    Главната причина за наличие в южните части на България на зимен максимумът на валежите е влиянието на:
г)   средиземноморските циклони;

34.    Кое от посочените почти не оказва влияние върху формирането на кли­мата на България?
г)   непосредствената близост с река Дунав;

35.    В коя двойка „име на селище - характерен местен вятър" има несъответст­вие?
д)   Казанлък - бриз.

36.    В коя част на България са най-високи стойностите на средногодишната облачност?
д)   високопланинската част на Рила и Пирин.

37.    Валежите в Дунавската равнина имат:
б)   пролетно-летен максимум и зимен минимум;

38.    Горещо, сухо и тихо време в България през лятото се формира при нахлу­ване на въздух от:
г)   антициклоните от Азорския максимум;
39.    В България годишната температурна амплитуда от 20-21°С е характер­на за климатичната област:
г)   черноморска;

40.    В каква форма на релефа е измерена абсолютната най-ниска температу­ра на въздуха в България?
в)   котловина;

Тестови задания със свободен отговор:
1. За коя климатична област на България се отнася характеристиката:
„Средните януарски температури са положителни (1-3°С), средните юлски температури са 22-23°С, а годишната температурна амплитуда е 20-21°С, годишна­та сума на валежите се увеличава от 450 мм на север до 700-800 мм на юг"?
     черноморска

2. Характеристиката: „Гигантски атмосферен вихър с по-високо атмосферно налягане в центъра, липсата на облаци и валеж в него и понижаване на атмосферното налягане към периферията. През зимата формира в България много студено и сухо време, а през лятото - много топло и сухо време" се отнася за:
антициклон

3. Върху климата на България формиращо влияние целогодишно имат умере­ните въздушни маси, а сезонно:
полярни (Арктични) и тропични

4. Силен и поривист топъл вятър по северните склонове на българските пла­нини, най-често проявяващ се през пролетта, се нарича:
  фьон

5. В България периодичните ветрове, които по долините на реките през де­ня духат от полето към планината, а вечерта и през нощта - от планината към полето, се наричат:
         планинско-долинни

6. За коя климатична област в България се отнася характеристиката:

„Средните януарски температури са около 0°С (от -1 до +1), през лятото са 23-24°С. Температурните амплитуди са между 22 - 24°С. Валежите са умерени по количество (550-600 мм), но са с два максимума (летен и есенно-зимен) и два миниму­ма (февруарски и августовски)"?
        преходноконтинентална

Няма коментари:

Публикуване на коментар