Речник

Търсете думите от речника с търсачката вляво или по азбучен ред.

Търсене по азбучен ред

 А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т 

 У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ю   Я 


Учебен речник по География и икономика
за 5.-12. КЛАС

Трето допълнено и преработено издание

Рецензенти:
 • доц. Нено Димов, ръководител на кат. “Социално-икономическа география” на ГГФ, С” “Св. Кл. Охридски”
 • доц. Гр. Тонев - доктор по икономика
 • Григор Димитров, учител по география и икономика в 91. НЕГ, София
 © Анко Илиев Иванов, автор – 2005, София ISBN 954-8630-44-3, София, 2012 Делфи

Из­пол­з­ва­ни съкра­ще­ния
АЕЦ – атомна електрическа централа
англ. – английски език               
араб. – арабски език
атм. – атмосферно                  
БВП – брутен вътрешен продукт
ВЕЦ – водноелектрическа централа 
г/л – грам в литър                
грц. – гръцки език
ДДС – данък добавена стойност                       
д/км 2– души на кв. километър 
ЕАСТ – Европейска асоциация за свободна търговия
ЕС – Европейски съюз           
з.д. – западна дължина
и.д. – източна дължина           
индиан. –  индиански език
исл. –  исландски език              
исп. – испански език
итал. – италиански език            
кариб. – карибски езици
кв.км –  квадратен километър    
кг – килограм
км2 – квадратен километър    
кирг. – киргизки език
кит. – китайски език                
ккал. – килокалория
км – километър                    
км 3 – кубичен километър
км/час – километър в час           
куб.км –  кубичен километър
куб.м – кубически метър           
лат. – латински език
МВФ – Международен валутен фонд
м/год – метър годишно             
м/сек – метър в секунда
мг – милиграм                       
млн. – милион
млрд. – милиард                       
млрд.г. – милиарда години
мм – милиметър                   
н.е. – нова ера                      
напр. – например
нем. – немски език                  
норв. – норвежки език
о-в – остров                           
перс. – персийски език
пол. – полски език                  
п-ов - полуостров  
порт. – португалски език
рус. – руски език                    
см – сантиметър
с.ш. – северна ширина           
ТЕЦ – топлоелектрическа централа
ТКЗС – трудово кооперативно земеделско стопанство
т – тон                              
т/км – тонкилометър
т.нар. – тъй наречените           
ТНК – транснационални компании
ТПК – трудово производителна кооперация
тюркм. – тюркменски език         
 унг. – унгарски език
финл. – финландски език         
фр. – френски език
хол. – холандски език           
ю.ш. – южна ширина
яп. – японски език

Предговор 
Учеб­ни­ят реч­ник по ге­ог­ра­фия и ико­но­ми­ка, има за за­да­ча да под­по­мог­не учениците, кандидат-студентите и студентите в усвоява­не­то на учеб­ния ма­те­ри­ал по ге­ог­ра­фия, да послужи на учители и специалисти в използването на географските знания.  Овладя­ва­не­то на учеб­ния ма­те­ри­ал изис­к­ва пра­вил­но ори­ен­тира­не в съ­дър­жа­ни­е­то на поня­ти­я­та и на тази ос­но­ва раз­би­ра­не на същ­ност­та, прояв­ле­ни­я­та и вза­и­мов­ръз­ки­те между при­род­ни­те и об­щес­т­ве­ни­те про­це­си и яв­ле­ния.
По­ра­ди на­ли­чи­е­то на мно­жес­т­во учеб­ни­ци за V-XII клас за за­дъл­жи­тел­на и профилирана под­го­тов­ка има раз­ли­чия в из­пол­з­ва­ни­те от ав­то­ри­те по­ня­тия. Ов­ла­дя­ва­не­то на го­ля­ма част от ос­нов­ни­те ге­ог­раф­с­ки по­ня­тия се из­вър­ш­ва чрез учебния процес и в самостоятелна форма. Ос­но­вата на ов­ла­дя­ва­не­то на по­ня­ти­я­та по но­ви­те учеб­ни прог­ра­ми на МОМН е заложе­на в обу­че­ни­е­то по пред­ме­ти­те “Чо­ве­кът и об­щес­т­во­то“ и “Чо­ве­кът и при­ро­да­та“ в III-IV клас. То е пред­ви­де­но да про­дъл­жа­ва в V-XII кла­со­ве по учеб­ния предмет “География и ико­но­ми­ка“. До­се­га във все­ки от­пе­ча­тан и одо­б­рен от МОН учебник на последни­те стра­ни­ци има кра­тък тер­ми­но­ло­ги­чен реч­ник. По­ра­ди лип­са­та на мяс­то автори­те да­ват въз­мож­но най-крат­ко­то и ла­ко­нич­но ­ тъл­ку­ва­не на по­ня­ти­я­та. То­ва не позво­ля­ва уче­ни­ците по-доб­ре и за­дъл­бо­че­но да раз­бе­рат и ос­ми­с­лят същност­та на те­зи по­ня­тия.
Нас­то­я­що­то трето из­да­ние на речника час­тич­но за­пъл­ва про­пус­ки­те в от­дел­ни­те издания на учеб­ници­те, помагалата и популярните географски издания. В не­го до го­ляма сте­пен са вклю­че­ни най-чес­то упот­ре­бя­ва­ни­те по­ня­тия. Ос­но­вен ак­цент е пос­та­вен на те­зи от тях, ко­и­то са за­пи­са­ни в ут­вър­де­ни­те учебни прог­ра­ми за за­дъл­жи­тел­на, профилирана, задължително избираема и свободно избираема   под­го­тов­ка и които най-често се използват. Включения са и понятия от други науки като икономика, геология, политология и т.н. понеже те не се изучават самостоятелно в българското училище, но са необходими за разбирането на географския учебен материал. Ос­вен об­щоп­ри­е­ти­те по­ня­тия се доба­вят и ня­кои за знания за про­из­хо­да, ви­до­ве­те и раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на ге­ог­раф­с­ки, иконо­ми­чес­ки, со­ци­ал­ни, де­мог­раф­с­ки и по­ли­ти­чес­ки яв­ле­ния, про­це­си, фор­ми и обек­ти.
Ав­то­рът се е ста­рал да из­бег­не стро­га­та и по­ня­ко­га твър­де не­раз­би­ра­е­ма от уче­ни­ци­те и неспециалистите фор­ма на из­ло­же­ние на тях­но­то съ­държа­ние. За част от из­пол­з­ва­ни­те не­поз­на­ти тер­ми­ни ав­то­рът се е старал да даде по-разби­ра­е­мо обяс­не­ние. По ня­кои от понятията мо­же да има спо­ро­ве. То­ва е въп­рос на на­у­ка­та. За учеб­ни и научно-популярни це­ли мно­го по-важ­но е вяр­но да се раз­би­ра съ­дър­жа­ни­е­то на из­пол­з­ва­ни­те по­ня­тия, да се разбира същ­ност­та на яв­ле­ни­я­та, про­це­си­те, фор­ми­те и т.н., да има ня­кои па­ра­мет­ри на явле­ния, про­це­си, обек­ти, ге­не­зис и т.н.
В из­да­ни­е­то с една звездичка са от­бе­ля­за­ни за­дъл­жи­тел­ни­те по­ня­тия от ут­вър­де­ни­те учеб­ни прог­ра­ми по география и икономика за V-XII клас. В учеб­ния реч­ник са вклю­че­ни и по­ня­тия, ко­и­то са изу­ча­ва­ни и са пред­ви­де­ни за изу­ча­ва­не от но­вите учеб­ни прог­ра­ми в III-IV кла­с. Има и по­ня­тия, ко­и­то са включени в старите програми в V-VIII клас. В реч­ника са включени и мно­го по­ня­тия, използвани в популярната географска литература и в ежедневието на хората. ИЗ­ПОЛ­З­ВА­НА ЛИ­ТЕ­РА­ТУРА
 1. Банък, Греъм и др. Световен речник по икономикс. Бургас, “Делфин прес”, 1992 г.
 2. Бердышев С. Н. Популярный географический енциклопедический словарь. – М., “Рипол классик”, 2002 г.
 3. Български тълковен речник. А-Я. С., изд. на БАН, 1993 г.
 4. Берлянт А.М. Картография. Москва, Аспент пресс, 2002 г.
 5. Ве­кил­с­ка, Б. Об­ща кли­ма­то­ло­гия. С., Изд. “Св. Кл. Ох­ рид­с­ки”, 1991 г.
 6. Географски треминологичен речник. (под редакцията на акад. Тодор Николов и проф. д-р Борис Колев). С., Академично издателство „ Проф. Марин Дринов”, 2011 г. 
 7. Ге­ог­ра­фи­чес­кий энцик­ло­пе­ди­чес­кий сло­варь. По­ня­тия и тер­мины. М., “Со­вет­с­кая энцик­ло­пе­дия”, 1988 г.
 8. Ге­ор­ги­ев, М. Фи­зи­чес­ка ге­ог­ра­фия на Бъл­га­рия, III изд. С., Изд. “Св. Кл. Охридски“, 1991 г.
 9. Гру­ев, Б. и Б. Куз­ма­нов. Об­ща би­о­ге­ог­ра­фия. (Вто­ро ос­нов­но пре­ра­бо­те­но из­дание), С., Изд. “Св. Кл. Ох­рид­с­ки“,1994 г.
 10. Де­ве­д­жи­ев, Ма­рин. Об­ща ге­о­де­мог­ра­фия, Ве­ли­ко Тър­но­во, “Аба­гар”,1998 г.
 11. Ди­мит­ров, Д. Кли­ма­то­ло­гия на Бъл­га­рия. С., “На­у­ка и из­куст­во”, 1972 г.
 12. Икономикс. (Отг. ред. Ст.Савов).Второ издание,С., „Тракия-М“, 1998 г.
 13. Илюстрована енциклопедия. т.1 Материалният свят, Оксфорд. С. “Абагар холдинг”, 1994 г.
 14. Кънев, Д. Об­ща ге­о­мор­фо­ло­гия. С., “На­у­ка и из­кус­т­во”, 1983 г.
 15. Максаковский, В.П. Географическая культура, М., Владос, 1998 г.
 16. Милев Ал., И.Братанов и Б.Николов. Речник на чуждите думи в българския език. 3то издание. С., изд. Наука и изкуство, 1970 г.
 17. Миль­ков. Н. Сло­варь-спра­воч­ник по фи­зи­чес­кой ге­ог­ра­фий. М., “Мысль”, 1970 г.
 18. Мин­ков, Мин­ко. Де­мог­ра­фия. С., “Ал­бат­рос”, 1999 г.
 19. Ми­шев, К., М. Да­не­ва. Ос­нов­на тер­ми­но­ло­гия на опаз­ва­не на при­род­на­та сре­да. С., 1978 г.
 20. Ми­шев, К., М. Да­не­ва. Ана­лиз на ня­кои ос­нов­ни по­ня­тия и тер­ми­ни в ландшафтозна­ни­е­то. Проб­ле­ми на ге­ог­ра­фи­я­та,  1978 г., кн. 3-4.
 21. Нинов, Нино. Таксономичен списък на почвите в България според световната система на ФАО. Интернет.
 22. Пен­ков Ма­рин. Поч­воз­на­ние (учеб­ник за сту­ден­ти­те от ВИАС).С.,“Зе­миз­дат”,1988 г.
 23. Пътеводител на икономическите показатели. Как да разбираме икономиката.(Второ преработено и допълнено издание). С., Изд. „Класика и стил”, 2004 г.
 24. Сла­вей­ков, П. и Р. Ян­ков. Ге­ог­ра­фия на на­се­ле­ни­е­то и се­ли­ща­та в све­та. С., “Фа­бер”, 1997 г.
 25. Речник по география. Най-често срещаните термини в  учебниците по география 6-8 клас. съставител Р. Стойчева. Варна, изд. „Ипсилон”, 2004 г.
 26. Сло­варь об­ще­ге­ог­ра­фи­чес­ких тер­ми­нов (п­ре­в. от англ.), т. 1-2, М., “Прог­ресс”, 1975/1976 г
 27. Финаров Д.П. Словарь школьника по физической географии. М. изд. Питер, 2003 г.
 28. Фи­шър, Ст., Р. Дор­н­буш, Р. Шма­лен­зи. Ико­но­ми­ка. Ос­но­ви на мик­ро- и мак­ро­и­ко­но­ми­ка­та. С., “изд. “Отворено  общество“, 1997  г.       


        ИНТЕРНЕТ
 1. http://www.glossary.ru (электронный словарь).
 2. http://slovari.yandex.ru (электронный словарь).
 3. http://www.megabook.ru/ (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия)
 4. http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/index.htm (Географический словарь)
 5. http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_geo/ (Географическая энциклопедия)
 6. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/15 /(География)
 7. www.prokarstterra.bas.bg/geo21/2005/5-05/pp4-20.html