петък, 1 февруари 2013 г.

Географски речник Я

Я

ЯДРО* вът­реш­на­та част на Зе­мя­та. Има ра­ди­ус око­ло 2900 км (по дру­ги дан­ни – 3470 км.). За не­го има са­мо най-об­ща пред­с­та­ва. То за­е­ма 17% от обе­ма и 34% от ма­са­та на Зе­мя­та. В не­го­вия със­тав пре­об­ла­да­ват хи­мич­ни­те еле­мен­ти же­ля­зо, ни­кел, ти­тан, ко­балт.

ЯЗО­ВИР из­кус­т­ве­но съз­да­де­но от чо­ве­ка езе­ро (во­дох­ра­ни­ли­ще) в по­ни­же­ние на зем­на­та по­вър­х­ност чрез прег­раж­да­не на лег­ло­то на ре­ка. Язо­ви­ри­те се съз­да­ват за ула­вя­не и съх­ра­ня­ва­не на ви­со­ки­те во­ди при пъл­но­во­дие и из­пол­з­ва­не­то им за раз­лич­ни сто­пан­с­ки це­ли – елек­т­родобив, во­дос­наб­дя­ва­не, на­по­я­ва­не, раз­въж­да­не и улов на ри­ба и т.н.

ЯЙЛА (от тюрк.) – пла­то­об­раз­на рав­ни­на, из­г­ра­де­на от ва­ро­ви­ти ска­ли, ли­ше­на от гор­с­ка рас­ти­тел­ност, но пок­ри­та с трев­на и ли­вад­но-трев­на рас­ти­тел­ност. Из­пол­з­ва се от чо­ве­ка ка­то па­си­ ще. Яй­ла­та е ха­рак­тер­на за пла­ни­ни­те на Крим­с­кия по­лу­ос­т­ров.                     

ЯРДАНГ (от тюрк.) – ус­по­ред­ни гре­бе­ни, раз­де­ля­щи браз­ди с дъл­бо­чи­на до 1 м в гли­нес­ти­те прос­т­ран­с­т­ва на пус­ти­ни­те. Об­ра­зу­ват се от ко­ро­зи­он­но­то въз­дейс­т­вие на носения от вя­тъ­ра пя­сък вър­ху гли­нес­та­та по­ вър­х­ност на пус­ти­ня­та. Мо­гат да се образуват по­ни­же­ни иви­ци с дъл­бо­чи­на от де­се­ти­на мет­ра и дъл­жи­на мно­го ки­ло­мет­ри, ка­то меж­ду тях ос­та­ват гре­бе­ни от по-ус­той­чи­ви ска­ли. Яр­дан­ги­те са осо­бе­но ха­рак­тер­ни за За­па­ден Ки­тай – Каш­га­рия и Син­ц­зян.