петък, 1 февруари 2013 г.

Географски речник Й

    Й

     ЙОНОСФЕРА (от гр. ion - електрически заредена частица и sphaire - кълбо) -  слой на горната част на атмосферата, отличаващ се с високо съдържание на йони и свободни електрони.  Температурата се повишава във височина и достига до около +150ο С. Частиците на йоносферата образуват много разредена и високоелектропроводна среда за разпространение на късовълновите радиовълни. За йоносферата са характерни полярните сияния и магнитните бури.