петък, 1 февруари 2013 г.

Географски речник Щ

Щ

ЩИТ (ге­о­лож­ки) об­шир­на об­ласт от земната повърхност, най-голямата положителна ге­о­лож­ка струк­ту­ра. В щи­то­ве­те се разкри­ват стари метаморфни и магмени ска­ли. Те са сил­но на­гъ­на­ти и из­г­раж­дат ос­но­ва­та на големите платфор­ми. Обикно­ве­но зае­мат най-ви­со­ко из­диг­на­ти­те час­ти на платформите, къде­то нагънати­те плас­то­ве на покрив­ка­та са де­ну­ди­ра­ни (из­вет­ре­ли и отнесе­ни) или въобще не са би­ли отложе­ни. Напри­мер Бал­тийс­ки­ят и Украинския щитове са част от Руската (Източноевропейската) платформа, а Канадският щит е част от Североамериканската платформа.

ЩОРМ (от хол. storm) – сил­на мор­с­ка бу­ря със ско­рост на вя­тъ­ра над 15 м/сек или над 8 ба­ла. Съп­ро­во­де­на е от сил­но мор­с­ко въл­не­ние и раз­ру­ше­ния на су­ша­та.

ЩОК (от нем. stock -  пръчка, ствол) – относително малко геоложко тяло, разположено в земните недра, образувано от различен материал, но предимно при застиване на магма, отлагане на каменна сол и др. Има неправилна форма, но близка до цилиндричната. Има два вида щокове: а) руден щок, образуван при застиване на магма и съдържащ много и различни видове руди; б) солен щок, образуван от каменна сол.