вторник, 12 януари 2016 г.

География на водите на България

Тематичен тест по География на България
Тестови задания с избираем отговор:
1. Коя от изброените характеристики   на реките в България е вярна?
а)   реките са пълноводни през всички годишни сезони;
б)  реките са къси, с малки водосборни басейни;
в)   много реки са плавателни;
г)   всички реки са пълноводни през есента;
д)   най-пълноводни са реките в Добруджа.
2.    От българските реки с най-голям водосборен басейн е:
а)   Искър;
б)  Марица;
в)   Арда;
г)   Велека;
д)   Места.
3.    Коя от посочените реки не се влива пряко в Черно море?
а)   Камчия;
б)   Ропотамо;
в)   Велека;
г)   Скът;
д)   Средецка.
4.    Коя от посочените реки е от Черноморската отточна област?
а)   Искър;
б)  Марица;
в)   Струма;
г)   Тунджа;
д)   Арда.
5.    Към Черно море, но чрез река Дунав, се оттича река:
а)   Провадийска;
б)  Велека;
в)   Арда;
г)   Осъм;
д)   Камчия.
6.    Реките, които се подхранват от карстови извори, обикновено имат:
а)   ясно изразено пълноводие;
б)  ясно изразено маловодие;
в)   по две пълноводия и маловодия;
г)   сравнително равномерен режим;
д)   всичко посочено.
7.    В повечето от дъната на циркусите, намиращи се по планинските склонове на Рила и Пирин, има езера, които по произход са:
а)   карстови;
б)   свлачищни;
в)   крайречни;
г)   тектонски;
д)   ледникови.
8.    Най-голямото по площ езеро в България е:
а)   Рабишко;
б)   Поморийско;
в)   Шабленско;
г)   Бургаско;
д)   Мандренско.
9.    Най-голямото по площ ледниково езеро в България е:
а)   Смрадливото;
б)   Поповото;
в)   Окото;
г)   Леденото;
д)   Бъбрека.
10.    Кое от посочените езера е лагунно по произход (образувано чрез преграждане на морски залив)?
а)   Варненско;
б)   Поморийско;
в)   Белославско;
г)   Бургаско;
д)   Мандренско.
11.    По своя произход езерото Рабиша е:
а)   крайречно;
б)   крайморско;
в)   карстово;
г)   свлачищно;
д)   тектонско.
12.    Кой от посочените извори е минерален?
а)   „Глава Панега";
б)   „Бездънен" („Дипсиза");
в)   „Сапарева баня";
г)   „Клептуза";
д)   „Три водици".
13.    Коя от посочените групи извори е карстова?
а)   Хисаря;
б)  Девненска;
в)   Банкя;
г)   Кюстендилска;
д)   Вършецка.
14.    Сребърна е името на езеро, което по своя произход е:
а)   ледниково;
б)  крайречно;
в)   крайморско;
г)   свлачищно;
д)   тектонско.
15.    Най-големият язовир в България е:
а)   Искър;
б)   Белмекен;
в)   Копринка;
г)   Кърджали;
д)   Студен кладенец.
16.    На картосхемата е изобразена речната мрежа на една от реките, която се влива пряко в Черно море. Това е река:

а) Средецка;
б) Велека;
в) Камчия;
г) Батова;
д) Резовска.
17.   В кое от посочените селища изворите са карстови?
а)   Сандански;
б)   Меричлери;
в)   Искрец;
г)   Шипково (Троянско);
д)   Михалково.
        18.  Със средна гъстота на речната мрежа (1-2 км/км2) се отличават:
а)   крайдунавските низини;
б)   Западна Дунавска равнина;
в)   Задбалканските котловини;
г)   нископланинските райони и възвишенията;
д)   високопланинските райони.
19.    Кой от посочените географски райони на България попада в хидроложката област със средиземноморско климатично влияние?
а)   Черноморско крайбрежие;
б)   Дунавско крайбрежие;
в)   Предбалкан;
г)   Софийска котловина и Витоша;
д)   Краище.
20.    Необходимото условие за образуване на карстови води и карстови извори е наличието на:
а)   наноси и водопропусклив пласт под земната повърхност;
б)   водопропусклив земен пласт между два водонепропускливи пласта;
в)   наличие на пори и пукнатини в здравите скали;
г)   наличие на скали, съдържащи карбонатно вещество;
д)   всичко посочено.
        21. В коя хидроложка област делът на дъждовното подхранване е над 80 %?
а)   планинската част на областта с умереноконтинентално климатично  влияние;
б)   равнинно-хълмистата част на областта с умереноконтинентално

влияние;

в)   в цялата област с умерено-континентално климатично влияние;
г)   областта със средиземноморско климатично влияние;
д)   планинската климатична област.
22.    Кое от посоченото за минералните извори в България НЕ е вярно?
а)   в България има над 1000 минерални извора;
б)   най-голям е броят на минералните извори с дебит над 100 л/сек;
в)   горещите минерални извори са свързани предимно с разломи на земните пластове;
г)   минерализацията на мнозинството от изворите е малка - под 1гр/л.
д)   най-горещ е минералният извор при Сапарева баня.
23.    Определете степента на вярност на твърдението:
„Дебитът и средногодишната температура на водата на отделните карстови извори в България не показват големи колебания".
а)   напълно вярно;
б)   преобладава вярното;
в)   преобладава невярното;
г)   изцяло невярно;
д)   дебитът и температурата на водата не са проучени.
24.    За кой вид подземни води се отнася характеристиката:
„Подземни води с повишено съдържание на соли, газове и някои специфични физични свойства - повишена температура, радиоактивност и т.н."?
а)   артезиански;
б)   минерални;
в)   карстови;
г)   грунтови;
д)   нито един от посочените видове.
25.    Какъв вид подземни води са характерни за Ломската депресия, Плевен­ско, Добруджа, Северното Черноморско крайбрежие, Горнотракийската низина, долината на река Струмешница и др.?
а)   карстови;
б)   минерални;
в)   артезиански;
г)   грунтови;
д)   всички посочени видове.
26.    По наветрените северни склонове на Стара планина модулът на оттока е по-голям поради:
а)   по-голямото количество на валежите;
б)   по-малкото количество валежите;
в)   голяма продължителност на задържане на снежната покривка;
г)   малка продължителност на задържане на снежната покривка;
д)   наветрените склонове не влияят на водността.
27.    Кой от елементите на климата влияе най-силно върху формирането на повърхностнотечащите води?
а)   количеството, видът и сезонното разпределение на валежите;
б)   температурата на въздуха и снежната покривка;
в)   влажността на въздуха;
г)   атмосферното налягане и ветровете;
д)   продължителност на слънчевото греене и облачността.
28.   В коя форма на релефа няма значими запаси на подземни грунтови води?
а)   крайречни алувиални низини;
б)  речни заливни тераси;
в)   възвишения и плата;
г)   наносни конуси;
д)   дъна на котловините.
29. Долното течение на коя от по-значимите български реки е в България?
а)   Марица;
б)   Искър;
в)   Струма;
г)   Места;
д)   Тунджа.
30.    Коя река извира от Сърбия, част от течението й е през българска територия, и след това отново тече в Сърбия (т.е. два пъти пресича българската граница)?
а)   Струмешница;
б)   Резовска;
в)   Тимок;
г)   Ерма;
д)   Нишава.
31.    За коя българска река се отнася характеристиката:
„Извира от Източна Рила, от езерото Грънчар под името Грънчарица. След това тече на юг и преминава през Разложката котловина, през дългия пролом Мо­мина клисура, Гоцеделчевската котловина и при с. Годешево преминава на територи­ята на Гърция. В българска територия дължината й е 126 км, а водосборната й площ е 2767 км2. Реката има водосборен басейн с най-голямата в България надморска височина."?
а)   Марица;
б)   Искър;
в)   Места;
г)   Рилска;
д)   Джерман.
32.    През коя планина не преминава Главният вододел на България?
а)   Главна Старопланинска верига;
б)   Рила;
в)   Верила;
г)   Витоша;
д)   Осоговска.
33.    Коя българска река образува проломите Кракра, Земенски, Скрински, Орановски и Кресненски?
а)   Струма;
б)   Места;
в)   Искър;
г)   Камчия;
д)   Тунджа.
34. Най-дългата българска река (245 км), която пряко се влива в Черно море, е:
а)   Велека;
б)   Провадийска;
в)   Ропотамо;
г)   Камчия;
д)   Факийска.
35. В коя климатична област на България реките имат зимен максимум и дъждовно подхранване?
а)   умерено-континентална;
б)   преходно-континентална;
в)   континентално-средиземноморска;
г)   черноморска;
д)   планинска.
    36. Коя от характеристиките на водите на България НЕ е вярна?
          а) България е бедна на водни ресурси;
  б) водните ресурси са неравномерно разпределени по територията на страната;
  в) реките са с малки водосборни басейни, къси и маловодни;
  г) най-много са ледниковите езера;
  д) територията на страната е част от три отточни области.
37. Речен режим с маловодие през зимата имат реките с:
а)   черноморски климат;
б)   континентално-средиземноморски климат;
в)   умерено-континентален климат;
г)   карстово подхранване;
д)   няма реки с маловодие през зимата.
38. Коя от реките е с удавено речно устие?
а)   Тунджа;
б)   Осъм;
в)   Ропотамо;
г)   Стряма;
д)   Сазлийка.
39. Десен приток на река Марица е река:
а)   Тунджа;
б)   Тополница;
в)   Пясъчник;
г)   Стряма;
д)   Чепеларска.
40. Кой от районите в България се отличава с голям модул на оттока?
а)   Добруджанското плато;
б)   Лудогорието;
в)   Горнотракийската низина;
г)   Северните склонове на Западна и Средна Стара планина;
д)   крайдунавските низини.


Тестови задания със свободен отговор:
           1. За коя река от Беломорската отточна област се отнася описанието:
„Извира от Средна Стара планина, отводнява Казанлъшката котловина, Сливенската котловина и Ямболско-Елховското поле. На нея е построен язовир „Жребчево"."?
    …………………………………………………………………………………
2. Кои три от най-големите български реки извират от Рила планина?
     ……………………………………………………………………………………
3. Вид крайморско езеро, образувано чрез потъване и разширяване на речно устие се нарича:
    ………………………………………………………………………………………
4. Стичането на водата по земната повърхност (повърхностно) и в земни­те пластове (подземно) по техния наклон се нарича:
     ………………………………………………………………………………….
5. За коя българска река се отнася описанието:
„Извира от Родопите и тече на изток. Влива се врека Марица извън терито­рията на България. По течението и има множество проломи, в част от които са построени големи язовири и ВЕЦ. Проектирано е в горното течение изграждането на нови язовири и ВЕЦ."?
…………………………………………………………………………………
5.    Река Росица, на която е построен язовир „Александър Стамболийски", е ляв приток на река:
    ………………………………………………………………………………….

Няма коментари:

Публикуване на коментар