вторник, 12 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на водите на България


1. Коя от изброените характеристики   на реките в България е вярна?
б)  реките са къси, с малки водосборни басейни;

2.    От българските реки с най-голям водосборен басейн е:
б)  Марица;

3.    Коя от посочените реки не се влива пряко в Черно море?
г)   Скът;

4.    Коя от посочените реки е от Черноморската отточна област?
а)   Искър;

5.    Към Черно море, но чрез река Дунав, се оттича река:
г)   Осъм;

6.    Реките, които се подхранват от карстови извори, обикновено имат:
г)   сравнително равномерен режим;

7.    В повечето от дъната на циркусите, намиращи се по планинските склонове на Рила и Пирин, има езера, които по произход са:
д)   ледникови.

8.    Най-голямото по площ езеро в България е:
г)   Бургаско;

9.    Най-голямото по площ ледниково езеро в България е:
а)   Смрадливото;

10.    Кое от посочените езера е лагунно по произход (образувано чрез преграждане на морски залив)?
б)   Поморийско;

11.    По своя произход езерото Рабиша е:
д)   тектонско.

12.    Кой от посочените извори е минерален?
в)   „Сапарева баня";

13.    Коя от посочените групи извори е карстова?
б)  Девненска;

14.    Сребърна е името на езеро, което по своя произход е:
б)  крайречно;

15.    Най-големият язовир в България е:
а)   Искър;

16.    На картосхемата е изобразена речната мрежа на една от реките, която се влива пряко в Черно море. Това е река:
в) Камчия;

17.   В кое от посочените селища изворите са карстови?
в)   Искрец;

        18.  Със средна гъстота на речната мрежа (1-2 км/км2) се отличават:
г)   нископланинските райони и възвишенията;

19.    Кой от посочените географски райони на България попада в хидроложката област със средиземноморско климатично влияние?
а)   Черноморско крайбрежие;

20.    Необходимото условие за образуване на карстови води и карстови извори е наличието на:
г)   наличие на скали, съдържащи карбонатно вещество;

        21. В коя хидроложка област делът на дъждовното подхранване е над 80 %?
г)   областта със средиземноморско климатично влияние;

22.    Кое от посоченото за минералните извори в България НЕ е вярно?
б)   най-голям е броят на минералните извори с дебит над 100 л/сек;

23.    Определете степента на вярност на твърдението:
„Дебитът и средногодишната температура на водата на отделните карстови извори в България не показват големи колебания".
а)   напълно вярно;

24.    За кой вид подземни води се отнася характеристиката:
„Подземни води с повишено съдържание на соли, газове и някои специфични физични свойства - повишена температура, радиоактивност и т.н."?
б)   минерални;

25.    Какъв вид подземни води са характерни за Ломската депресия, Плевен­ско, Добруджа, Северното Черноморско крайбрежие, Горнотракийската низина, долината на река Струмешница и др.?
в)   артезиански;

26.    По наветрените северни склонове на Стара планина модулът на оттока е по-голям поради:
а)   по-голямото количество на валежите;

27.    Кой от елементите на климата влияе най-силно върху формирането на повърхностнотечащите води?
а)   количеството, видът и сезонното разпределение на валежите;

28.   В коя форма на релефа няма значими запаси на подземни грунтови води?
в)   възвишения и плата;

29. Долното течение на коя от по-значимите български реки е в България?
б)   Искър;

30.    Коя река извира от Сърбия, част от течението й е през българска територия, и след това отново тече в Сърбия (т.е. два пъти пресича българската граница)?
г)   Ерма;

31.    За коя българска река се отнася характеристиката:
„Извира от Източна Рила, от езерото Грънчар под името Грънчарица. След това тече на юг и преминава през Разложката котловина, през дългия пролом Мо­мина клисура, Гоцеделчевската котловина и при с. Годешево преминава на територи­ята на Гърция. В българска територия дължината й е 126 км, а водосборната й площ е 2767 км2. Реката има водосборен басейн с най-голямата в България надморска височина."?
в)   Места;

32.    През коя планина не преминава Главният вододел на България?
д)   Осоговска.

33.    Коя българска река образува проломите Кракра, Земенски, Скрински, Орановски и Кресненски?
а)   Струма;

34. Най-дългата българска река (245 км), която пряко се влива в Черно море, е:
г)   Камчия;

35. В коя климатична област на България реките имат зимен максимум и дъждовно подхранване?
в)   континентално-средиземноморска;

    36. Коя от характеристиките на водите на България НЕ е вярна?
  д) територията на страната е част от три отточни области.

37. Речен режим с маловодие през зимата имат реките с:
в)   умерено-континентален климат;

38. Коя от реките е с удавено речно устие?
в)   Ропотамо;

39. Десен приток на река Марица е река:
д)   Чепеларска.

40. Кой от районите в България се отличава с голям модул на оттока?
г)   Северните склонове на Западна и Средна Стара планина;

Тестови задания със свободен отговор:
 1. За коя река от Беломорската отточна област се отнася описанието:
„Извира от Средна Стара планина, отводнява Казанлъшката котловина, Сливенската котловина и Ямболско-Елховското поле. На нея е построен язовир „Жребчево"."?
Тунджа

2. Кои три от най-големите български реки извират от Рила планина?
Марица, Искър и Места

3. Вид крайморско езеро, образувано чрез потъване и разширяване на речно устие се нарича:
лиман

4. Стичането на водата по земната повърхност (повърхностно) и в земни­те пластове (подземно) по техния наклон се нарича:
отток на водата

5. За коя българска река се отнася описанието:
„Извира от Родопите и тече на изток. Влива се врека Марица извън терито­рията на България. По течението и има множество проломи, в част от които са построени големи язовири и ВЕЦ. Проектирано е в горното течение изграждането на нови язовири и ВЕЦ."?
Арда

5.    Река Росица, на която е построен язовир „Александър Стамболийски", е ляв приток на река:
               Янт­ра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар