петък, 8 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на полезните изкопаеми в България


1.    Тази част от полезните изкопаеми, които са добре проучени и реално мо­гат, при съвременните технологии, да се добиват, се наричат:
в)   промишлени запаси;

2.    Коя от посочените руди НЕ е от групата на черните метали?
г)   медна;

3.    За кой вид въглища се отнася описанието:
„Те са най-широко разпространените в страната, с най-големи запаси в на­тура и в условно гориво. Калоричността им е ниска - между 1200 и 2000 ккал. В повечето находища залежите са близко до земната повърхност."?
а)   лигнитни;

4.    В Балканбас има находища на въглища. Те са разположени в тънки и прекъсващи се пластове. Използват се за производството на кокс. Те са от вида:
б)  черни;

5.    Кое от посочените НЕ е находище на медна руда в България?
д)   Мартиново (Монтанско).

6.    В геоложкото минало на Дунавската равнина са формирани природни ус­ловия, при които са се образували предимно седиментен тип полезни изкопаеми:
г)   гипс, варовици, каолин, глини;

7.    Какъв вид въглища има в находищата в Добруджа и при селата Горно и Долно Озирово в подножието на Врачанска планина?
г)   черни;

8.    В България най-значимите находища на гипс са при:
д)   Кошава.

9.  В кой от посочените въглищни басейни има находище на кафяви въглища?
б)   Бургаски въглищен басейн;

10. На контурната карта на България са нанесени находища на няколко вида полезни изкопаеми. Открийте несъответствието в двойката „местонахождение на находището - вид полезно изкопаемо".
б)   № 2 - Мартиново – хромови руди;

11. В кой от посочените въглищни басейни има находище на лигнитни въгли­ща?
д)   Софийски въглищен басейн.

12.    В коя от посочените групи всички полезни изкопаеми са нерудни?
б)   трас, перлит, мрамор, азбест;

13.    В коя двойка „находище-рудно полезно изкопаемо" има несъответствие?
б)   Устрем - медни руди;

14.  Рудите на цветните метали са с ниско метално съдържание. То обикновено е:
а)   от 0.5 до 3.5%;

15.  В България находищата на рудните полезни изкопаеми по произход са

предимно:
а)   магматогенни;

16.  Най-калоричните (развиват най-голяма топлотворност) въглища са:
а)   антрацитни;

17.    Най-нискокалорични въглища са:
д)   лигнитни.

18.    Кои са използваните в България основни минерални нерудни суровини за производството на цимент?
г)   варовик и доломит;

19.  Находище на антрацитни въглища в България има в района на град:
в)   Своге;

20.    Находища на черни въглища в България има в районите на:
б)   Стара планина и Добруджа;

21.    Най-големи запаси на лигнитни въглища в България има в:
г)   Марица-Изток;

22.    Малки находища на нефт в България има в два района. Те са:
а)   Плевенско и Северното Черноморие;

23.    Малки находища на природен газ в България има в районите:
в)   Врачанско, Ловешко и Северно Черноморие;

24.    С най-голям обем запаси на желязна руда е находището при:
в)   Кремиковци;

25.    В кой от посочените райони няма открити залежи на медни руди?
в)   Добричко;

26.    Най-значимите находища на оловно-цинкови руди са разположени в:
г)   Родопи;

27. Находище на златни руди има в района на:
      б)  Трънско;
    
28.   Находища на каменна сол в България има открити край градовете :
а)   Провадия и Омуртаг;

29.    Край кои от посочените селища има находища на каолин?
в)   Сеново, Ветово, Тодор Икономово;

30.    В селата Бяла вода (Никополско), Кралево (Хасковско) и Енчец (Кърджалийско) има находища на:
г)   креда;

31.   В коя от посочените групи във всички селища има находища на мрамори:
в)   Велинград, Берковица, Тополовград, Сандански, Малко Търново;

32.   Нефтът и природният газ са основни суровини за промишлените отрасли:
б)   химическа промишленост и енергетика;

33. Каква е верността на следните твърдения?
1.  Каменната сол е основна суровина за химическата промишленост за производството на соди;
2.  България има добри залежи на каменна сол в районите на Провадия и Омур­таг;
3.  България изнася в други страни големи количества каменна сол;
4.  България добива сол и чрез изпарение на морска вода.
г)   верни са първо, второ и четвърто твърдение;

34.    Образуването на разнообразните горивни, рудни и нерудни полезни изко­паеми в България е резултат от развитие на страната през геоложките ери:
д)   палеозой, мезозой и неозой.

35.    С геометричния знак черен правоъгълник на географската карта на Бъл­гария са означени местата на находища на:
в)   медни руди;

36.    Кой вид полезни изкопаеми в България се отличава с най-голямо разнооб­разие по произход, вид и с достатъчни запаси?
в)   нерудни полезни изкопаеми;

37.    Край селищата Бутан и Галово, Врачанско, има находища на:
д)   природен газ.

38.    флотацията на рудите на цветните метали се прави с цел:
г)   повишаване на съдържанието на полезната компонента;

39.    Основните екологични проблеми при добива на полезни изкопаеми са:
д)   всичко изброено.

40.    Край кое от посочените селища няма находище на манган?
б)   с. Палат, Благоевградско;


Тестови задания със свободен отговор:
1. Находищата на лигнитни въглища при Габер, Алдомировци, Станянци, Габра (Чукурово) и Кътина се намират във въглищния басейн, носещ името:
    Софийски

2. За кой вид полезни изкопаеми се отнася оценката:
„В България има голямо разнообразие по вид на тези полезни изкопаеми, но те са с ограничени запаси и ниско съдържание на полезното вещество. Това изисква предварително обогатяване, преди да се използват в производството."?
 рудни полезни изкопаеми

3. Най-голямото по запаси находище на кафяви въглища в България е при град:
 Бобовдол

4.    Вид природно тяло, съдържащо минерални съединения в концентрации, позволяващи да се добиват метали, се нарича:
руда

5.    В Добруджанския въглищен басейн има големи запаси от един от видовете въглища. Това са  ...черни...  въглища:

6.    Коя метаморфна скала се използва за производството на скъпи и ефективни скално-облицовъчни материали?
мрамор

Няма коментари:

Публикуване на коментар