петък, 8 януари 2016 г.

География на полезните изкопаеми в България

Тематичен тест по География на България
Тестови задания с избираем отговор:
1.    Тази част от полезните изкопаеми, които са добре проучени и реално мо­гат, при съвременните технологии, да се добиват, се наричат:
а)   балансови запаси;
б)   геоложки запаси;
в)   промишлени запаси;
г)   общи запаси;
д)   предполагаеми запаси.
2.    Коя от посочените руди НЕ е от групата на черните метали?
а)   ванадиева;
б)  хромова;
в)   желязна;
г)   медна;
д)   манганова.
3.    За кой вид въглища се отнася описанието:
„Те са най-широко разпространените в страната, с най-големи запаси в на­тура и в условно гориво. Калоричността им е ниска - между 1200 и 2000 ккал. В повечето находища залежите са близко до земната повърхност."?
а)   лигнитни;
б)  кафяви;
в)   черни;
г)   антрацитни;
д)   черно-кафяви.
4.    В Балканбас има находища на въглища. Те са разположени в тънки и прекъсващи се пластове. Използват се за производството на кокс. Те са от вида:
а)   антрацитни;
б)  черни;
в)   кафяви;
г)   лигнитни и кафяви;
д)   лигнитни.
5.    Кое от посочените НЕ е находище на медна руда в България?
а)   Росен баир (Бургаско);
б)   Елаците (Етрополско);
в)   Медет (Панагюрско);
г)   Челопеч (Пирдопско);
д)   Мартиново (Монтанско).
6.    В геоложкото минало на Дунавската равнина са формирани природни ус­ловия, при които са се образували предимно седиментен тип полезни изкопаеми:
а)   мрамори, варовици, глини, каменна сол;
б)   лигнити, гипс, слюда, каолин;
в)   трас, азбест, каолин, креда;
г)   гипс, варовици, каолин, глини;
д)   зеолити, бигор, варовик, сиенит.
7.    Какъв вид въглища има в находищата в Добруджа и при селата Горно и Долно Озирово в подножието на Врачанска планина?
а)   лигнитни;
б)  кафяви;
в)   лигнитни и кафяви;
г)   черни;
д)   антрацитни.
8.    В България най-значимите находища на гипс са при:
а)   Оряховско;
б)   Сланотрън;
в)   Раднево;
г)   Гомотарци;
д)   Кошава.
9.  В кой от посочените въглищни басейни има находище на кафяви въглища?
а)   Марица-Изток;
б)   Бургаски въглищен басейн;
в)   Марбас;
г)   Балканбас;
д)   Ломски въглищен басейн.
10. На контурната карта на България са нанесени находища на няколко вида полезни изкопаеми. Открийте несъответствието в двойката „местонахождение на находището - вид полезно изкопаемо".
а)   № 1 - Марица–Изток лигнитни въглища;
б)   № 2 - Мартиново – хромови руди;
в)   № 3 - Оброчище – манганови руди;
г)   № 4 - Кремиковци – железни руди;
д)   № 5 - Граматиково – медни руди.
11. В кой от посочените въглищни басейни има находище на лигнитни въгли­ща?
а)   Добруджански въглищен басейн;
б)   Пирински въглищен басейн;
в)   Бобовдолски въглищен басейн;
г)   Пернишки въглищен басейн;
д)   Софийски въглищен басейн.
12.    В коя от посочените групи всички полезни изкопаеми са нерудни?
а)   глина, гипс, манган, варовик;
б)   трас, перлит, мрамор, азбест;
в)   сиенит, пирит, каолин, каменна сол;
г)   манган, флуорит, бентонит, пясъчник;
д)   хром, креда, габро, барит.
13.    В коя двойка „находище-рудно полезно изкопаемо" има несъответствие?
а)   Грънчарица - волфрамови руди;
б)   Устрем - медни руди;
в)   Лялево - никел;
г)   Рибново - антимон;
д)   Маджарово - оловно-цинкови руди.
14.  Рудите на цветните метали са с ниско метално съдържание. То обикновено е:
а)   от 0.5 до 3.5%;
б)   от 2.0 до 6.0%;
в)   от 3.0 до 10.0%;
г)   от 4.0 до 15.0%;
д)   от 5.0 до 25.0%.
15.  В България находищата на рудните полезни изкопаеми по произход са
предимно:
а)   магматогенни;
б)   метаморфни;
в)   вулканогенни;
г)   седиментогенни;
д)   разнообразни.
16.  Най-калоричните (развиват най-голяма топлотворност) въглища са:
а)   антрацитни;
б)   черни;
в)   черно-кафяви;
г)   кафяви;
д)   лигнитни.
17.    Най-нискокалорични въглища са:
а)   антрацитни;
б)   черни;
в)   черно-кафяви;
г)   кафяви;
д)   лигнитни.
18.    Кои са използваните в България основни минерални нерудни суровини за производството на цимент?
а)   бентонит и каолин;
б)   мергелна глина и перлит;
в)   пясъчник и брекча;
г)   варовик и доломит;
д)   барит и флуорит.
19.  Находище на антрацитни въглища в България има в района на град:
а)   Бобовдол;
б)   Перник;
в)   Своге;
г)   Елхово;
д)   Бургас.
20.    Находища на черни въглища в България има в районите на:
а)   Марица-Изток и Марбас;
б)   Стара планина и Добруджа;
в)   Софийско и Пернишко;
г)   Пернишко и Бобовдолско;
д)   Кюстендилско и Казанлъшко.
21.    Най-големи запаси на лигнитни въглища в България има в:
а)   Софийски въглищен басейн;
б)   Ломски въглищен басейн;
в)   Елховски въглищен басейн;
г)   Марица-Изток;
д)   Пирински въглищен басейн.
22.    Малки находища на нефт в България има в два района. Те са:
а)   Плевенско и Северното Черноморие;
б)   Ямболско и Бургаско;
в)   Ловешко и устието на Камчия;
г)   Краище и Средногорие;
д)   Горнотракийска низина и Дунавска равнина.
23.    Малки находища на природен газ в България има в районите:
а)   Габровско, Ямболско и Северно Черноморие;
б)   Ямболско, Сливенско и Видинско;
в)   Врачанско, Ловешко и Северно Черноморие;
г)   Горнотракийска низина, Средногорие и Краище;
д)   Софийска котловина, Странджа и Лудогорие.
24.    С най-голям обем запаси на желязна руда е находището при:
а)   Мартиново;
б)   Крумово;
в)   Кремиковци;
г)   Нешковци;
д)   Чипровци.
25.    В кой от посочените райони няма открити залежи на медни руди?
а)   Панагюрско;
б)   Бургаско;
в)   Добричко;
г)   Етрополско;
д)   Малкотърновско.
26.    Най-значимите находища на оловно-цинкови руди са разположени в:
а)   Стара планина;
б)   Витоша;
в)   Средна гора;
г)   Родопи;
д)   Беласица.
27. Находище на златни руди има в района на:
       а)  Брезнишко;
      б)  Трънско;
      в)   Велинградско;
      г)   Чирпанско;
      д)   Оброчище.
28.   Находища на каменна сол в България има открити край градовете :
а)   Провадия и Омуртаг;
б)   Омуртаг и Троян;
в)   Разград и Търговище;
г)   Кошава и Провадия;
д)   Троян и Кошава.
29.    Край кои от посочените селища има находища на каолин?
а)   Раднево, Оряхово, Кошава;
б)   Берковица, Тополовград, Велинград;
в)   Сеново, Ветово, Тодор Икономово;
г)   Провадия, Омуртаг, Бургас;
д)   Смолян, Мадан, Златоград.
30.    В селата Бяла вода (Никополско), Кралево (Хасковско) и Енчец (Кърджалийско) има находища на:
а)   огнеупорна глина;
б)   бентонит;
в)   мергелна глина;
г)   креда;
д)   каолин.
31.   В коя от посочените групи във всички селища има находища на мрамори:
а)   Сандански, Средец, Малко Търново, Разград, Клисурица;
б)   Самоков, Сандански, Стрелча, Палат, Михалково;
в)   Велинград, Берковица, Тополовград, Сандански, Малко Търново;
г)   Берковица, Тополовград, Велики Преслав, Сеново, Елхово;
д)   Тополовградско, Чипровци, Пирдоп, Севлиево, Троян.
32.   Нефтът и природният газ са основни суровини за промишлените отрасли:
а)   рудодобивна и строителна промишленост;
б)   химическа промишленост и енергетика;
в)   металургия и машиностроене;
г)   целулозно-хартиена и полиграфическа промишленост;
д)   текстилна и кожаро-кожухарска промишленост.
33. Каква е верността на следните твърдения?
1.  Каменната сол е основна суровина за химическата промишленост за производството на соди;
2.  България има добри залежи на каменна сол в районите на Провадия и Омур­таг;
3.  България изнася в други страни големи количества каменна сол;
4.  България добива сол и чрез изпарение на морска вода.
а)   всички твърдения са верни;
б)   всички твърдения са грешни;
в)   вярно е само второ твърдение;
г)   верни са първо, второ и четвърто твърдение;
д)   вярно е само трето твърдение.
34.    Образуването на разнообразните горивни, рудни и нерудни полезни изко­паеми в България е резултат от развитие на страната през геоложките ери:
а)   архай и палеозой;
б)   протерозий и мезозой;
в)   палеозой и мезозой;
г)   мезозой и неозой;
д)   палеозой, мезозой и неозой.
35.    С геометричния знак черен правоъгълник на географската карта на Бъл­гария са означени местата на находища на:
а)   железни руди;
б)   манганови руди;
в)   медни руди;
г)   оловно - цинкови руди;
д)   хромови руди.
36.    Кой вид полезни изкопаеми в България се отличава с най-голямо разнооб­разие по произход, вид и с достатъчни запаси?
а)   горивни полезни изкопаеми;
б)   рудни полезни изкопаеми;
в)   нерудни полезни изкопаеми;
г)   рудни и горивни;
д)   нерудни и горивни.
37.    Край селищата Бутан и Галово, Врачанско, има находища на:
а)   нефт;
б)   битуминозни шисти;
в)   кафяви въглища;
г)   лигнитни въглища;
д)   природен газ.
38.    флотацията на рудите на цветните метали се прави с цел:
а)   увеличаване на добива на руди на цветните метали;
б)  намаляване на разхода при рудодобива;
в)   създаване на нови форми на земната повърхност;
г)   повишаване на съдържанието на полезната компонента;
д)   всичко посочено.
39.    Основните екологични проблеми при добива на полезни изкопаеми са:
а)   унищожаване на обработваеми земи при открития добив;
б)  замърсяване на въздуха,
в)   замърсяване на почвите;
г)   замърсяване на водите;
д)   всичко изброено.
40.    Край кое от посочените селища няма находище на манган?
а)   с. Оброчище, Добричко;
б)   с. Палат, Благоевградско;
в)   с. Игнатиево, Варненско;
г)   гр. Бяла, Варненско;
д)   с. Пожарево, Софийско.

Тестови задания със свободен отговор:
1. Находищата на лигнитни въглища при Габер, Алдомировци, Станянци, Габра (Чукурово) и Кътина се намират във въглищния басейн, носещ името:
    ……………………………………………………………………
2. За кой вид полезни изкопаеми се отнася оценката:
„В България има голямо разнообразие по вид на тези полезни изкопаеми, но те са с ограничени запаси и ниско съдържание на полезното вещество. Това изисква предварително обогатяване, преди да се използват в производството."?
    ……………………………………………………………………..
3. Най-голямото по запаси находище на кафяви въглища в България е при град:
    ……………………………………………………………………..
4.    Вид природно тяло, съдържащо минерални съединения в концентрации, позволяващи да се добиват метали, се нарича:
     ………………………………………………………………………
5.    В Добруджанския въглищен басейн има големи запаси от един от видовете въглища. Това са               .......................................................................................................  въглища:
6.    Коя метаморфна скала се използва за производството на скъпи и ефек­тивни скално-облицовъчни материали?
     …………………………………………………………………………

Верните отговори на теста вижте тук: http://www.geoznanie.com/otgovori-na-test-polezni-izkopaemi.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар