четвъртък, 7 януари 2016 г.

Отговори


1. Коя седиментна скала е широко разпространена във високите части на Източна Дунавска равнина, в Източен Предбалкан и в Източна Стара планина?
в)   мергел;

2.   За Старопланинската област и Средногорието е характерен един от посоче­ните видове геоложки строеж. Той е:
б)   гънков;

3.   За коя морфоструктура се отнася характеристиката:
„Има сложен блоково-разломен геоложки строеж, част е от стара суша. Изградена е предимно от магмени и метаморфни скали. Има много дълбоки разломявания (разкъсвания) на земните пластове. В техните места дълбоко са се врязали големите реки, а между тях земните пластове са се издигали."?
г)   Рило-Родопски масив;

4.   Северобългарската подутина (антеклиза) и Ломското понижение (синеклиза) са части от морфоструктурата:
а)   Мизийска плоча;

5.   Големи скални тела, образувани от бавно застинала под земната повърх­ност магма, се наричат:
в)   плутони;

          6.  Коя планина НЕ е част от Алпо-Хималайската планинска система?
г)   Осогово;

7.  Кой от посочените релефообразуващи процеси е ендогенен?
д)   епейрогенеза.

8. При разкъсване и разместване на земните пластове се образуват различни тектонски форми. На изображението е представена формата:
д)  хорст.

9. За кой вид релеф е характерно хоризонталното разчленение от 2-3 км/ км2?
д)   високопланински.

10.    За котловинните дъна е характерно вертикалното разчленение:
а)   до 2.5 м/км2;

11.    Къде в България най-силно се усещат земетресенията?
д) в местата с дълбоко разломяване на земните пластове.

12. Къде в България има най-значителни колебателни (епейрогенни) движе­ния с положителен знак (издигане)?
д)   в Разградско-Самуиловските височини.

13.    Открийте несъответствието между „релефообразуващ процес - форма на релефа".
б)   денудационно-гравитационен процес - скални пирамиди;

14.    Образуването на неустойчивите форми на релефа като дюни, навеи, на­сипи, валове е характерно за релефообразуващия процес:
в)   дефлационен;

15.    Морената като форма на земната повърхност е резултат от действие­то на релефообразуващия процес:
д)   ерозионен.

16.    Най-дългата българска пещера е:
д)   Духлата.

17.    формите на релефа кари, ували, понори са характерни за релефообразува­щия процес:
а)   карстов;

18.    В коя от посочените двойки „геоморфоложка област - форма на релефа" има несъответствие?
г)   Рило-Родопска област - Лозенска планина;

19.    В България свлачищата НЕ са характерни за:
г)   алувиалните низини;

20.    В коя група планински върхове и трите са карлинги?
в)   връх Мусала, Вихрен, Мальовица;

21.    В районите на Мелник, Кътина (Софийско), Стоб (западното подножие на Рила), кв. Зимзелен в Кърджали характерни форми на релефа са:
г)   земни пирамиди;

22.    Сипеите и сипейните покривки са характерни за:
а)   високите части на Рила и Пирин и южните склонове на Стара планина;

23.    От двойките „планина - най-висок връх" има несъответствие в:
г)   Родопи - Богдан;

24.    В коя от двойките „котловина - отводняваща я река" има несъответст­вие?
д)   Кюстендилска - Джерман.

25.    При нагъвателните процеси се образуват земни гънки с различна форма и големина. Как се нарича изпъкналата част на земна гънка?
в)   антиклинала;

26.    За коя част от Рило-Родопската област се отнася описанието:
„Разположена е между реките Марица и Места. Изградена е от гранити, риолити, мрамори, варовици и др. скали. Има блоково-разломен геоложки строеж, речните долини са дълбоко врязани в земните пластове, а планинските била са заравнени."?
в)   Западни Родопи;

27.    Кой от посочените географски обекти е част от Страджанско-Сакарската подобласт?
а)   Дервентски възвишения;

28.    Средногорието е част от геоморфоложката област:
в)   Преходна планинско-котловинна област;

29.    В коя част на България са най-характерни алувиалните крайбрежни ни­зини, асиметричните и каньоновидните речни долини, суходолията, множество­то плата?
а)   Дунавска равнина;

30.    Кои форми на релефа са продукт на антропогенната дейност?
б)   терикони и табани;

31.    Характерна черта на релефа на България е посоката на простиране на главните морфоструктури от:
д)   запад на изток.

32.    Вдлъбната форма на земната повърхност, заобиколена от всички страни с планини, хребети, възвишения или ридове и открита в една или две страни чрез река, която я отводнява, се нарича:
г)   котловина;

33.    Четвъртата ера от геоложката история на Земята, следваща след палеозоя и прехождаща неозоя, се нарича:
г)   мезозой;

34.    Мразовото изветряне, при което основата скала се разрушава под влия­ние на температурните промени, в България е характерно за:
д)   високите планини.

35.    Процесът на отнасяне (оголване) и преместване на изветре­лия скален материал в по-ниските места на земната повърхност и водещ до заравняване на релефа, се нарича:
в)   денудация;

36.    Най-старата денудационна повърхнина в България, останките от която са разположени в най-високите части на планините, е:
а)   старомиоценска;

37.    Кой геоложки период се поделя на две епохи - миоцен и плиоцен?
в)   неоген;

38.    Кой геоложки период се поделя на геоложките епохи палеоцен, еоцен, олигоцен?
в)   палеоген;

39.    Мозаечният геоложки строеж и мозаечният релеф (редуване на планини и котловини, свързани с речни долини) са характерни за:
г)   Краището;

40.    За коя морфоструктура в България е характерно наличието в геоложка­та структура на две ясно обособени части: основа (нагънати магмени и метаморфни скали) и надстройка (млади по геоложка възраст седиментни скали)?
а)   Мизийска плоча;

Тестови задания със свободен отговор:
1. Процесът на разрушаване на скалите по бреговете на моретата и океани­те чрез въздействието на морските вълни се нарича:
  абразия

2. Най-високата планина (2290 м) в Средногорието е:
Витоша

3.   Най-дългият речен пролом в България е:
  Искърски

4. Скалата гранит е образувана чрез процеса:
магматизъм

5.    За коя котловина в България се отнася характеристиката: „Тя е най-голямата по площ от Задбалканските котловини, отводнява се от река Искър."?
    ……………………………………………………………………

6.    Комплексът от природни образувания, създадени вследствие на химично­то разтваряне от водата на карбонатни (варовити) и анхидритни скали на зем­ната повърхност и под нея се нарича:
        карст. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар