четвъртък, 7 януари 2016 г.

Релеф на България

Тематичен тест по География на България

Тестови задания с избираем отговор:
1. Коя седиментна скала е широко разпространена във високите части на Източна Дунавска равнина, в Източен Предбалкан и в Източна Стара планина?
а)   пясъчник;
б)   доломит;
в)   мергел;
г)   брекча;
д)   конгломерат.
2.   За Старопланинската област и Средногорието е характерен един от посоче­ните видове геоложки строеж. Той е:
а)   платформен;
б)   гънков;
в)   гънково-разломен;
г)   блоково-разломен;
д)   всички посочени.
3.   За коя морфоструктура се отнася характеристиката:
„Има сложен блоково-разломен геоложки строеж, част е от стара суша. Изградена е предимно от магмени и метаморфни скали. Има много дълбоки разломявания (разкъсвания) на земните пластове. В техните места дълбоко са се врязали големите реки, а между тях земните пластове са се издигали."?
а)   Мизийска плоча;
б)   Балканиди;
в)   Краищиди;
г)   Рило-Родопски масив;
д)   Балканиди и Рило-Родопски масив.
4.   Северобългарската подутина (антеклиза) и Ломското понижение (синеклиза) са части от морфоструктурата:
а)   Мизийска плоча;
б)   Балканиди;
в)   Краищиди;
г)   Рило-Родопски масив;
д)   Балканиди и Краищиди.
5.   Големи скални тела, образувани от бавно застинала под земната повърх­ност магма, се наричат:
а)   антиклинали;
б)  синклинали;
в)   плутони;
г)   хорстове;
д)   грабени.
          6.  Коя планина НЕ е част от Алпо-Хималайската планинска система?
а)   Стара планина;
б)   Същинска Средна гора;
в)   Сърнена гора;
г)   Осогово;
д)   Витоша.
7.  Кой от посочените релефообразуващи процеси е ендогенен?
а)   екзарация;
б)   абразия;
в)   ерозия;
г)   денудация;
д)   епейрогенеза.
8. При разкъсване и разместване на земните пластове се образуват различни тектонски форми. На изображението е представена формата:
 

а)  флексура;
б) антиклинала;
в)  грабен;
г)  възсед;
д)  хорст.

9. За кой вид релеф е характерно хоризонталното разчленение от 2-3 км/ км2?
а)   низинен;
б)   равнинно-хълмист;
в)   нископланински;
г)   среднопланински;
д)   високопланински.
10.    За котловинните дъна е характерно вертикалното разчленение:
а)   до 2.5 м/км2;
б)   2.5 - 10 м/км2;
в)   11 - 100 м/км2;
г)   101 - 200 м/км2;
д)   над 200 м/км2.
11.    Къде в България най-силно се усещат земетресенията?
а)   по местата с дефлационни релефообразуващи процеси;
б)   в районите с абразионни релефообразуващи процеси;
в)   в местата с карстови релефообразуващи процеси;
г) в местата на свлачищни процеси;
д) в местата с дълбоко разломяване на земните пластове.
12. Къде в България има най-значителни колебателни (епейрогенни) движе­ния с положителен знак (издигане)?
а)   в района на Ломската депресия;
б)   в Бургаската низина;
в)   в долината на Марица при Свиленград;
г)   в Ямболското поле;
д)   в Разградско-Самуиловските височини.
13.    Открийте несъответствието между „релефообразуващ процес - форма на релефа".
а)   ерозионно-акумулативен процес - речна долина;
б)   денудационно-гравитационен процес - скални пирамиди;
в)   изветрително-денудационен процес - сипей;
г)   екзарационен процес - циркус;
д)   абразионен процес - клиф.
14.    Образуването на неустойчивите форми на релефа като дюни, навеи, на­сипи, валове е характерно за релефообразуващия процес:
а)   карстов;
б)   абразионно-акумулативен;
в)   дефлационен;
г)   екзарационно-акумулативен;
д)   ерозионно-акумулативен.
15.    Морената като форма на земната повърхност е резултат от действие­то на релефообразуващия процес:
а)   карстов;
б)   абразионен;
в)   дефлационен;
г)   екзарационен;
д)   ерозионен.
16.    Най-дългата българска пещера е:
а)   Орлова чука;
б)   Бачо Киро;
в)   Ухловица;
г)   Снежанка;
д)   Духлата.
17.    формите на релефа кари, ували, понори са характерни за релефообразува­щия процес:
а)   карстов;
б)   абразионен;
в)   изветрително-денудационен;
г)   денудационно-гравитационен;
д)   ерозионен.
18.    В коя от посочените двойки „геоморфоложка област - форма на релефа" има несъответствие?
а)   Дунавска равнина - Самуиловски височини;
б)   Преходна планинско-котловинна област - Странджа планина;
в)   Старопланинска област - Еминска планина;
г)   Рило-Родопска област - Лозенска планина;
д)   Рило-Родопска област - Малашевска планина.
19.    В България свлачищата НЕ са характерни за:
а)   дунавското крайбрежие;
б)   черноморското крайбрежие;
в)   долините на планинските реки;
г)   алувиалните низини;
д)   характерни са за всичко посочено.
20.    В коя група планински върхове и трите са карлинги?
а)   връх Ботев, Миджур, Черни връх;
б)   връх Богдан, Голям Перелик, Голям Персенк;
в)   връх Мусала, Вихрен, Мальовица;
г)   връх Радомир, Гоцев връх, Кутело;
д)   връх Градище, Вихрен, Ветрен.
21.    В районите на Мелник, Кътина (Софийско), Стоб (западното подножие на Рила), кв. Зимзелен в Кърджали характерни форми на релефа са:
а)   свлачища;
б)   срутища;
в)   абразионни тераси и клиф;
г)   земни пирамиди;
д)   сипеи и сипейни покривки.
22.    Сипеите и сипейните покривки са характерни за:
а)   високите части на Рила и Пирин и южните склонове на Стара планина;
б)   подножието на стръмния черноморски бряг;
в)   карстовите терени във Врачанска планина и Котленска планина;
г)   за възвишенията в Дунавската равнина;
д)   за дунавското крайбрежие със стръмни брегове.
23.    От двойките „планина - най-висок връх" има несъответствие в:
а)   Пирин - Вихрен;
б)   Витоша - Черни връх;
в)   Стара планина - Ботев;
г)   Родопи - Богдан;
д)   Осогово - Руен.
24.    В коя от двойките „котловина - отводняваща я река" има несъответст­вие?
а)   Софийска - Искър;
б)   Казанлъшка - Тунджа;
в)   Пернишка - Струма;
г)   Санданско-Петричка - Струма;
д)   Кюстендилска - Джерман.
25.    При нагъвателните процеси се образуват земни гънки с различна форма и големина. Как се нарича изпъкналата част на земна гънка?
а)   флексура;
б)  разсед;
в)   антиклинала;
г)   синклинала;
д)   хорст.
26.    За коя част от Рило-Родопската област се отнася описанието:
„Разположена е между реките Марица и Места. Изградена е от гранити, риолити, мрамори, варовици и др. скали. Има блоково-разломен геоложки строеж, речните долини са дълбоко врязани в земните пластове, а планинските била са заравнени."?
а)   Осоговско-Беласишка планинска редица;
б)   Рило-Пиринска подобласт;
в)   Западни Родопи;
г)   Източни Родопи;
д)   няма част с подобна характеристика.
27.    Кой от посочените географски обекти е част от Страджанско-Сакарската подобласт?
а)   Дервентски възвишения;
б)   възвишението Карнобатски Хисар;
в)   Манастирски възвишения;
г)   Светиилийски възвишения;
д)   възвишението Бакаджик.
28.    Средногорието е част от геоморфоложката област:
а)   Дунавска равнина;
б)   Старопланинска област;
в)   Преходна планинско-котловинна област;
г)   Рило-Родопска област;
д)   Старопланинска и преходна планинско-котловинна области.
29.    В коя част на България са най-характерни алувиалните крайбрежни ни­зини, асиметричните и каньоновидните речни долини, суходолията, множество­то плата?
а)   Дунавска равнина;
б)   Старопланинска област;
в)   Преходна планинско-котловинна област;
г)   Рило-Родопска област;
д)   Старопланинска и преходна области.
30.    Кои форми на релефа са продукт на антропогенната дейност?
а)   карлинги и ригели;
б)   терикони и табани;
в)   сталактити и сталактони;
г)   оврази и холвези;
д)   всички посочени.
31.    Характерна черта на релефа на България е посоката на простиране на главните морфоструктури от:
а)   няма ясна посока;
б)   север на юг;
в)   югозапад на североизток;
г)   северозапад на югоизток;
д)   запад на изток.
32.    Вдлъбната форма на земната повърхност, заобиколена от всички страни с планини, хребети, възвишения или ридове и открита в една или две страни чрез река, която я отводнява, се нарича:
а)   плато;
б)   долина;
в)   низина;
г)   котловина;
д)   падина.
33.    Четвъртата ера от геоложката история на Земята, следваща след палеозоя и прехождаща неозоя, се нарича:
а)   архай;
б)   протерозой;
в)   докамбрий;
г)   мезозой;
д)   постпалеозой.
34.    Мразовото изветряне, при което основата скала се разрушава под влия­ние на температурните промени, в България е характерно за:
а)   низините;
б)   равнинно-хълмистите земи;
в)   ниските планини;
г)   средновисоките планини;
д)   високите планини.
35.    Процесът на отнасяне (оголване) и преместване на изветре­лия скален материал в по-ниските места на земната повърхност и водещ до заравняване на релефа, се нарича:
а)   ерозия;
б)   акумулация;
в)   денудация;
г)   гравитация;
д)   екзарация.
36.    Най-старата денудационна повърхнина в България, останките от която са разположени в най-високите части на планините, е:
а)   старомиоценска;
б)   младомиоценска;
в)   староплиоценска;
г)   младоплиоценска;
д)   плиоплейстоценска.
37.    Кой геоложки период се поделя на две епохи - миоцен и плиоцен?
а)   палеоген;
б)   триас;
в)   неоген;
г)   кватернер;
д)   холоцен.
38.    Кой геоложки период се поделя на геоложките епохи палеоцен, еоцен, олигоцен?
а)   перм;
б)   триас;
в)   палеоген;
г)   плейстоцен;
д)   холоцен.
39.    Мозаечният геоложки строеж и мозаечният релеф (редуване на планини и котловини, свързани с речни долини) са характерни за:
а)   Рило-Родопския масив;
б)   Горнотракийската низина;
в)   Старопланинската област;
г)   Краището;
д)   Сакарско-Странджанската подобласт.
40.    За коя морфоструктура в България е характерно наличието в геоложка­та структура на две ясно обособени части: основа (нагънати магмени и метаморфни скали) и надстройка (млади по геоложка възраст седиментни скали)?
а)   Мизийска плоча;
б)   Балканиди;
в)   Краищиди;
г)   Рило-Родопски масив;
д)   Балканиди и Краищиди.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Процесът на разрушаване на скалите по бреговете на моретата и океани­те чрез въздействието на морските вълни се нарича:
    …………………………………………………………………..
2. Най-високата планина (2290 м) в Средногорието е:
    ………………………………………………………………….
3.   Най-дългият речен пролом в България е:
     …………………………………………………………………
4. Скалата гранит е образувана чрез процеса:
    ………………………………………………………………….
5.    За коя котловина в България се отнася характеристиката: „Тя е най-голямата по площ от Задбалканските котловини, отводнява се от река Искър."?
    ……………………………………………………………………
6.    Комплексът от природни образувания, създадени вследствие на химично­то разтваряне от водата на карбонатни (варовити) и анхидритни скали на зем­ната повърхност и под нея се нарича:

    …………………………………………………………………..


Няма коментари:

Публикуване на коментар