сряда, 6 януари 2016 г.

Географско положение на България

Тематичен тест по География на България
Тестови задания с избираем отговор:
1.    Преходният характер на природните условия в България се дължи на:
а)   положението спрямо Атлантическия океан;
б)   надморската височина и простирането на едрите форми на релефа;
в)   границите с река Дунав и с Черно море;
г)   географското положение на България между два природни пояса;
д)   местоположението в Северното полукълбо.
2.    Сегашните граници на България са от:
а)   1878 г. - Берлински конгрес;
б)   1885 г. - Съединението на България с Източна Румелия;
в)   1913 г. - Букурещки мирен договор;
г)    1919 г. - Ньойски мирен договор;
д)   1940 г. - Крайовска спогодба.
3.    Най-дългата българска граница е с държавата:
а)   Турция;
б)   Гърция;
в)   Македония;
г)   Сърбия;
д)   Румъния.
4.    Посочете транспортната връзка, през която НЕ може да се пресече юж­ната граница на България:
а)   Свиленград - Орменион;
б)   Лесово - Хамзабейли;
в)   Малко Търново - Дерекьой;
г)   Брегово - Неготин;
д)   Кулата - Промахон.
5.    Ньойският мирен договор, който променя териториалните граници на България, е подписан след:
а)   Сръбско-Българската война 1885 г.
б)   Балканската война (1913 г.);
в)   Междусъюзническата война (1913 г.);
г)   Първата световна война (1919 г);
д)   Втората световна война (1947 г.).
6.    С подписването на Крайовската спогодба България получава:
а)   Южна Добруджа;
б)   Източна Тракия;
в)   Западна Тракия;
г)   Горна Тракия;
д)   Пиринска Македония.
7.  Кой от посочените маршрути е част от Европейски транспортен коридор
а)   Букурещ - Русе - Горна Оряховица - Стара Загора - Кърджали-Подкова;
б)   Ниш - София - Пловдив - Свиленград - Истанбул;
в)   Дуръс - Скопие - София - Пловдив - Бургас/Варна;
г)   Видин - Враца - София - Благоевград - Солун - Атина;
д)   Белград - Видин - Свищов - Русе - Силистра - Галац.
8.    През коя планина НЕ преминава българо-македонската граница?
а)   Милевска;
б)   Осоговска;
в)   Беласица;
г)   Малешевска;
д)   Огражден.
9.    Кой от граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) НЕ свър­зва България и Румъния?
а)   Дуранкулак;
б)   Йовково;
в)   Лесово;
г)   Силистра;
д)   Русе.
10.    По билото на кои възвишения преминава част от българо-турската гра­ница?
а)   Манастирски;
б)   Светиилийски;
в)   Дервентски;
г)   Чирпански;
д)   Бакаджици.
11.    Кой от посочените планински върхове е най-южно разположения в Бълга­рия?
а)   Ветрен (1266 м);
б)   Гоцев връх (2212 м);
в)   Вейката (1463 м);
г)   Каинчал (1815 м);
д)   Алада (1241 м).
12.  Кое от твърденията за географското положение на България НЕ е вярно?
а)   намира се на прехода между умерения и субтропичния пояс;
б)   разположена е между 41 и 44° с.ш.;
в)   разположена е между 22 и 27° и.д.;
г)   през България минават 1 речен и 5 сухоземни европейски транспортни коридора;
д)   България има 378 км морска граница.
13.    Кои от посочените гранични контролно-пропускателни пунктове са разположени по границата с Македония?
а)   Капитан Андреево, Малко Търново, Лесово;
б)   Свиленград, Илинден, Кулата;
в)   Златарево, Логодаж, Гюешево;
г)   Олтоманци, Малко Търново, Връшка чука;
д)   Силистра, Йовково, Дуранкулак.
14.    Чрез кои ГКПП по западната граница на България има трансгранични връзки със Сърбия?
а)   ГКПП: Стрезимировци; Връшка чука; Калотина; Брегово;
б)   ГКПП: Свищов; Кулата; Лесово; Йовково;
в)   ГКПП: Дуранкулак, Малко Търново, Силистра, Свиленград;
г)   ГКПП: Логодаж; Златарево; Свиленград; Лесово;
д)   ГКПП: Видин; Лом; Свищов; Златоград.
15.    Коя държавна граница пресича теченията на трите големи български реки - Струма, Места, Арда?
а)   българо-гръцка;
б)   българо-македонска;
в)   българо-турска;
г)   българо-сръбска;
д)   българо-румънска.
16.    На картосхемата са нанесени местата на 5 ГКПП. В кое двуединство „№ на ГКПП - име и местоположение" има несъответствие?
а)   № 1 - ГКПП „Брегово";
б)   № 2 - ГКПП „Калотина";
в)   № 3 - ГКПП „Илинден";
г)    № 4 - ГКПП „Капитан Андреево";
д)   № 5 - ГКПП „Малко Търново".
17. Първият български черноморски фериботен комплекс е пуснат в експлоа­тация по линията:
а)   Бургас - Поти (Грузия);
б)   Бургас - Трапезунд (Турция);
в)   Варна - Порт Кавказ (Русия);
г)   Варна - Иличовск (Украйна);
д)   Варна - Сочи (Русия).
18.    Кое от посочените твърдения се отнася за икономгеографското положе­ние на България?
а)   България е в Югоизточна Европа, до границата с континента Азия;
б)   България е на прехода между умерения и субтропичния пояси;
в)   България е между 41 и 44° с.ш.;
г)   България е на пътя от Европа за Азия и от Източна Европа за Средиземно море;
д)   България е между Алпо-Хималайските планини и Европейската платформа.
19.    Кой планински връх е разположен на граница на България с Гърция?
а)   вр. Кервансарай;
б)   вр. Милевец;
в)   вр. Радомир;
г)   вр. Кадийца;
д)   вр. Ильов връх.
20.   Коя държавна граница на България НЕ се пресича от железопътна линия?
а)   българо-турска;
б)   българо-гръцка;
в)   българо-македонска;
г)   българо-сръбска;
д)   българо-румънска.
21.    Кой Европейски транспортен коридор пресича ГКПП Видин и ГКПП Кулата:
а)   № 4;
б)   № 7;
в)   № 8;
г)   № 9;
д)   № 10.
22.    Коя граница на България е дълга 165 км и минава предимно по билните части на планини и пресича течението на река Струмешница?
а)   българо-македонска;
б)   българо-турска;
в)   българо-румънска;
г)   българо-гръцка;
д)   българо-сръбска.
        23.  Кое от твърденията за местоположението на България НЕ е вярно?
а)   България е европейска страна;
б)   България е средиземноморска страна;
в)   България е балканска страна;
г)   България е черноморска страна;
д)   България е дунавска страна.
24. Площта на България е:
а)   130 хил. км2;
б)   111 хил. ™ ;
в)   99 хил. км2;
г)   76 хил. км2;
д)   21 хил. км .
25.   Пътят, свързващ Адриатическо море (Дуръс в Албания) и Черно море (Бургас/Варна в България), пресича западната ни граница в граничния пункт:
а)   Калотина;
б)   Гюешево;
в)   Русе;
г)   Кулата;
д)   Златарево.
26.   Пътят, свързващ Източна Европа с Егейско и Средиземно море (за Ати­на в Гърция), пресича северната ни граница в граничния пункт:
а)   Калотина;
б)   Гюешево;
в)   Русе;
г)   Кулата;
д)   Лом.
27.   Кое от посочените НЕ е разновидност на икономгеографското положение на България?
а)   транспортно-географското;
б)   търговско-географското;
в)   туристико-географското;
г)   административно-географското;
д)   ресурсно-географското.
28.   България има жп транспортна връзка през западната гра­ница при:
а)   Златарево;
б)   Брегово;
в)   Връшка чука;
г)   Калотина;
д)   Олтоманци.
        29.  Кой от посочените български градове НЕ е дунавско речно пристанище?
а)   Козлодуй;
б)   Монтана;
в)   Свищов;
г)   Видин;
д)   Тутракан.
30.    Най-оживени транспортни връзки с Република Румъния България има при един от градовете (мост с ж.п. линия и автомобилен път). Кой е той?
а)   Свищов;
б)   Оряхово;
в)   Русе;
г)   Силистра;
д)   Лом.
31.    Най-оживени транспортни връзки България има с Турция при:
а)   с. Капитан Андреево;
б)   гр. Малко Търново;
в)   с. Резово;
г)   с. Лесово;
д)   с. Странджа.
32.    По част от течението на коя река преминава българо-сръбската граница ?
а)   Тимок;
б)   Велека;
в)   Резовска;
г)   Марица;
д)   Арда.
33.   Коя българска граница има по-голяма речна и по-малка сухоземна част?
а)   северна;
б)   източна;
в)   южна;
г)   западна;
д)   няма такава граница.
34.    През коя от посочените години в резултат от международен договор ня­ма промяна на българските граници?
а)   Берлински конгрес 1878 г.;
б)   Букурещки договор 1913 г.;
в)   Ньойски мирен договор 1919 г.;
г)   Крайовска спогодба 1940 г.
д)   Парижки мирен договор 1947 г.
35.    България няма държавна граница с балканската държава:
а)   Македония;
б)   Албания;
в)   Румъния;
г)   Турция;
д)   Сърбия.
36.    В коя част на Балканския полуостров се намира България?
а)   източна;
б)   южна;
в)   западна;
г)   северозападна;
д)   югозападна.
37.    Кой от посочените ГКПП НЕ е на границата ни с Република Румъния?
а)   Видин;
б)   Йовково;
в)   Златоград;
г)   Дуранкулак;
д)   Оряхово.
38.    По течението на коя река НЕ преминава българска държавна граница?
а)   Марица;
б)  Луда река;
в)   Тимок;
г)   Огоста;
д)   Резовска.
39.    За коя българска граница се отнася описанието:
„Границата започва от планината Беласица. От юг на север пресича плани­ните Огражден, Малешевска, Влахина и Осоговска, пресича Велбъждката седловина, а след това в същата посока достига близко до връх Китка, в землището на с.Жеравино."?
а)   българо-сръбска;
б)   българо-македонска;
в)   българо-гръцка;
г)   българо-албанска;
д)   няма такава граница.
40.    С   коя от държавите България няма пряк воден път чрез река Дунав?
а)   Австрия;
б)  Румъния;
в)   Украйна;
г)   Словакия;
д)   Чехия.

Тестови задания със свободен отговор:
1.    В коя планина се намира връх Вейката - най-южната точка на България?
    ……………………………………………………………………………………
2.    Коя граница на България има дължина 341 км и преминава през множест­во планини, сред които са: Кървав камък, Руй, Берковска, Връшка чука?
    …………………………………………………………………………………….
3.    Най-голям по обем товари и пътници между България и Гърция премина­ват през ГКПП:
    ……………………………………………………………………………………
4.    В коя планина се намира връх Тумба (1880 м), при който се събират три държавни граници: българо-гръцка; българо-македонска и македоно-гръцка?
     …………………………………………………………………………………….
5.    Общата дължина на българските държавни граници е:
    ………………………………………………………………………
6.    Кое е най-голямото българско пристанище на река Дунав?
               ……………………………………….

Верните отговори на теста вижте тук: http://www.geoznanie.com/otgovori-na-test-geografsko-polojenie.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар