неделя, 24 януари 2016 г.

География на животновъдството в България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
      1. Кое от посочените НЕ е произвеждана от животновъдството суровина, а е продукт на хранително-вкусовата промишленост?
а)   мляко;
б)   месо;
в)   сирене;
г)   яйца;
д)   кожи.
         2.   Коя от характеристиките НЕ се отнася за животновъдството?
а)   по-голяма производителност на труда от растениевъдството;
б)   по-равномерна целогодишна заетост на работещите;
в)   по-голяма зависимост от природните условия от растениевъдството;
г)   невъзможност да се ускоряват биологичните процеси;
д)   относителна равномерност в териториалното разположение.
    3. Кои от посочените фуражи са отпаден продукт на хранително-вкусовата промишленост?
а)   слънчогледово кюспе и шрот;
б)   меласа и цвеклови резанки;
в)   трици и отсевки;
г)   соев и фъстъчен шрот;
д)   всичко посочено.
4.    Коя характеристика напълно отговаря на разбирането за културни породи животни?
а)   естествено формирани породи под влияние на природните условия;
б)   породи, създадени чрез селекция с цел добив на повече продукция;
в)   породи животни, отглеждани в природни условия (на открито);
г)   породи животни, отглеждани в закрити помещения (обори);
д)   междинни породи (между естествените и целенасочено селектираните).
5.    През последните десетилетия непрекъснато се променя относителният дял на животновъдството в структурата на произведената селскостопанска про­дукция. През 2014 г. той е:
а)   19.4%;
б)   27.1%;
в)   40.5%;
г)   49.3%;
д)   59.2%.
6.    Кой вид тревни площи има най-голям дял в използваната земеделска земя и участва във формирането на фуражния баланс в животновъдството?
а)   изкуствени ливади;
б)   естествени ливади (постоянно продуктивни площи);
в)   мери и пасища (тревни площи с нисък продуктивен потенциал);
г)   високопланински пасища;
д)   нито един от посочените.
7.    С какво българската промишленост влияе върху развитието на животно­въдството?
а)   производството на техника и горива;
б)   производството на ветеринарно-лечебни средства;
в)   производството на концентрирани и комбинирани фуражни смески;
г)   количеството използвани в производството животински суровини;
д)   всичко посочено.
8.    Кой подотрасъл на животновъдството НЕ осигурява суровини за кожар­ската промишленост?
а)   говедовъдство;
б)   свиневъдство;
в)   птицевъдство;
г)   овцевъдство;
д)   зайцевъдство.
9.  Кое от посочените НЕ е концентриран фураж за хранене на животните?
а)   царевичак;
б)   царевично зърно;
в)   ечемик;
г)   овес;
д)   фий (зърно).
10.    Кои от посочените растения са сочен, зелен тревен фураж?
а)   сено и слама;
б)  люцерна и еспарзета;
в)   царевичак и плява;
г)   трици и меласа;
д)   соев шрот и рибено брашно.
11.    За кой период в развитието на животновъдството се отнася характе­ристиката:
„В България има сравнително голям брой животни, но с ниска продуктив­ност. Голям е броят на животните, използвани като работна и теглителна сила крави, волове, коне, магарета, катъри."?
а)   до Освобождението;
б)   между Освобождението и Втората световна война;
в)   през социалистическия период (след Втората световна война);
г)   в периода на преход от планово към пазарно стопанство;
д)   няма период с подобна характеристика.
12.    Кой от посочените животновъдни отрасли има най-малък относителен дял в произвежданата животновъдна продукция?
а)   говедовъдство;
б)   свиневъдство;
в)   овцевъдство;
г)   птицевъдство;
д)   коневъдство.
13. От посочените домашни животни през 2014 г. най-голям е броят на отглежданите:
а)   овце;
б)   крави;
в)   свине;
г)   биволи;
д)   коне.
14.    Кое от посочените в най-значима степен определя говедовъдството ка­то един от най-важните отрасли на българското животновъдство?
а)   производството на говежди и телешки кожи;
б)   производството на телешко месо;
в)   производството на краве мляко;
г)   производството на оборски тор за растениевъдството;
д)   производството на говеждо месо.
15.    Кое характеризира развитието на говедовъдството през последния поло­вин век?
а)   намаляване на броя на отглежданите животни;
б)  увеличаване на относителния дял на отглежданите крави;
в)   увеличаване на относителния дял на младите животни;
г)   подобряване на породния състав;
д)   всичко посочено.
16.    Кое от посочените е порода отглеждани у нас биволи?
а)   българско кафяво;
б)   черно-шарено;
в)   късорого;
г)   искърско;
д)   българска мура.
17.    За коя порода говедо се отнася характеристиката:
„Отглежда се за мляко и месо. Създадено е чрез кръстоска на сиво местно с кафяво алпийско говедо. Има голям относителен дял от броя на отглежданите жи­вотни. Има средна млечност от крава около 3000 л. От него се получава около една трета от кравето мляко и от телешкото месо."?
а)   българско кафяво говедо;
б)   черно-шарено говедо;
в)   българско червено говедо;
г)   българско сименталско говедо;
д)   искърско говедо.
18.    Средната млечност на кравите в България е около:
а)   450 л;
б)   2500 л;
в)   3500 л;
г)   4500 л;
д)   5600л.
     19. За кой вид отглеждано в България домашно животно се отнася характеристиката: „Нископродуктивно млечно животно. Има висока масленост на млякото (до 7-8%). Използва по-груби фуражи. В България най-много се отглежда в Ловешко, Сливенско, Поповско, Разградско, Шуменско, в долините на Тунджа и Марица."?
а)   овца;
б)   крава;
в)   коза;
г)   бивол;
д)   няма такова.
20.    Кое мляко има най-висока хранителност?
а)   овче;
б)   краве;
в)   козе;
г)   биволско;
д)   всички имат много висока хранителност.
21.    Кое от посочените е порода отглеждани у нас свине?
а)   саанска;
б)  кашмирска;
в)   ангорска;
г)   ландрас;
д)   легхорн.
22.    Какъв е броят на говедата в България през 2014 г.?
а)   278 хил. бр.;
б)   553 хил. бр.;
в)   860 хил. бр.;
г)   2 938 хил. бр.;
д)   9 028 хил. бр.
23.    В България овцете се отглеждат предимно пасищно, понеже:
а)   такава е българската традиция;
б)   използват предимно груби фуражи и има много пасища;
в)   използват предимно концентрирани фуражи;
г)   се отглеждат на малки стада;
д)   всичко посочено.
24.    Кое от посочените е порода кози?
а)   плевенска черноглава;
б)   свищовска;
в)   карнобатска;
г)   ангорска;
д)   южнобългарска.
25.   Коя от посочените животински суровини се добива само от овце и кози?
а)   яйца;
б)  мляко;
в)   месо;
г)   мазнина;
д)   вълна.
26.    Коя от породите овце има най-висока млечност?
а)   плевенска черноглава;
б)   свищовска;
в)   карнобатска;
г)   южнобългарска;
д)   български цакел.
27.    За коя порода овце се отнася характеристиката:
„Тя е местна полутънкорунна овца. Има млечност до 110 кг, вълнодобив до 2.5 кг и висока масленост на млякото (9.0%). Отглежда се предимно в Североизточ­на България." ?
а)   черноглава плевенска овца;
б)  медночервена шуменска овца;
в)   цакел;
г)   цигай;
д)   меринос.
28.    Кои два животновъдни отрасъла се влияят силно от консумацията (потреблението) на тяхната продукция и поради това често пъти териториално производст­вата са разположени край големите градове?
а)   говедовъдство и птицевъдство;
б)   свиневъдство и биволовъдство;
в)   овцевъдство и коневъдство;
г)   говедовъдство и бубарство;
д)   птицевъдство и зайцевъдство.
29.    За кое домашно животно се отнася характеристиката:
„Домашно животно, което е непретенциозно към храната, употребява почти изцяло само груби фуражи. Нанася сериозни вреди на младите дървета и фиданки. Устой­чиво е на заболявания. Отглежда се предимно в личните стопанства в селата и в малки­те градове, за да подпомогне изхранването на семействата. Млякото е със средна мас­леност 4.3% и съдържа повече биологично активни вещества. Годишният млеконадой е до 160 кг."?
а)   крава;
б)   овца;
в)   коза;
г)   бивол;
д)   няма животно с подобна характеристика.
30.    Коя порода кози, отглеждана в България, се отличава с голям млеконадой - до 450-500 л. мляко?
а)   българска бяла млечна;
б)   саанска;
в)   ангорска;
г)   кашмирска;
д)   няма порода с такъв голям млеконадой.
31.    Най-голямо количество червено месо в България се добива от:
а)   говеда;
б)   биволи;
в)   овце;
г)   кози;
д)   свине.
32.    За коя порода свине се отнася характеристиката:
„Тя е скорозрела порода с дял от около 25% от всички отглеждани в страна­та свине. Има нежно, прошарено и много вкусно месо. На тегло майките достигат до 260 кг, а мъжките - до 380 кг. Най-много се отглежда в Североизточна България, Старозагорско и Ямболско."?
а)   Българската (дунавската) бяла свиня;
б)  Голяма бяла (английска бяла) свиня;
в)   Източнобългарската свиня;
г)   Английски ландрас;
д)   Датски ландрас.
33.   Свинското месо се използва за:
а)   прясна консумация в готварството;
б)   производство на малотрайни колбаси;
в)   производство на трайни колбаси;
г)   производство на месни деликатеси;
д)   всичко посочено.
       34.   Кое силно влияе върху развитието на свиневъдството в България?
а)   отглеждането на зърнено-фуражни култури;
б)   потребностите от месо за населението;
в)   потребностите от суровина за промишлеността;
г)   стимулите за свиневъдите;
д)   всичко посочено.
      35. Най-висок рандеман (процент от живото тегло) има производството на месо, добито от:
а)   говеда;
б)   овце;
в)   свине;
г)   птици;
д)   кози.
        36.  Птицевъдството е в най-пряка връзка и зависимост от отглеждането на:
а)   сочни фуражни култури;
б)   зеленчукови култури;
в)   зърнено-фуражни култури;
г)   технически култури;
д)   овощни култури.
    37. За кой подотрасъл на животновъдството е най-характерна номадската форма (преместване на животните от едно място на друго място с използване на диворастящи треви и храсти) на отглеждане?
а)   свиневъдство;
б)   овцевъдство;
в)   биволовъдство;
г)   бубарство;
д)   пчеларство.
38.    Най-разпространената в България порода коне е:
а)   Източнобългарски кон;
б)   Плевенски кон;
в)   Дунавски кон;
г)   Планински кон;
д)   Орловски рисак.
39.    В България най-много пчелни семейства има в областите:
а)   Добрич, Плевен, Бургас;
б)   Перник, Видин, Кърджали;
в)   Габрово, Пазарджик, Сливен;
г)   Смолян, Кюстендил, София;
д)   Смолян, Габрово, Благоевград.
40.    Кое от посочените НЕ е животновъден район?
а)   Севернобългарски (Дунавски);
б)   Краищенско-Осоговски;
в)   Старопланински;
г)   Софийско-Пернишки;
д)   Тракийско-Родопски.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Процесът на производствено-технологично и икономическо обвързване на растениевъдството и животновъдството с отраслите на преработващата промишленост се нарича:
     ………………………………………………………………
2. Повишаването на произведената животинска продукция чрез увеличава­не броя на отглежданите животни е характерно за:
    …………………………………………………………………
3. Главните центрове на развитие на бубарството в България са:
    …………………………………………………………………
4. Най-голямо количество мляко произвежда животновъдният отрасъл:
    ………………………………………………………………….
5. Птицевъдството в България е най-силно развито в районите на страна­та, отглеждащи най-много:
      …………………………………………………видове културни растения.
6.  От видовете едър дивеч (едри бозайници) най-многобройни са:
    …………………………………………………………………..

Няма коментари:

Публикуване на коментар