неделя, 24 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на животновъдството в България

      1. Кое от посочените НЕ е произвеждана от животновъдството суровина, а е продукт на хранително-вкусовата промишленост?
в)   сирене;

         2.   Коя от характеристиките НЕ се отнася за животновъдството?
в)   по-голяма зависимост от природните условия от растениевъдството;

    3. Кои от посочените фуражи са отпаден продукт на хранително-вкусовата промишленост?
д)   всичко посочено.

4.    Коя характеристика напълно отговаря на разбирането за културни породи животни?
б)   породи, създадени чрез селекция с цел добив на повече продукция;

5.    През последните десетилетия непрекъснато се променя относителният дял на животновъдството в структурата на произведената селскостопанска про­дукция. През 2014 г. той е:
б)   27.1%;

6.    Кой вид тревни площи има най-голям дял в използваната земеделска земя и участва във формирането на фуражния баланс в животновъдството?
в)   мери и пасища (тревни площи с нисък продуктивен потенциал);

7. С какво българската промишленост влияе върху развитието на животновъдството?
д)   всичко посочено.

8.    Кой подотрасъл на животновъдството НЕ осигурява суровини за кожар­ската промишленост?
в)   птицевъдство;

9.  Кое от посочените НЕ е концентриран фураж за хранене на животните?
а)   царевичак;

10.    Кои от посочените растения са сочен, зелен тревен фураж?
б)  люцерна и еспарзета;

11.    За кой период в развитието на животновъдството се отнася характе­ристиката:
„В България има сравнително голям брой животни, но с ниска продуктив­ност. Голям е броят на животните, използвани като работна и теглителна сила крави, волове, коне, магарета, катъри."?
б)   между Освобождението и Втората световна война;

12.    Кой от посочените животновъдни отрасли има най-малък относителен дял в произвежданата животновъдна продукция?
д)   коневъдство.

13. От посочените домашни животни през 2014 г. най-голям е броят на отглежданите:
а)   овце;

14.    Кое от посочените в най-значима степен определя говедовъдството ка­то един от най-важните отрасли на българското животновъдство?
в)   производството на краве мляко;

15.    Кое характеризира развитието на говедовъдството през последния поло­вин век?
д)   всичко посочено.

16.    Кое от посочените е порода отглеждани у нас биволи?
д)   българска мура.

17.    За коя порода говедо се отнася характеристиката:
„Отглежда се за мляко и месо. Създадено е чрез кръстоска на сиво местно с кафяво алпийско говедо. Има голям относителен дял от броя на отглежданите жи­вотни. Има средна млечност от крава около 3000 л. От него се получава около една трета от кравето мляко и от телешкото месо."?
а)   българско кафяво говедо;

18.    Средната млечност на кравите в България е около:
в)   3500 л;

     19. За кой вид отглеждано в България домашно животно се отнася характеристиката:„Нископродуктивно млечно животно. Има висока масленост на млякото (до 7-8%). Използва по-груби фуражи. В България най-много се отглежда в Ловешко, Сливенско, Поповско, Разградско, Шуменско, в долините на Тунджа и Марица."?
г)   бивол;

20.    Кое мляко има най-висока хранителност?
г)   биволско;

21.    Кое от посочените е порода отглеждани у нас свине?
г)   ландрас;

22.    Какъв е броят на говедата в България през 2014 г.?
б)   553 хил. бр.;

23.    В България овцете се отглеждат предимно пасищно, понеже:
б)   използват предимно груби фуражи и има много пасища;

24.    Кое от посочените е порода кози?
г)   ангорска;

25.   Коя от посочените животински суровини се добива само от овце и кози?
д)   вълна.

26.    Коя от породите овце има най-висока млечност?
а)   плевенска черноглава;

27.    За коя порода овце се отнася характеристиката:
„Тя е местна полутънкорунна овца. Има млечност до 110 кг, вълнодобив до 2.5 кг и висока масленост на млякото (9.0%). Отглежда се предимно в Североизточ­на България." ?
б)  медночервена шуменска овца;

28.    Кои два животновъдни отрасъла се влияят силно от консумацията (потреблението) на тяхната продукция и поради това често пъти териториално производст­вата са разположени край големите градове?
а)   говедовъдство и птицевъдство;

29.    За кое домашно животно се отнася характеристиката:
„Домашно животно, което е непретенциозно към храната, употребява почти изцяло само груби фуражи. Нанася сериозни вреди на младите дървета и фиданки. Устой­чиво е на заболявания. Отглежда се предимно в личните стопанства в селата и в малки­те градове, за да подпомогне изхранването на семействата. Млякото е със средна мас­леност 4.3% и съдържа повече биологично активни вещества. Годишният млеконадой е до 160 кг."?
в)   коза;

30.    Коя порода кози, отглеждана в България, се отличава с голям млеконадой - до 450-500 л. мляко?
б)   саанска;

31.    Най-голямо количество червено месо в България се добива от:
д)   свине.

32.    За коя порода свине се отнася характеристиката:
„Тя е скорозрела порода с дял от около 25% от всички отглеждани в страна­та свине. Има нежно, прошарено и много вкусно месо. На тегло майките достигат до 260 кг, а мъжките - до 380 кг. Най-много се отглежда в Североизточна България, Старозагорско и Ямболско."?
б)  Голяма бяла (английска бяла) свиня;

33.   Свинското месо се използва за:
д)   всичко посочено.

       34.   Кое силно влияе върху развитието на свиневъдството в България?
д)   всичко посочено.

      35. Най-висок рандеман (процент от живото тегло) има производството на месо, добито от:
г)   птици;

        36.  Птицевъдството е в най-пряка връзка и зависимост от отглеждането на:
в)   зърнено-фуражни култури;

    37. За кой подотрасъл на животновъдството е най-характерна номадската форма (преместване на животните от едно място на друго място с използване на диворастящи треви и храсти) на отглеждане?
б)   овцевъдство;

38.    Най-разпространената в България порода коне е:
а)   Източнобългарски кон;

39.    В България най-много пчелни семейства има в областите:
а)   Добрич, Плевен, Бургас;

40.    Кое от посочените НЕ е животновъден район?
б)   Краищенско-Осоговски;


Тестови задания със свободен отговор:
  1. Процесът на производствено-технологично и икономическо обвързване на растениевъдството и животновъдството с отраслите на преработващата промишленост се нарича:
     вертикална интеграция

2. Повишаването на произведената животинска продукция чрез увеличава­не броя на отглежданите животни е характерно за:
   екстензивно развитие

3. Главните центрове на развитие на бубарството в България са:
    Хасковско и Врачанско

4. Най-голямо количество мляко произвежда животновъдният отрасъл:
    говедовъдство

5. Птицевъдството в България е най-силно развито в районите на страна­та, отглеждащи най-много:
    зърнени видове културни растения.
6.  От видовете едър дивеч (едри бозайници) най-многобройни са:
   сърни

Няма коментари:

Публикуване на коментар