неделя, 24 януари 2016 г.

География на енергетиката в България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1. Кой от посочените центрове на производство на електричество се намира в район с находища и добив на въглища?
а)   Варна;
б)   Видин;
в)   Плевен;
г)   Бобовдол;
д)   Русе.
       2.    Край градовете Варна, Русе, Свищов, Видин няма въглища, но има изгра­дени ТЕЦ. Главната причина за това е наличието в тях на:
а)   многобройно население;
б)   пазар за продукцията;
в)   пристанища за внос на въглища и мазут;
г)   добра електропреносна мрежа;
д)   квалифицирана работна ръка.
     3.   Кой е главният фактор, повлиял за преминаване на топлофикационните централи в София и други големи градове от въглища на природен газ?
а)   икономически (по-ниска цена);
б)   екологичен (не замърсява);
в)   суровинен (добра снабденост с местно гориво);
г)   потребление на топлоенергия;
д)   недостиг на работна ръка.
   4. Изграждането на мощни топлоелектрически централи в Марица-Изток и Димитровград се дължи на най-силното влияние на фактора:
а)   икономически (по-ниска цена);
б)   екологичен (не замърсява);
в)   суровинен (близки находища на суровина);
г)   потребление на електричество;
д)   свободна работна ръка (безработица).
5.  Причината за изграждане на гъста електропреносна мрежа в България е:
а)   отдалечеността на електропроизводството от потребителите;
б)   неравномерността на разположението на енергийните източници;
в)   развитието на стопанството и най-вече на промишлеността;
г)   потребностите от електричество за бита на хората;
д)   всичко посочено.
         6.   В кой електропроизводствен район на България доминира използването на
водата като енергоресурс ?
а)   Придунавски;
б)   Маришки;
в)   Родопски;
г)   Югозападен;
д)   Югоизточен.
7.  За какво НЕ се използват в българското стопанство лигнитните въглища?
а)   за отопление в бита;
б)   производство на електричество;
в)   производство на брикети;
г)   в химическата промишленост;
д)   за производство на кокс.
8.  В България най-много въглища се добиват от вида:
а)   антрацитни;
б)   черни;
в)   кафяви;
г)   лигнитни;
д)   почти равномерно от всички.
     9.  В България въглищата се използват най-вече за производство на:
а)   пластмаси;
б)   електричество;
в)   химикали;
г)   машини;
д)   топлоенергия.
10.    От кой вид електроцентрали у нас се произвежда най-много електричес­тво?
а)   АЕЦ (атомни електроцентрали);
б)   ТЕЦ (топлоелектрически централи);
в)   ВЕЦ ( водноелектрически централи);
г)   ПАВЕЦ (помпенно-акумулаторни централи);
д)   ВяЕЦ (вятърни централи).
11.    Най-голяма инсталирана мощност за производство на електричество от ВЕЦ има каскадата:
а)   „Искър";
б)   „Рила";
в)   „Белмекен-Сестримо-Чаира";
г)   „Въча";
д)   „Арда".
12.    В кой от посочените градове има производство на електроенергия и се нами­ра в район със запаси и добив на въглища?
а)   Русе;
б)   Габрово;
в)   Димитровград;
г)   Кърджали;
д)   Видин.
13.    Единственото предприятие в България за производството на брикети от лигнитни въглища и въглищен прах „Брикел АД" се намира в:
а)   Софийски въглищен басейн;
б)   Ломски въглищен басейн;
в)   Гоцеделчевски въглищен басейн;
г)   Източномаришки въглищен басейн;
д)   Елховски въглищен басейн.
       14.   В кой от посочените въглищни басейни се добиват кафяви въглища и се използват за производство на електричество?
а)   Свогенски;
б)   Пернишки;
в)   Бобовдолски;
г)   Маришки;
д)   Добруджански.
15.    Кой е главният фактор за избора на мястото на изграждане на най-голе­мите топлофикационни електроцентрали (ТЕЦ)?
а)   потребление;
б)   екологичен;
в)   суровинен;
г)   научно-технически;
д)   наличие на високо квалифицирана работна ръка.
16.    Кое от твърденията за българската енергетика НЕ е вярно?
а)   силна зависимост от вноса на енергоносители;
б)   недостатъчни хидроенергийни ресурси;
в)   малко използване в промишленото производство;
г)   добре развита електро - и газопреносна мрежа;
д)   добра връзка с електроенергийните системи на съседните страни.
17.    Открийте несъответствието между „стопанска дейност - стопански сектор" за дейностите в енергетиката:
а)   трансформиране на електроенергия - третичен сектор;
б)   добив на въглища - първичен сектор;
в)   добив на нефт и природен газ - вторичен сектор;
г)   производство на електроенергия и топлоенергия - вторичен сектор;
д)   пренос и разпределение на електроенергия - третичен сектор.
18.    Най-голямата в България електроцентрала, използваща енергията на вятъ­ра, е изградена:
а)   в района на връх Мургаш;
б)   край нос Калиакра;
в)   край град Царево;
г)   в района на връх Мусала;
д)   на остров Белене.
19.    Кой фактор е повлиял върху изграждането на заводските ТЕЦ?
а)   използването на отпадни горива;
б)   удобното местоположение за внос на горива;
в)   собственият добив на енергоносители;
г)   потребността от непрекъснато електроподаване за производството;
д)   удобният транспорт за доставка на енергоносители.
20.    Как се наричат ТЕЦ, в които при производствения процес отработена­та пара и топла вода се използват допълнително в битовия сектор?
а)   кондензационни ТЕЦ;
б)   топлофикационни ТЕЦ;
в)   заводски ТЕЦ;
г)   общински ТЕЦ;
д)   атомни ТЕЦ.
        21.  В коя двойка „име на ТЕЦ - използвано гориво" има несъответствие?
а)   ТЕЦ „Марица-Изток 2" - лигнитни въглища;
б)   ТЕЦ „Марица" - черни въглища;
в)   ТЕЦ „Изток" – природен газ;
г)   ТЕЦ „Сливен" – кафяви въглища;
д)   ТЕЦ „Република" - кафяви въглища.
22.    На коя българска река е построена ВЕЦ „Студен кладенец"?
а)   Марица;
б)   Янтра;
в)   Искър;
г)   Тунджа;
д)   Арда.
23.    Кой е определящият фактор за локализиране на големи ТЕЦ в град Со­фия?
а)   голямото потребление на електроенергия от населението;
б)   необходимостта от топлофикация на жилищата в града;
в)   голямото количество работна ръка (трудови ресурси) в града;
г)   развитието на промишлеността и електротранспорта в града;
д)   всичко посочено.
24. Коя специфична особеност на електропроизводството изисква в най-голяма степен непрекъснато регулиране и промяна на количеството на производството през денонощието?
а)   промените на цените на енергоносителите на световния пазар;
б)   голяма отдалеченост на производството от потреблението;
в)   съвпадение на процеса на производство с този на потребление;
г)   липсата на обикновени физични характеристики на произведения продукт;
д)   използването на много разнообразна суровинна база.
25.    Кой електропроизводствен район в България има най-голям дял в производството на електричество?
а)   Дунавски;
б)   Маришки;
в)   Югозападен;
г)   Родопски;
д)   всички произвеждат почти по равно.
26.    ВЕЦ „Мала църква", ВЕЦ „Пасарел", ВЕЦ „Кокаляне" и ВЕЦ „Симеоново" са част от хидроенергийната каскада:
а)   Рила;
б)   Искър;
в)   Петрохан;
г)   Пиринска Бистрица;
д)   Белмекен - Сестримо.
27.    След приемането на България в ЕС и затварянето на първите четири реактора АЕЦ „Козлодуй" има производствена мощност:
а)     880 МВт;
б)   1760 МВт;
в)   2000 МВт;
г)   2880 МВт;
д)   3760 МВт.
28. Кой от посочените енергоносители има най-значим относителен дял при производството на електричество в ТЕЦ в България?
а)   лигнитни въглища;
б)   кафяви въглища;
в)   черни въглища;
г)   природен газ;
д)   мазут.
       29.   Високото равнище на потребление на енергия е особеност на отрасъла:
а)   енергетика;
б)   металургия;
в)   химическа промишленост;
г)   строителство;
д)   почти всички стопански отрасли.
      30. Кое от посочените НЕ е пряко свързано с решаване на екологичните проблеми, пораждани от отрасъл „Енергетика"?
а)   увеличаване на дела на използване на неизчерпаемите природни ресурси;
б)   използване от ТЕЦ на филтри и димоуловители;
в)   намаляване на потреблението на електроенергия от домакинствата;
г)   модернизиране на материалната база на електропроизводството в ТЕЦ;
д)   рекултивиране на използваните за въгледобива терени.
        31.  Кой от посочените райони е обособен като електропроизводителен?
а)   Старопланински район;
б)   Югозападен (Софийско - Пернишки) район;
в)   Пловдивско-Пазарджишки район;
г)   Предбалкански район;
д)   Струмско-Местенски район.
32.    Коя от посочените ТЕЦ НЕ е заводски тип?
а)   ТЕЦ „Девня";
б)   ТЕЦ „Свилоза";
в)   ТЕЦ „Нефтохим - Бургас";
г)   ТЕЦ „Кремиковци";
д)   ТЕЦ „Бобовдол".
   33.    Най-голям потребител (консуматор) на произведената електроенергия в България (35%) е отрасъл:
а)   търговия;
б)   индустрия;
в)   транспорт и съобщения;
г)   туризъм и обществено хранене;
д)   собствено потребление на електроцентралите.
34.    Общата дължина на електропреносната мрежа в България е около:
а)   111 000 км;
б)   96 000 км;
в)   56 000 км;
г)   15 000 км;
д)   12 000 км.
       35.   В кой от посочените географски обекти и райони НЯМА ресурси за разви­тие на производството на електроенергия чрез използване на движещата сила на вятъра?
а)   Разложка котловина;
б)   върховете Ботев и Мургаш в Стара планина;
в)   Приморска Добруджа;
г)   Рила и Витоша;
д)   Сливенско.
      36. Кой от означените на картата с номера райони НЕ е електропроизводствен?
             а) № 1 - Родопски;
                  б)   № 2 - Черноморски;
                  в)   № 3 - Маришки;
                  г)   № 4 - Дунавски;


                  д)   № 5 - Софийско-Пернишки.
      37.   В България най-значими количества лигнитни въглища се добиват в:
а)   Софийски въглищен басейн;
б)   Кюстендилски въглищен басейн;
в)   Източномаришки въглищен басейн;
г)   Западномаришки въглищен басейн;
д)   Гоцеделчевски въглищен басейн.
38.    Коя от посочените характеристики за въгледобива е вярна?
а)   в България се добиват повече въглища, отколкото се потребяват;
б)   в България се добиват толкова въглища, колкото се потребяват;
в)   в България се добиват по-малко въглища, отколкото са потребяват;
г)   България не внася въглища;
д)   всички са верни.
39.    Посочете кои три реки имат най-големи енергийни ресурси?
а)   Искър, Янтра, Камчия;
б)   Тунджа, Арда, Велека;
в)   Марица, Арда, Струма;
г)   Марица, Велека, Огоста;
д)   Места, Искър, Камчия.
    40.    Кои две находища на природен газ в България са изчерпани, а едното се използва като хранилище на вносен (руски) природен газ?
а)   Деветаки и Бежаново;
б)   Бутан и Галово;
в)   Старо Оряхово и Девенци;
г)   Чирен и Галата;
д)   Каварна и Калиакра.Тестови задания със свободен отговор:
1.   Първата пусната в експлоатация ВЕЦ в България преди повече от 100
години е:
              ……………………………………………………………………….
2.   ВЕЦ използват силата на падащата вода, която трансформират в елек­трическа енергия. Как се наричат група последователно наредени (от по-високо към по-ниско) по течението на една река ВЕЦ, които използват водата на съща­та река?
     ……………………………………………………………………….
3.   Кой е основният възобновим енергиен ресурс, използван в България, за производството на електроенергия?
    ………………………………………………………………………..
4.   Първият разработен и използван и до днес въглищен басейн за добив на кафяви въглища в България е:
     ………………………………………………………………………
5.   ВЕЦ „Копринка" и ВЕЦ „Жребчево" са изградени на река:
     ……………………………………………………………………….
6.   В района на град Белене се предвиждаше изграждане на:
    ………………………………………………………………………..

Няма коментари:

Публикуване на коментар