неделя, 24 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на енергетиката в България

1. Кой от посочените центрове на производство на електричество се намира в район с находища и добив на въглища?
г)   Бобовдол;

       2.    Край градовете Варна, Русе, Свищов, Видин няма въглища, но има изгра­дени ТЕЦ. Главната причина за това е наличието в тях на:
в)   пристанища за внос на въглища и мазут;

     3.   Кой е главният фактор, повлиял за преминаване на топлофикационните централи в София и други големи градове от въглища на природен газ?
б)   екологичен (не замърсява);

   4. Изграждането на мощни топлоелектрически централи в Марица-Изток и Димитровград се дължи на най-силното влияние на фактора:
в)   суровинен (близки находища на суровина);

5.  Причината за изграждане на гъста електропреносна мрежа в България е:
д)   всичко посочено.

         6.   В кой електропроизводствен район на България доминира използването на
водата като енергоресурс ?
в)   Родопски;

7.  За какво НЕ се използват в българското стопанство лигнитните въглища?
д)   за производство на кокс.

8.  В България най-много въглища се добиват от вида:
г)   лигнитни;

     9.  В България въглищата се използват най-вече за производство на:
б)   електричество;

10.    От кой вид електроцентрали у нас се произвежда най-много електричес­тво?
б)   ТЕЦ (топлоелектрически централи);

11.    Най-голяма инсталирана мощност за производство на електричество от ВЕЦ има каскадата:
в)   „Белмекен-Сестримо-Чаира";

12.    В кой от посочените градове има производство на електроенергия и се нами­ра в район със запаси и добив на въглища?
в)   Димитровград;

13.    Единственото предприятие в България за производството на брикети от лигнитни въглища и въглищен прах „Брикел АД" се намира в:
г)   Източномаришки въглищен басейн;

       14.   В кой от посочените въглищни басейни се добиват кафяви въглища и се използват за производство на електричество?
в)   Бобовдолски;

15.    Кой е главният фактор за избора на мястото на изграждане на най-голе­мите топлофикационни електроцентрали (ТЕЦ)?
а)   потребление;

16.    Кое от твърденията за българската енергетика НЕ е вярно?
в)   малко използване в промишленото производство;

17.    Открийте несъответствието между „стопанска дейност - стопански сектор" за дейностите в енергетиката:
в)   добив на нефт и природен газ - вторичен сектор;

18.    Най-голямата в България електроцентрала, използваща енергията на вятъ­ра, е изградена:
б)   край нос Калиакра;

19.    Кой фактор е повлиял върху изграждането на заводските ТЕЦ?
г)   потребността от непрекъснато електроподаване за производството;

20.    Как се наричат ТЕЦ, в които при производствения процес отработена­та пара и топла вода се използват допълнително в битовия сектор?
б)   топлофикационни ТЕЦ;

        21.  В коя двойка „име на ТЕЦ - използвано гориво" има несъответствие?
б)   ТЕЦ „Марица" - черни въглища;

22.    На коя българска река е построена ВЕЦ „Студен кладенец"?
д)   Арда.

23.    Кой е определящият фактор за локализиране на големи ТЕЦ в град Со­фия?
д)   всичко посочено.

24. Коя специфична особеност на електропроизводството изисква в най-голяма степен непрекъснато регулиране и промяна на количеството на производството през денонощието?
в)   съвпадение на процеса на производство с този на потребление;

25. Кой електропроизводствен район в България има най-голям дял в производството на електричество?
б)   Маришки;

26.    ВЕЦ „Мала църква", ВЕЦ „Пасарел", ВЕЦ „Кокаляне" и ВЕЦ „Симеоново" са част от хидроенергийната каскада:
б)   Искър;

27.    След приемането на България в ЕС и затварянето на първите четири реактора АЕЦ „Козлодуй" има производствена мощност:
в)   2000 МВт;

28. Кой от посочените енергоносители има най-значим относителен дял при производството на електричество в ТЕЦ в България?
а)   лигнитни въглища;

       29.   Високото равнище на потребление на енергия е особеност на отрасъла:
д)   почти всички стопански отрасли.

      30. Кое от посочените НЕ е пряко свързано с решаване на екологичните проблеми, пораждани от отрасъл „Енергетика"?
в)   намаляване на потреблението на електроенергия от домакинствата;

        31.  Кой от посочените райони е обособен като електропроизводителен?
б)   Югозападен (Софийско - Пернишки) район;

32.    Коя от посочените ТЕЦ НЕ е заводски тип?
д)   ТЕЦ „Бобовдол".

   33.    Най-голям потребител (консуматор) на произведената електроенергия в България (35%) е отрасъл:
б)   индустрия;

34.    Общата дължина на електропреносната мрежа в България е около:
г)   15 000 км;

       35.   В кой от посочените географски обекти и райони НЯМА ресурси за разви­тие на производството на електроенергия чрез използване на движещата сила на вятъра?
а)   Разложка котловина;

      36. Кой от означените на картата с номера райони НЕ е електропроизводствен?
                  б)   № 2 - Черноморски;
               
      37.   В България най-значими количества лигнитни въглища се добиват в:
в)   Източномаришки въглищен басейн;

38.    Коя от посочените характеристики за въгледобива е вярна?
в)   в България се добиват по-малко въглища, отколкото са потребяват;

39.    Посочете кои три реки имат най-големи енергийни ресурси?
в)   Марица, Арда, Струма;

    40.    Кои две находища на природен газ в България са изчерпани, а едното се използва като хранилище на вносен (руски) природен газ?
г)   Чирен и Галата;Тестови задания със свободен отговор:
1.   Първата пусната в експлоатация ВЕЦ в България преди повече от 100
години е:
          ВЕЦ"Панчарево"

2.   ВЕЦ използват силата на падащата вода, която трансформират в елек­трическа енергия. Как се наричат група последователно наредени (от по-високо към по-ниско) по течението на една река ВЕЦ, които използват водата на съща­та река?
   енергийна каскада

3.   Кой е основният възобновим енергиен ресурс, използван в България, за производството на електроенергия?
   воден (хидроенергиен) ресурс

4.   Първият разработен и използван и до днес въглищен басейн за добив на кафяви въглища в България е:
    Перниш­ки

5.   ВЕЦ „Копринка" и ВЕЦ „Жребчево" са изградени на река:
 Тунджа

6.   В района на град Белене се предвиждаше изграждане на:
  АЕЦНяма коментари:

Публикуване на коментар