неделя, 24 януари 2016 г.

География на металургията в България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1. От посочените селища център на черната металургия в Бълга­рия е град:
а)   Пирдоп;
б)   Кърджали;
в)   Пловдив;
г)   Перник;
д)   Шумен.
         2.   В кое от посочените български селища има производство на прокат?
а)   Роман;
б)   Дебелт;
в)   Варна;
г)   Елисейна;
д)   Ихтиман.
3.   В кое от посочените находища се добива медна руда?
а)   Крумово;
б)   Асарел;
в)   Мартиново;
г)   Рудозем;
д)   Лъки.
           4. В коя от посочените планини има находище на оловно-цинкови руди?
а)   Берковска;
б)   Осоговска;
в)   Шипченска;
г)   Васильовска;
д)   Драгоевска.
5.    В кое от посочените находища се добива манганова руда?
а)   Оброчище;
б)   Златоград;
в)   Лъки;
г)   Маджарово;
д)   Челопеч.
6.    Кой от посочените райони на България специализира в добива на медна руда?
а)   Старозагорско;
б)   Гоцеделчевско;
в)   Пернишко;
г)   Бургаско;
д)   Смолянско.
7.    Добивът на кои видове руда задоволява напълно потребностите на стра­ната от тях и осигурява износ на метал и рудни концентрати?
а)   алуминиева и желязна руда;
б)   медна и манганова руда;
в)   калай и хромова руда;
г)   хромова и манганова руда;
д)   оловно-цинкова и алуминиева руда.
8.    Къде в България сега се добива най-голямо количество злато?
а)   Ада тепе (Източни Родопи);
б)   Челопеч (Пирдопско);
в)   Злата (Трънско);
г)   пясъците на река Огоста;
д)   пясъците на река Струма.
9. Кои градове през Средновековието са били цент­рове на примитивна черна металургия?
а)   Радомир и Берковица;
б)   Мадан и Самоков;
в)   Раднево и Гълъбово;
г)   Казанлък и Карлово;
д)   Росен и Върли бряг.
10.    В кое от посочените находища се добива оловно-цинкова руда?
а)   Крумово;
б)   Рудозем;
в)   Мартиново;
г)   Кремиковци;
д)   Оброчище.
11.    В кое от посочените находища не се е добивала или не се добива желязна руда?
а)   с. Крумово;
б)   Кремиковци;
в)   с. Мартиново;
г)   Нешковци, Троянско;
д)   Твърдица.
12.    В коя българска планина има находище и са се добивали или се добиват оловно-цинкови руди?
а)   Сърнена гора;
б)   Беласица;
в)   Чипровска;
г)   Милевска;
д)   Еминска.
        13.  Кое от посочените твърдения се отнася за българската металургия?
а)   промишлен суровиноемък отрасъл;
б)   развива се чрез средни и малки предприятия;
в)   висока степен на автоматизация на производствения процес;
г)   не замърсява природната среда;
д)   има бърза възвращаемост на вложените капитали.
14.  Кое от посочените НЕ е суровина за черната металургия?
а)   флюси;
б)   желязна руда;
в)   манганова и хромова руда;
г)   медна руда;
д)   кокс.
15.    В България металургичните фирми териториално се разполага в мес­тата:
а)   в близост до мястото на добива на рудата;
б)   големи потребителски центрове на метали;
в)   с добра транспортна осигуреност;
г)   с развита търговска мрежа;
д)   всичко посочено.
16.    Флюсите са минерални добавки, използвани при топенето на желязната руда с цел подпомагане процеса на:
а)   повишаване на температурата;
б)   регулиране на съдържанието на въглерод в метала;
в)   ускоряване застиването на разтопения метал;
г)   придаване на легиращи свойства на метала;
д)   всичко посочено.
17.    Промишленият процес на първична обработка на рудите, при който се отстраняват вредните и ненужни вещества и се повишава съдържанието на по­лезната компонента (метала), без да се променя минералният състав, се нарича:
а)   легиране;
б)   сепаририране;
в)   гранулиране;
г)   флотиране;
д)   компресиране.
18.    Процесът на обогатяване на рудите териториално се разпола­га в местата:
а)   на добив на рудата и наличие на вода;
б)   осигурени с добри транспортни връзки;
в)   с наличие на нискоквалифицирана незаета работна ръка;
г)   на топенето на рудите (металургичните предприятия);
д)   с развита търговска мрежа.
        19.  Коксът е висококалорично гориво, което се произвежда се от:
а)   нефт;
б)   дървени въглища;
в)   лигнитни въглища;
г)   кафяви въглища;
д)   черни въглища.
20.   Изкуствено създадена терасна равна площадка до входа на рудник, образувана чрез наслагване на излишна пръст и скална маса, получена при рудодобива, се нарича:
а)   котлован;
б)   терикон;
в)   табан;
г)   насип;
д)   хвостохранилище.
21.    В коя двойка „селище - металургично производство" има несъответствие?
а)   Ихтиман - метизи;
б)   Септември - стоманени тръби;
в)   Кърджали - олово и цинк;
г)   Елисейна - черна мед;
д)   Шумен - алуминиеви изделия.
22.    Къде в България има специализирано предприятие за производство на олово и оловни изделия?
а)   квартал „Връбница" (София);
б)   Гара Искър (София);
в)   квартал Курило, град Нови Искър (София);
г)   град Роман (Врачанска област);
д)   град Септември (Пазарджишка област).
23.   Използването на вторичните метални суровини (метален скрап) в металургията води до:
а)   икономия на разходи за руда и кокс;
б)   опазване чистотата на околната среда и селищата;
в)   рационализиране на транспортните потоци;
г)   осигуряване на нови работни места;
д)   всичко посочено.
24.  Кое от посочените НЕ е продукт на цветната металургия в България?
а)   цветни метали;
б)   благородни и редки метали;
в)   сярна киселина;
г)   метални сплави и метални профили;
д)   метални конструкции и съоръжения.
25.    Как се наричат антропогенни конусовидни форми на земната повърх­ност, образувани пред входовете на рудниците чрез насипване на излишна земна и скална маса?
а)   хвостохранилища;
б)   терикони;
в)   табани;
г)   котловани;
д)   кариери.
26.    Какви са балансовите запаси на желязна руда в Кремиковското железорудно находище?
а)   около 50 млн. т.;
б)   около 200 млн. т.;
в)   около 300 млн. т.;
г)   около 350 млн. т.;
д)   около 100 млн. т.
27.    Основният районообразуващ фактор на Родопския район на цветната металургия е:
а)   териториалното местоположение на рудните находища;
б)   добрата транспортна осигуреност;
в)   наличието на евтина незаета работна ръка;
г)   наличието на големи потребители на цветни метали;
д)   всичко посочено.
28.    Кое от посочените селища, център на рудодобив и флотация на руди на цветните метали, НЕ е част от Родопския район?
а)   Рудозем;
б)   Мадан;
в)   Златоград;
г)   Устрем;
д)   Маджарово.
29.    Началото на промишления добив на рудите на цветните метали в Бълга­рия се поставя през 1905 г. в района на:
а)   Рудозем;
б)   Лъки;
в)   Граматиково;
г)   Панагюрище;
д)   гара Елисейна.
30.    В миналото при развитие на металургията по нашите земи са използвани примитивни съоръжения. Примитивните мартенови пещи са били наричани:
а)   видни;
б)   конвектори;
в)   мадани;
г)   самокови;
д)   нито едно от посочените.
31.    Кое от посочените имена е на оловна руда?
а)   магнетит;
б)   каситерит;
в)   лимонит;
г)   сидерит;
д)   хематит.
32.    Рудата от кремиковското находище съдържа, макар и в малка концент­рация, много видове метали. Кой от посочените метали НЕ се съдържа в тази руда?
а)   желязо;
б)   алуминий;
в)   манган;
г)   мед;
д)   олово.
33. Срещу името на металургични центрове в България е посочен вида на производството. Определете несъответствието?
       а) Пирдоп – добив на електролитна мед;
              б) Елисейна – стоманени тръби и въжета;
              в) Дебелт – железен прокат;
       г) Пловдив – добив на олово, цинк и редки метали;
       д) Перник – стомана.
   34. Най-големите потребители на продукцията на черната металургия са:
а)   селско и горско стопанство;
б)  машиностроене и строителство;
в)   енергетика и лека промишленост;
г)   хранително-вкусова и текстилна промишленост;
д)   домакинствата.
35.   Металургичният завод при с. Дебелт („Промет стийл"), Бургаско, използва като суровина вносни:
а)   железни руди и железен концентрат;
б)  метизи и метални профили;
в)   железни и манганови руди;
г)   различни видове чугун;
д)   блуми и сляби.
        36.  В износа на България на металургична продукция най-значим е делът на:
а)   оловно-цинкови руди и концентрати;
б)   мед и медни изделия;
в)   чугун и чугунени отливки;
г)   алуминий и алуминиеви изделия;
д)   метални сплави.
         37. Кое от находищата за добив на медни руди се намира в Средногорието?
а)   Росен баир;
б)   Медни рид;
в)   Върли бряг;
г)   Медет;
д)   Малко Търново.
38.    В кое от посочените места блоковете от цветни метали се преработват и се добиват метални профили и метални сплави?
а)   Чипровци;
б)   Кърджали;
в)   Асеновград;
г)   Димитровград;
д)   Гара Искър (София).
39.    Известност като място за добив на медна ламарина и медни изделия има предприятието в:
а)   квартал „Връбница" (София);
б)   Пирдоп;
в)   Плакалница;
г)   Бургас;
д)   Асеновград.
40.    По добито количество чист цветен метал след мед, олово и цинк се на­режда:
а)   антимон;
б)   никел;
в)   калай;
г)   титан;
д)   волфрам.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Център на добива на електролитна мед е медодобивният комбинат (фир­ма „Юнион миниер") край град:
      ………………………………………………………………..
1.    Център на производството на алуминиеви профили в България е фирма „Алкомет" от град:
    …………………………………………………………………..
3. Заводът между градовете Пловдив и Асеновград е специализиран в доби­ва на металите:
................................................................ и...................................................................
4. Крайният търговски вид на стоманата и цветните метали и сплави във вид на релси, метални пръти, тръби, листове, винкел и различни профили имат общото наименование:
    ………………………………………………………………………………….
5. Металите хром, манган, никел, волфрам и други, които в металургич­ния процес се добавят, за да се произведе стомана с особени качества, се наричат:
    …………………………………………………………………………………..
6. В България голяма концентрация на производството на черни метали, мед и медни изделия има в социално-икономическия район:
    …………………………………………………………………………………..

Няма коментари:

Публикуване на коментар