понеделник, 25 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на металургията в България

1. От посочените селища център на черната металургия в Бълга­рия е град:
г)   Перник;

         2.   В кое от посочените български селища има производство на прокат?
б)   Дебелт;

3.   В кое от посочените находища се добива медна руда?
б)   Асарел;

           4. В коя от посочените планини има находище на оловно-цинкови руди?
б)   Осоговска;

5.    В кое от посочените находища се добива манганова руда?
а)   Оброчище;

6.    Кой от посочените райони на България специализира в добива на медна руда?
г)   Бургаско;

7.    Добивът на кои видове руда задоволява напълно потребностите на стра­ната от тях и осигурява износ на метал и рудни концентрати?
б)   медна и манганова руда;

8.    Къде в България сега се добива най-голямо количество злато?
б)   Челопеч (Пирдопско);

9. Кои градове през Средновековието са били цент­рове на примитивна черна металургия?
б)   Мадан и Самоков;

10.    В кое от посочените находища се добива оловно-цинкова руда?
б)   Рудозем;

11.    В кое от посочените находища не се е добивала или не се добива желязна руда?
д)   Твърдица.

12.    В коя българска планина има находище и са се добивали или се добиват оловно-цинкови руди?
в)   Чипровска;

        13.  Кое от посочените твърдения се отнася за българската металургия?
а)   промишлен суровиноемък отрасъл;

14.  Кое от посочените НЕ е суровина за черната металургия?
г)   медна руда;

15.    В България металургичните фирми териториално се разполага в мес­тата:
а)   в близост до мястото на добива на рудата;

16.    Флюсите са минерални добавки, използвани при топенето на желязната руда с цел подпомагане процеса на:
б)   регулиране на съдържанието на въглерод в метала;

17.    Промишленият процес на първична обработка на рудите, при който се отстраняват вредните и ненужни вещества и се повишава съдържанието на по­лезната компонента (метала), без да се променя минералният състав, се нарича:
г)   флотиране;

18.    Процесът на обогатяване на рудите териториално се разпола­га в местата:
а)   на добив на рудата и наличие на вода;

        19.  Коксът е висококалорично гориво, което се произвежда се от:
д)   черни въглища.

20.  Изкуствено създадена терасна равна площадка до входа на рудник, образувана чрез наслагване на излишна пръст и скална маса, получена при рудодобива, се нарича:
в)   табан;

21.    В коя двойка „селище - металургично производство" има несъответствие?
а)   Ихтиман - метизи;

22.    Къде в България има специализирано предприятие за производство на олово и оловни изделия?
в)   квартал Курило, град Нови Искър (София);

23.   Използването на вторичните метални суровини (метален скрап) в металургията води до:
д)   всичко посочено.

24.  Кое от посочените НЕ е продукт на цветната металургия в България?
д)   метални конструкции и съоръжения.

25.    Как се наричат антропогенни конусовидни форми на земната повърх­ност, образувани пред входовете на рудниците чрез насипване на излишна земна и скална маса?
б)   терикони;

26.    Какви са балансовите запаси на желязна руда в Кремиковското железорудно находище?
б)   около 200 млн. т.;

27.    Основният районообразуващ фактор на Родопския район на цветната металургия е:
а)   териториалното местоположение на рудните находища;

28.    Кое от посочените селища, център на рудодобив и флотация на руди на цветните метали, НЕ е част от Родопския район?
г)   Устрем;

29.    Началото на промишления добив на рудите на цветните метали в Бълга­рия се поставя през 1905 г. в района на:
д)   гара Елисейна.

30.    В миналото при развитие на металургията по нашите земи са използвани примитивни съоръжения. Примитивните мартенови пещи са били наричани:
в)   мадани;

31.    Кое от посочените имена е на оловна руда?
б)   каситерит;

32.    Рудата от кремиковското находище съдържа, макар и в малка концент­рация, много видове метали. Кой от посочените метали НЕ се съдържа в тази руда?
б)   алуминий;

33. Срещу името на металургични центрове в България е посочен вида на производството. Определете несъответствието?
              бЕлисейна – стоманени тръби и въжета;
        
   34. Най-големите потребители на продукцията на черната металургия са:
б)  машиностроене и строителство;

35.   Металургичният завод при с. Дебелт („Промет стийл"), Бургаско, използва като суровина вносни:
д)   блуми и сляби.

        36.  В износа на България на металургична продукция най-значим е делът на:
б)   мед и медни изделия;

         37. Кое от находищата за добив на медни руди се намира в Средногорието?
г)   Медет;

38.    В кое от посочените места блоковете от цветни метали се преработват и се добиват метални профили и метални сплави?
д)   Гара Искър (София).

39.    Известност като място за добив на медна ламарина и медни изделия има предприятието в:
а)   квартал „Връбница" (София);

40.    По добито количество чист цветен метал след мед, олово и цинк се на­режда:
в)   калай;


Тестови задания със свободен отговор:
1. Център на добива на електролитна мед е медодобивният комбинат (фир­ма „Юнион миниер") край град:
   Пирдоп

1.    Център на производството на алуминиеви профили в България е фирма „Алкомет" от град:
Шумен

3. Заводът между градовете Пловдив и Асеновград е специализиран в доби­ва на металите:
олово и цинк

4. Крайният търговски вид на стоманата и цветните метали и сплави във вид на релси, метални пръти, тръби, листове, винкел и различни профили имат общото наименование:
   прокат

5. Металите хром, манган, никел, волфрам и други, които в металургич­ния процес се добавят, за да се произведе стомана с особени качества, се наричат:
  легиращи

6. В България голяма концентрация на производството на черни метали, мед и медни изделия има в социално-икономическия район:
  Югозападен

Няма коментари:

Публикуване на коментар