вторник, 26 януари 2016 г.

География на химическата промишленост на България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.    Производствените мощности на най-голямата нефтопреработваща фирма в България „Лукойл - Нефтохим" териториално са разположени край град:
а)   София;
б)   Перник;
в)   Варна;
г)   Русе;
д)   Бургас.
2.    Коя от посочените фирми, произвеждащи химическа продукция, е разположена далече от речно или морско пристанище?
а)   „Оргахим";
б)   „Солвей";
в)   „Актавис";
г)    „Лукойл - Нефтохим";
д)   всички са до пристанище.
3.    В кой от посочените български градове няма изградени мощности за производство на минерални торове?
а)   Враца;
б)   Русе;
в)   Девня;
г)   Стара Загора;
д)   Димитровград.
4.  Суровините варовик, вода и каменна сол са основни за производството на
химичния продукт:
а)   калцинирана сода;
б)   сярна киселина;
в)   солна киселина;
г)   минерален тор;
д)   всичко посочено.
          5.  Изкуствени влакна в България произвеждат в химическият завод в град:
а)   Ямбол;
б)   Видин;
в)   Бургас;
г)   Свищов;
д)   Димитровград.
6.    В град Рудозем има развито химично производство на:
а)   перилни препарати;
б)   ветеринарни лечебни средства;
в)   витамини;
г)   бои и латекс;
д)   паста за зъби.
7.    Кой от посочените български градове е център на производството на ветеринарни лечебни средства?
а)   Троян;
б)   Пещера;
в)   Дупница;
г)   София;
д)   Варна.
8.    Кое от посочените производства на химическата промишленост НЕ се основава на органичния синтез?
а)   синтетични влакна;
б)   пластмаси;
в)   синтетичен каучук;
г)   суперфосфатни торове;
д)   горива и смазочни масла.
9.    Посочете причината за локализацията на химичните производства в Девня и формирането на Девненския химичен комплекс:
а)   наличие на обемни минерални суровини;
б)   наличие на необходимата за производството вода;
в)   удобно морско пристанище „Варна-запад";
г)   добра железопътна и автомобилна транспортна мрежа;
д)   всичко посочено.
10.    Кой от центровете на химическата промишленост има специализация в производството на лекарства, парфюмерия, козметика и каучукови изделия?
а)   Видин;
б)   Дупница;
в)   Враца;
г)   София;
д)   Девня.
11.    Кой от центровете на химическата промишленост има специализация в производството на калцинирана сода, минерални торове и сярна киселина?
а)   Бургас;
б)   София;
в)   Враца;
г)   Дупница;
д)   Девня.
12.    Производството на сярна киселина като химичен продукт се осъществя­ва от отраслите:
а)   неорганична химия и цветна металургия;
б)   органична химия и черна металургия;
в)   неорганична химия и керамична промишленост;
г)   органична химия и въгледобив;
д)   неорганична химия и леярска промишленост.
13.    Местоположението на предприятията, произвеждащи парфюмерия и козметика, се определя предимно под влиянието на:
а)   трудовите ресурси;
б)   местоположението на суровината;
в)   потреблението;
г)   енергийната осигуреност;
д)   транспорта.
14.    Главен фактор за местоположението на производството на пластмасови изделия е:
а)   местоположението на суровината;
б)   външни и вътрешни пазари;
в)   потребление и трудови ресурси;
г)   научно-технически;
д)   екологичен.
15.    В кое от посочените селища се добива розово масло?
а)   Батак;
б)   Казанлък;
в)   Карнобат;
г)   Елхово;
д)   Раднево.
16.    Амонякът е суровина, която се използва в производството на:
а)   пластмаси;
б)   синтетичен каучук;
в)   минерални торове;
г)   синтетични влакна;
д)   парфюмерия.
17.    Кой от посочените български градове е център на производството на изделия от пластмаса?
а)   Свищов;
б)   Девня;
в)   Средец;
г)   Пазарджик;
д)   Разград.
18.    Кои две от основните неорганични суровини, използвани в неорганична­та химия, са вносни?
а)   варовици и каменна сол;
б)   каменна сол и апатити;
в)   каменна сол и фосфорити;
г)   фосфорити и апатити;
д)   каменна сол и калиева сол.
19.    Кой от заводите за минерални торове е специализиран в производството на комбинирани (сложни) минерални торове?
а)   „Химко" (Враца);
б)   „Агробиохим" (Стара Загора);
в)   „Неохим" (Димитровград);
г)   „Агрополихим" (Девня);
д)   нито един от посочените.
20.    В България производството на биоетанол е ново за страната. При него като суровина се използват семената на:
а)   царевица, коноп, ръж;
б)   рапица, тритикале, анасон;
в)   слънчоглед, коноп, тритикале;
г)   царевица, рапица, слънчоглед;
д)   коноп, тритикале, ръж.
21.    Коя е причината за намаляване производството на минерални торове и за закриване и спиране на торови заводи в България?
а)   намаляване на вътрешното потребление от земеделските производители;
б)   повишаване цената на природния газ и оскъпяване на продукцията;
в)   конкуренцията на производители от други страни;
г)   загуба на част от традиционните пазари и липса на пробив на нови пазари;
д)   всичко посочено.
22.   Кое отличава химическата промишленост от другите промишлени отрасли?
а)   по-дълбочинната преработка на суровините;
б)   създаването на нови, неизвестни в природата суровини и материали;
в)   внедряване на множество научни открития и изобретения;
г)   по-пълноценното използване на разнообразни суровини;
д)   всичко посочено.
23.   Кое от посочените се отнася за химическата промишленост?
а)   от една суровина се произвеждат множество изделия и обратното – от много суровини - едно изделие;
     б)   използват се предимно механични технологични процеси;
     в)   ясно изразена сезонност на произвежданите продукти;
г)   много бърз оборот на вложените средства и бърза възвращаемост на капитала;
     д)   доминират екологично чистите производства.
24.   Кое от посочените НЕ е основна суровина за химическата промишленост?
а)   нефт;
б)   природен газ;
в)   рудни полезни изкопаеми;
г)   нерудни полезни изкопаеми;
д)   технически културни растения и билки.
25.    Кой е определящият фактор за териториалното местоположение на предприятията от неорганичния химичен синтез?
а)   местонаходището на суровината;
б)   свободната работна ръка;
в)   мястото за внос на суровините;
г)   близост до потребителите;
д)   всичко посочено.
26.    Кое от посочените производства НЕ е от отрасъл „Химическа промиш­леност"?
а)   парфюмерия и козметика;
б)   лекарства;
в)   безалкохолни напитки;
г)   бои и лакове;
д)   синтетичен каучук и изделия от него.
27.    Кое от посочените изделия на българската химическа промишленост се произвежда от предприятията на неорганичния синтез?
а)   автомобилни горива;
б)   пластмаси;
в)   соди;
г)   синтетични влакна;
д)   синтетичен каучук.
28.    От всички производства на химическата промишленост с най-голям относителен дял на произведената продукция е:
а)   нефтохимичен синтез;
б)   производство на пластмаси;
в)   производство на синтетични влакна;
г)   каучукова промишленост;
д)   неорганична химия.
29.    Кое от производствата на неорганичната химия има ръст през години­те на прехода?
а)   амоняк;
б)   минерални торове;
в)   сярна киселина;
г)   препарати за растителна защита;
д)   соди.
30.    Големи мощности за производство на фармацевтични изделия, освен в София и Дупница, има и в град:
а)   Берковица;
б)   Средец;
в)   Плевен
г)   Троян; 
д)   Ботевград.
        31. Най-голямата мощност за нефтохимическа преработка е в Бургас, понеже там
доминиращ фактор е:
а)   квалифицираната работна ръка;;
б)   голямото потребление на нефтопродукти;
в)   евтиният морски транспорт на суровината;
г)   голямото потребление на синтетични суровини;
д)   наличието на международно летище.
32.    Кой от посочените химични продукти не е гориво?
а)   полиестер;
б)   керосин;
в)   бензин;
г)   мазут;
д)   газьол.
33.    Специализация в производството на машинни масла има фирма „Приста ойл" в град:
а)   Девня;
б)   Плевен;
в)   Русе;
г)   Бургас;
д)   Димитровград.
34. На картата са означени центрове на производство на:
            а)   каучукови изделия;
            б)   парфюмерийни изделия;
            в)   лекарствени средства;
            г)   синтетични влакна;
            д)   минерални торове.
35.   В кое от селищата е развито производството на химични влакна?
а)   Плевен;
б)   Асеновград;
в)   Бургас;
г)   Пловдив;
д)   Берковица.
36.    Кое от посочените е център на производство на технически каучукови изделия?
а)   Ловеч;
б)   Троян;
в)   Пазарджик;
г)   Търговище;
д)   Сандански.
37.    Специализация в производството на колофон, терпентин и смола има химичното предприятие в град:
а)   Велинград;
б)   Димитровград;
в)   Костенец;
г)   Средец;
д)   Бяла (Русенско).
38.    Специализация в производството на бои, лакове и латекс имат:
а)   Средец, Видин, Костенец;
б)   Русе, Бяла (Русенско), София;
в)   Девня, Враца, Плевен;
г)   Бургас, Средец, Стара Загора;
д)   с. Равно поле (Софийско), Асеновград, Берковица.
39.    Кой от посочените химични продукти, произвеждани в България, има най-висока себестойност и цена на продажба?
а)   розово масло;
б)  шампоани;
в)   булана;
г)   латекс;
д)   антибиотици.
40.    В кой град се произвеждат препарати за хуманната медицина?
а)   Пещера;
б)   Враца;
в)   Дупница;
г)   Радомир;
д)   Търговище.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Кое българско селище е най-големият център на производство на изделия на неорганичната химия?
    …………………………………………………………………….
2.    Най-големият териториален химически комплекс в България е:
        ……………………………………………………………………
     3. За кой териториален химичен комплекс се отнася характеристиката:
„Той е най-старият по време на възникване и с най-разнообразна химична продукция. Основни фактори за неговото възникване и развитие са удобното транспортно-географско положение и многобройното население, като главен потребител на по­вечето произвеждани изделия. Най-големи са производствата на лекарства, перилни препарати, каучукови и пластмасови изделия."?
     ……………………………………………………………………
4. Кое селище в България е специализиран център за производство на препа­рати за растителна защита?
     ……………………………………………………………………
5. Специализиран център за производството на изкуствени (щапелни) влак­на в България е град:
     …………………………………………………………………..
6. Главните предприятия на цветната металургия в България - комбина­тът за цветни метали край град Пловдив, оловно-цинковият завод в град Кърд­жали и медодобивният комбинат край град Пирдоп произвеждат неорганичния хи­мичен продукт:
     ……………………………………………………………………


Няма коментари:

Публикуване на коментар