вторник, 26 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на химическата промишленост на България

1.    Производствените мощности на най-голямата нефтопреработваща фирма в България „Лукойл - Нефтохим" териториално са разположени край град:
д)   Бургас.

2.    Коя от посочените фирми, произвеждащи химическа продукция, е разположена далече от речно или морско пристанище?
в)   „Актавис";

3.    В кой от посочените български градове няма изградени мощности за производство на минерални торове?
б)   Русе;

4.  Суровините варовик, вода и каменна сол са основни за производството на
химичния продукт:
а)   калцинирана сода;

          5.  Изкуствени влакна в България произвеждат в химическият завод в град:
г)   Свищов;

6.    В град Рудозем има развито химично производство на:
д)   паста за зъби.

7.    Кой от посочените български градове е център на производството на ветеринарни лечебни средства?
б)   Пещера;

8.    Кое от посочените производства на химическата промишленост НЕ се основава на органичния синтез?
г)   суперфосфатни торове;

9.    Посочете причината за локализацията на химичните производства в Девня и формирането на Девненския химичен комплекс:
д)   всичко посочено.

10.    Кой от центровете на химическата промишленост има специализация в производството на лекарства, парфюмерия, козметика и каучукови изделия?
г)   София;

11.    Кой от центровете на химическата промишленост има специализация в производството на калцинирана сода, минерални торове и сярна киселина?
д)   Девня.

12.    Производството на сярна киселина като химичен продукт се осъществя­ва от отраслите:
а)   неорганична химия и цветна металургия;

13.    Местоположението на предприятията, произвеждащи парфюмерия и козметика, се определя предимно под влиянието на:
а)   трудовите ресурси;

14.    Главен фактор за местоположението на производството на пластмасови изделия е:
в)   потребление и трудови ресурси;

15.    В кое от посочените селища се добива розово масло?
б)   Казанлък;

16.    Амонякът е суровина, която се използва в производството на:
в)   минерални торове;

17.    Кой от посочените български градове е център на производството на изделия от пластмаса?
в)   Средец;

18.    Кои две от основните неорганични суровини, използвани в неорганична­та химия, са вносни?
г)   фосфорити и апатити;

19.    Кой от заводите за минерални торове е специализиран в производството на комбинирани (сложни) минерални торове?
г)   „Агрополихим" (Девня);

20.    В България производството на биоетанол е ново за страната. При него като суровина се използват семената на:
г)   царевица, рапица, слънчоглед;

21.    Коя е причината за намаляване производството на минерални торове и за закриване и спиране на торови заводи в България?
д)   всичко посочено.

22.   Кое отличава химическата промишленост от другите промишлени отрасли?
д)   всичко посочено.

23.   Кое от посочените се отнася за химическата промишленост?
а)   от една суровина се произвеждат множество изделия и обратното – от много суровини - едно изделие;
   
24.   Кое от посочените НЕ е основна суровина за химическата промишленост?
в)   рудни полезни изкопаеми;

25.    Кой е определящият фактор за териториалното местоположение на предприятията от неорганичния химичен синтез?
а)   местонаходището на суровината;

26.    Кое от посочените производства НЕ е от отрасъл „Химическа промиш­леност"?
в)   безалкохолни напитки;

27.    Кое от посочените изделия на българската химическа промишленост се произвежда от предприятията на неорганичния синтез?
в)   соди;

28.    От всички производства на химическата промишленост с най-голям относителен дял на произведената продукция е:
а)   нефтохимичен синтез;

29.    Кое от производствата на неорганичната химия има ръст през години­те на прехода?
в)   сярна киселина;

30.    Големи мощности за производство на фармацевтични изделия, освен в София и Дупница, има и в град:
г)   Троян; 

        31. Най-голямата мощност за нефтохимическа преработка е в Бургас, понеже там
доминиращ фактор е:
в)   евтиният морски транспорт на суровината;

32.    Кой от посочените химични продукти не е гориво?
а)   полиестер;

33.    Специализация в производството на машинни масла има фирма „Приста ойл" в град:
в)   Русе;

34. На картата са означени центрове на производство на:
            в)   лекарствени средства;
        
35.   В кое от селищата е развито производството на химични влакна?
в)   Бургас;

36.    Кое от посочените е център на производство на технически каучукови изделия?
в)   Пазарджик;

37.    Специализация в производството на колофон, терпентин и смола има химичното предприятие в град:
а)   Велинград;

38.    Специализация в производството на бои, лакове и латекс имат:
б)   Русе, Бяла (Русенско), София;

39.    Кой от посочените химични продукти, произвеждани в България, има най-висока себестойност и цена на продажба?
а)   розово масло;

40.    В кой град се произвеждат препарати за хуманната медицина?
в)   Дупница;Тестови задания със свободен отговор:
1. Кое българско селище е най-големият център на производство на изделия на неорганичната химия?
Девня

2.    Най-големият териториален химически комплекс в България е:
    Бургаски

     3. За кой териториален химичен комплекс се отнася характеристиката:
„Той е най-старият по време на възникване и с най-разнообразна химична продукция. Основни фактори за неговото възникване и развитие са удобното транспортно-географско положение и многобройното население, като главен потребител на по­вечето произвеждани изделия. Най-големи са производствата на лекарства, перилни препарати, каучукови и пластмасови изделия."?
  Софийски

4. Кое селище в България е специализиран център за производство на препа­рати за растителна защита?
  Пловдив

5. Специализиран център за производството на изкуствени (щапелни) влак­на в България е град:
 Свищов

6. Главните предприятия на цветната металургия в България - комбина­тът за цветни метали край град Пловдив, оловно-цинковият завод в град Кърд­жали и медодобивният комбинат край град Пирдоп произвеждат неорганичния хи­мичен продукт:
 сярна киселина

Няма коментари:

Публикуване на коментар