вторник, 26 януари 2016 г.

География на леката промишленост на България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.   Кой от посочените промишлени отрасли НЕ е част от леката промишленост?
а)   текстилна промишленост;
б)   парфюмерийно-козметична промишленост;
в)   трикотажна промишленост;
г)   шивашка промишленост;
д)   кожаро-кожухарска и обувна промишленост.
         2.   Кое от посочените твърдения се отнася за леката промишленост?
а)   произвежда предимно материали за други отрасли;
б)   висок относителен дял на ръчния труд;
в)   за развитие е необходим по-голям капитал;
г)   има бавен оборот на капитала;
д)   производството има ясно изразен сезонен характер.
3.   За кой отрасъл на леката промишленост е характерно ешалонизирането на производството: подготовка на суровините и материалите; предене; тъкане; апретуро-багрилно производство?
а)   килимарска промишленост;
б)   трикотажна промишленост;
в)   шивашка промишленост;
г)   текстилна промишленост;
д)   всички посочени отрасли.
4. Текстилната промишленост е основен доставчик на материали за производството на фирмите от отрасъл:
а)   здравеопазване;
б)   стопански туризъм;
в)   трикотажна и шивашка промишленост;
г)   машиностроене;
д)   целулозно-хартиена промишленост.
5. Кой вид суровини се използват в значими количества в леката промишле­ност?
а)   минерални;
б)   растителни и животински;
в)   енергийни;
г)   горски;
д)   използват се всички видове суровини.
          6. Работата на предприятията на леката промишленост на ишлеме означава, че произвеждат продукция:
а)   със свои собствени оборотни средства;
б)   със заемен капитал за закупуване на суровини и материали;
в)   с материали и по модели на клиентите;
г)   чрез размяна на материали с други фирми;
д)   заплащат труда на работниците с част от готовата си продукция.
7.    През последните години в структурата на леката промишленост най-значим ръст в произведената продукция и броя на заетите лица има:
а)   текстилна промишленост;
б)   килимарска промишленост;
в)   трикотажна промишленост;
г)   шивашка промишленост;
д)   кожаро - кожухарска и обувна промишленост.
8.    В износа на страната леката промишленост е представена предимно с:
а)   килими и килимени изделия;
б)   шивашки изделия;
в)   памучни и памучен тип прежди;
г)   обработени кожи;
д)   трикотажни изделия.
9.    Водите са необходимо условие и фактор за производството на:
а)   текстилни изделия и обработка на кожи;
б)   кожухарски и обувни изделия;
в)   готови трикотажни облекла;
г)   готови шивашки облекла;
д)   всички видове изделия.
       10.   Суровинният фактор е определящ за териториалното разположение на:
а)   памукотекстилна промишленост;
б)   кожухарска и обувна промишленост;
в)   кожарска и коприненотекстилна промишленост;
г)   трикотажна промишленост;
д)   всички подотрасли на леката промишленост.
11.  Кой е най-важният фактор за бързото развитие през последните години
на шивашката промишленост в България?
а)   суровинният фактор;
б)   изградената инфраструктура и технологичните води;
в)   равнището на потребление на вътрешния пазар;
г)   свободната работна ръка и ниското заплащане на труда;
д)   научно-техническите достижения.
12.    Кои производствени дейности в отрасъл „Лека промишленост" имат най-негативно влияние върху екологията?
а)   шиене на облекла и кожени изделия;
б)   плетене на облекла и чорапи;
в)   тъкане на платове, килими и килимени изделия;
г)   предене на вълна и памук;
д)   щавене на суровите кожи и апретуро-бояджийските дейности.
13.    Текстилната промишленост в България възниква преди Освобождението на основата на производствения опит и традиции в:
а)   животновъдството;
б)   растениевъдството;
в)   търговията;
г)   занаятите;
д)   добива на полезни изкопаеми.
14.    Кой стопански подотрасъл на леката промишленост в България специа­лизира в производството на кожени изделия: чанти, колани, ръкавици и различни аксесоари на облеклото?
а)   кожарска промишленост;
б)   кожено-галантерийна промишленост;
в)   кожухарска промишленост;
г)   обувна промишленост;
д)   всички подотрасли произвеждат изделията.
15.    От подотраслите на текстилната промишленост най-голямо производ­ство на платове има:
а)   вълненотекстилна промишленост;
б)   конопенотекстилна промишленост;
в)   памукотекстилна промишленост;
г)   коприненотекстилна промишленост;
д)   лененотекстилна промишленост.
16.    Най-голям потребител на производството на текстилната промишле­ност е:
а)   трикотажна промишленост;
б)   шивашка промишленост;
в)   килимарска промишленост;
г)   производство на нетъкан текстил;
д)   производството на пасмантерия.
17.    Произведените през 2013 г. в България памучни платове са:
а)     4.0 млн. м.;
б)   11.0 млн. м.;
в)   50.5 млн. м.;
г)   81.0 млн. м.;
д)   92.0 млн. м.
18.    Най-значимо производството на хавлиени кърпи и хавлиени изделия има в град:
а)   Панагюрище;
б)   Мездра;
в)   Враца;
г)   Плевен;
д)   Пловдив.
19.    Кое от посочените селища е център на производството на памучни прежди и платове?
а)   София;
б)   Видин;
в)   Лом;
г)   Свищов;
д)   Панагюрище.
20.    В кой от градовете има най-добре развито производство на вълнени преж­ди и вълнени платове?
а)   София;
б)   Бургас;
в)   Сливен;
г)   Самоков;
д)   Трявна.
21.    Мебелни декоративни тъкани и плетени вълнени платове се произвеж­дат в:
а)   Монтана;
б)   Плевен;
в)   Търговище;
г)   Котел;
д)   Габрово.
22.    Коприненотекстилната промишленост в България използва различни ви­дове суровини за производство на копринени платове. Коя от посочените сурови­ни НЕ се използва за тази цел?
а)   естествена коприна;
б)   изкуствена коприна;
в)   синтетична коприна;
г)   вносна естествена и химична коприна;
д)   използва всички видове коприни.
23.    Най-голямо количество копринени платове от синтетична коприна се произвежда в градовете:
а)   София и Враца;
б)   Враца и Велико Търново;
в)   Русе и Карлово;
г)   Хасково и Свиленград;
д)   София и Свиленград.
24.    Нови производствени мощности на трикотажната и шивашката промишле­ност се разкриват в районите на страната, които са:
а)   с развита техническа инфраструктура;
б)   с добро транспортно-географско положение;
в)   големи търговски центрове;
г)   с високо равнище на безработица;
д)   с развито научно-техническо обслужване.
25.    Основните центрове на ленено-конопената промишленост са:
а)   транспортни възли на страната;
б)   потребителски центрове;
в)   суровинни райони;
г)   райони със свободна и евтина работна ръка;
д)   райони с висококвалифицирана работна ръка.
26.    Център на производството на амбалажни и технически конопени изде­лия е:
а)   Силистра;
б)   Пазарджик;
в)   Бяла Слатина;
г)   Тутракан;
д)   Лом.
27.    Главни центрове на производството на ленени тъкани са:
а)   Самоков и Провадия;
б)   Шабла и Велинград;
в)   Стрелча и Велинград;
г)   Шабла и Провадия;
д)   Самоков и Стрелча.
28.   Основната суровина за производството на килими и килимени изделия е:
а)   коноп;
б)   памук;
в)   коприна;
г)   овча вълна;
д)   козя вълна.
29.   В кой от българските градове има значимо производство на нетъкан текстил?
а)   Шумен;
б)   Сливен;
в)   Горна Оряховица;
г)   Разград;
д)   Видин.
        30. Открийте несъответствието между текстилен подотрасъл и център на неговото развитие.
а)   вълненотекстилната промишленост – Варна;
б)   коприненотекстилната промишленост – Хасково;
в)   ленено-текстилна промишленост – Самоков; 
г)   памукотекстилната промишленост –  София;
д)   килимарската промишленост – Панагюрище.
31.    Механичното, химичното или комбинираното свързване на влакнестите елементи е метод за производство на:
а)   памучни и вълнени платове;
б)   килими и килимени изделия;
в)   одеяла и покривки;
г)   нетъкан текстил;
д)   трикотажни изделия.
32.    Най-големият текстилен район на страната произвежда около една чет­върт от продукцията на отрасъла. Това е:
а)   Сливенски текстилен район;
б)   Габровски текстилен район;
в)   Софийски текстилен район;
г)   Пловдивски текстилен район;
д)   четирите района произвеждат почти еднакво количество продукция.
33.    Водещи фактори за формирането на Софийския район на текстилната промишленост са:
а)   научно-технически и екологичен фактори;
б)   потребление на готовата продукция и трудови ресурси;
в)   научно-технически фактор и традиции в производството на текстил;
г)   транспортният и традициите в производството на текстил;
д)   суровинен фактор и трудови ресурси.
34.    Основен производствен метод на трикотажната промишленост е:
а)   лепене на влакнестите материали;
б)   нагряване на влакнестите материали;
в)   нагряване и лепене на влакнестите материали;
г)   тъкане на нишки;
д)   плетене на нишки.
35.    Промишленото производство на чорапи и чорапогащи е съсредоточено в градовете:
а)   Габрово, Кърджали, Разград;
б)   София, Русе, Сливен;
в)   Добрич, Враца, Пловдив;
г)   Монтана, Мездра, Петрич;
д)   Трявна, Самоков, Казанлък.
36.    Кой от посочените фактори е основен за бързото развитие на шивашка­та промишленост в България?
а)   увеличаване на производството на платове;
б)   увеличаване на продажбите на готови облекла;
в)   наемане на работнички с високо образование и квалификация;
г)   по-леки условия за труд;
д)   бърза възвращаемост на вложените средства и ниско заплащане на труда.
37.   Кой от посочените градове е център на кожухарската промишленост?
а)   Габрово;
б)   Бургас;
в)   Добрич;
г)   Плевен;
д)   Търговище.
      38.    Кое от посочените селища е център на кожарската промишленост?
а)   Враца;
б)   Казанлък;
в)   Сандански;
г)   Созопол;
д)   Габрово.
39.   Основен фактор за локализацията на производствените мощности на обувната промишленост е:
а)   потреблението на готовата продукция;
б)   територията на суровинната база;
в)   наличието на добра транспортна осигуреност;
г)   опазването на околната среда;
д)   наличието на свободна работна ръка.
40. Кой основен район на развитие на кожаро-кожухарската и обувната промишленост има специализация в производството на кожи (твърди - 78%, меки -53% и лицеви - 43%)?
а)   Югозападен регион;
б)   Южен централен район;
в)   Североизточен район;
г)   Северен централен район;
д)   няма район с подобна специализация.


Тестови задания със свободен отговор:
1. Процесът на привеждане в добър търговски вид на изтъканите платове (избелване, боядисване, щамповане и др.), се нарича:
      ………………………………………………………………
2. Първата текстилна фабрика в България е създадена от Добри Желязков през 1834 година в град:
     ………………………………………………………………
3. За кой български град се отнася характеристиката:
„Преди Освобождението (1878 г.) е известен като занаятчийски център с развито гайтанджийство, абаджийство, кожарство, кожухарство и др.. След Освобождението се развива като голям за мащабите на България текстилен център, поради което го наричат „Българският Манчестър". Сега е център на производство на памучни и вълнени прежди и платове, трикотажни изделия, обработка на кожи, производство на обувки и др. стопански дейности."?
      ……………………………………………………………..
4. Текстилните влакна, получени като резултат от химична преработка на полимери, се наричат:
      ……………………………………………………………..
5. Производството на ръчнотъкани килими в България възниква и се разви­ва в планинските и полупланински райони на страната (Чипровци, Котел, Пана­гюрище и др.), понеже там в миналото е много добре развит животновъдният отрасъл:
     ………………………………………………………………..
5.    Кой от подоотраслите на текстилната промишленост се отличава с най-голям обем на произведената продукция, но и с най-значим внос на суровини?
     ………………………………………………………………..

Няма коментари:

Публикуване на коментар