вторник, 26 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на леката промишленост на България

1.   Кой от посочените промишлени отрасли НЕ е част от леката промишленост?
б)   парфюмерийно-козметична промишленост;

         2.   Кое от посочените твърдения се отнася за леката промишленост?
б)   висок относителен дял на ръчния труд;

3.   За кой отрасъл на леката промишленост е характерно ешалонизирането на производството: подготовка на суровините и материалите; предене; тъкане; апретуро-багрилно производство?
г)   текстилна промишленост;

4. Текстилната промишленост е основен доставчик на материали за производството на фирмите от отрасъл:
в)   трикотажна и шивашка промишленост;

5. Кой вид суровини се използват в значими количества в леката промишле­ност?
б)   растителни и животински;

          6. Работата на предприятията на леката промишленост на ишлеме означава, че произвеждат продукция:
в)   с материали и по модели на клиентите;

7.    През последните години в структурата на леката промишленост най-значим ръст в произведената продукция и броя на заетите лица има:
г)   шивашка промишленост;

8.    В износа на страната леката промишленост е представена предимно с:
б)   шивашки изделия;

9.    Водите са необходимо условие и фактор за производството на:
а)   текстилни изделия и обработка на кожи;

       10.   Суровинният фактор е определящ за териториалното разположение на:
в)   кожарска и коприненотекстилна промишленост;

11.  Кой е най-важният фактор за бързото развитие през последните години
на шивашката промишленост в България?
г)   свободната работна ръка и ниското заплащане на труда;

12.    Кои производствени дейности в отрасъл „Лека промишленост" имат най-негативно влияние върху екологията?
д)   щавене на суровите кожи и апретуро-бояджийските дейности.

13.    Текстилната промишленост в България възниква преди Освобождението на основата на производствения опит и традиции в:
г)   занаятите;

14.    Кой стопански подотрасъл на леката промишленост в България специа­лизира в производството на кожени изделия: чанти, колани, ръкавици и различни аксесоари на облеклото?
б)   кожено-галантерийна промишленост;

15.    От подотраслите на текстилната промишленост най-голямо производ­ство на платове има:
в)   памукотекстилна промишленост;

16.    Най-голям потребител на производството на текстилната промишле­ност е:
б)   шивашка промишленост;

17.    Произведените през 2013 г. в България памучни платове са:
б)   11.0 млн. м.;

18.    Най-значимо производството на хавлиени кърпи и хавлиени изделия има в град:
а)   Панагюрище;

19.    Кое от посочените селища е център на производството на памучни прежди и платове?
а)   София;

20.    В кой от градовете има най-добре развито производство на вълнени преж­ди и вълнени платове?
в)   Сливен;

21.    Мебелни декоративни тъкани и плетени вълнени платове се произвеж­дат в:
г)   Котел;

22.    Коприненотекстилната промишленост в България използва различни ви­дове суровини за производство на копринени платове. Коя от посочените сурови­ни НЕ се използва за тази цел?
д)   използва всички видове коприни.

23.    Най-голямо количество копринени платове от синтетична коприна се произвежда в градовете:
в)   Русе и Карлово;

24.    Нови производствени мощности на трикотажната и шивашката промишле­ност се разкриват в районите на страната, които са:
г)   с високо равнище на безработица;

25.    Основните центрове на ленено-конопената промишленост са:
в)   суровинни райони;

26.    Център на производството на амбалажни и технически конопени изде­лия е:
б)   Пазарджик;

27.    Главни центрове на производството на ленени тъкани са:
а)   Самоков и Провадия;

28.   Основната суровина за производството на килими и килимени изделия е:
г)   овча вълна;

29.   В кой от българските градове има значимо производство на нетъкан текстил?
б)   Сливен;

        30. Открийте несъответствието между текстилен подотрасъл и център на неговото развитие.
а)   вълненотекстилната промишленост – Варна;

31.    Механичното, химичното или комбинираното свързване на влакнестите елементи е метод за производство на:
г)   нетъкан текстил;

32.    Най-големият текстилен район на страната произвежда около една чет­върт от продукцията на отрасъла. Това е:
в)   Софийски текстилен район;

33.    Водещи фактори за формирането на Софийския район на текстилната промишленост са:
б)   потребление на готовата продукция и трудови ресурси;

34.    Основен производствен метод на трикотажната промишленост е:
д)   плетене на нишки.

35.    Промишленото производство на чорапи и чорапогащи е съсредоточено в градовете:
б)   София, Русе, Сливен;

36.    Кой от посочените фактори е основен за бързото развитие на шивашка­та промишленост в България?
д)   бърза възвращаемост на вложените средства и ниско заплащане на труда.

37.   Кой от посочените градове е център на кожухарската промишленост?
в)   Добрич;

      38.    Кое от посочените селища е център на кожарската промишленост?
д)   Габрово.

39.   Основен фактор за локализацията на производствените мощности на обувната промишленост е:
д)   наличието на свободна работна ръка.

40. Кой основен район на развитие на кожаро-кожухарската и обувната промишленост има специализация в производството на кожи (твърди - 78%, меки -53% и лицеви - 43%)?
г)   Северен централен район;


Тестови задания със свободен отговор:
1. Процесът на привеждане в добър търговски вид на изтъканите платове (избелване, боядисване, щамповане и др.), се нарича:
    апретура

2. Първата текстилна фабрика в България е създадена от Добри Желязков през 1834 година в град:
     Сливен

3. За кой български град се отнася характеристиката:
„Преди Освобождението (1878 г.) е известен като занаятчийски център с развито гайтанджийство, абаджийство, кожарство, кожухарство и др.. След Освобождението се развива като голям за мащабите на България текстилен център, поради което го наричат „Българският Манчестър". Сега е център на производство на памучни и вълнени прежди и платове, трикотажни изделия, обработка на кожи, производство на обувки и др. стопански дейности."?
      Габрово

4. Текстилните влакна, получени като резултат от химична преработка на полимери, се наричат:
      синтетични влакна

5. Производството на ръчнотъкани килими в България възниква и се разви­ва в планинските и полупланински райони на страната (Чипровци, Котел, Пана­гюрище и др.), понеже там в миналото е много добре развит животновъдният отрасъл:
     овцевъдство

5.    Кой от подотраслите на текстилната промишленост се отличава с най-голям обем на произведената продукция, но и с най-значим внос на суровини?
     памуко-текстилна промишленост

Няма коментари:

Публикуване на коментар