неделя, 24 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на растениевъдството в България

1.   Най-много пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед се отглеждат в района на:
а)   Дунавската равнина;

2.  Къде в България е типично отглеждането на зеленчуци, ориз, памук, овощия?
б)   Горнотракийска низина;

3.    Върху развитието на растениевъдството в България най-силно негативно влияние оказва климатичното явление:
в)   ранни пролетни и късни есенни слани;

4.    Отглеждането на кои земеделски култури не се включва в подотрасъл „Зеленчукопроизводство"?
д)   ягоди и малини.

5.    Кои от изброените земеделски култури са технически?
в)   тютюн и памук;

6.    От кой овощен вид се отглеждат около 500 различни сорта и той има най-висок относителен дял в производството на плодове?
г)   ябълка;

7.    Научно-изследователски институт по лозарство и винарска промишле­ност има в град:
д)   Плевен.

8.    Главната особеност на растениевъдството като производителен стопан­ски отрасъл е използването на:
г)   биологични производствени процеси;

9. Делът на растениевъдството в обшия износ на селскостопанска продукция на България е:
д)   над четири пети (над 80%).

       10.   Релефът влияе върху развитието на растениевъдството предимно чрез:
а)   надморската височина, която променя климата и почвите;

11.    Сезонността в развитието на растениевъдството е следствие предимно от влиянието на:
а)   климата на страната;

12.    Коя характеристика на почвите в България към 2014 г. НЕ е вярна?
д)   средно на един жител на страната се падат по 12.2 дка обработваема земя.

13.    От отглежданите в България групи културни растения най-голям дял от заетите площи имат:
б)   зърнени култури;

14.    Кой вид зърно се използва за производството на брашно, сладкарски и тестени изделия, фуражи?
в)   пшенично зърно;

15.    Кое от посочените имена е на сорт царевица?
г)   „Конски зъб";

16.    Върху най-много площи и при най-ниска себестойност се отглежда пше­ницата в:
д)   Добруджа.

17.    За коя зърнена култура се отнася характеристиката:
„Тя е студоустойчива, сухоустойчива и невзискателна към почвата култура. Използва се за производството на фураж и диетичен хляб."?
г)   ръж;

18.    За коя зърнена култура се отнася характеристиката:
„По-непретенциозна е към почвените и климатичните условия от пшеницата. Има по-къс вегетационен период и по-малка зависимост от влагата и зрее по-рано от пшеницата, и поради това не страда от летните засушавания. На освободените от нея площи се сеят втори култури - царевица, зелен фасул, слънчоглед и др. В България най-често се сеят сортовете „Алфа", „Мираж", „Хемус", „Обзор", „Оглон" и др."?
а)   ечемик;

19.    За коя зърнена култура се отнася характеристиката:
„Топлолюбива, влаголюбива и трудоемка зърнена култура. Има незначителен относителен дял от засяваните със зърнени култури площи. В нашата страна се отглеждат сортовете „Бела дона", „Пембе" и др. Използва се за храна на хората. Притежава висока хранителна стойност и лесна усвояемост от организма. Използ­ва се и за производство на скорбяла, гликоза, спирт. Отглежда се на поливни площи."?
в)   ориз;

20.    Върху развитието и териториалното разположение на техническите култури в България най-силно влияние от природно-географските фактори имат:
д)   климат и почви.

21.    В структурата на техническите култури по групи растения най-голям дял по площи през 2014 г. имат:
а)   маслодайните култури;

22.    От техническите култури в България най-много се сее:
г)   слънчоглед;

23.    За коя техническа култура се отнася характеристиката:
„Отглеждането е много трудоемко. Производственият процес трудно се под­дава на механизация. Силно преобладава ръчният труд. Особено трудоемки са трудо­вите дейности, свързани със засаждането и брането на листата."?
б)  тютюн;

24.    В кой район на страната отглеждането на тютюна заема най-големи площи от обработваемите земи?
а)   Източни Родопи;

25.    Най-благоприятните почвени и климатични условия в България за отглеждането на захарно цвекло са в:
в)   Дунавската равнина и Югоизточна България;

26.    Коя техническа земеделска култура през 21 век бързо увеличава заеманите площи и произведената продукция?
г)   рапица;

27.    Коя от посочените технически култури НЕ е типично лекарствено рас­тение?
а)   рапица;

28.    Зеленчуците са влаголюбиви земеделски култури. Поради това се отглеж­дат предимно върху дълбоките и влажни:
в)   алувиално-ливадни почви;

29.    Във вътрешната структура на зеленчукопроизводството най-голям е относителният дял на произведената продукция в натура на:
г)   картофи;

30.    От кой зеленчук се получават средни добиви над 2000 кг/дка?
в)   корнишони;

31.    Реколтата от кои земеделски културни растения се потребява предимно в прясно състояние и незначителна част от нея се използва като суровина в хра­нително-вкусовата промишленост?
в)   дини и пъпеши;

32.    При отглеждането на кои земеделски култури се получават най-високи до­биви от декар, но при голям разход на труд?
д)   оранжерийни зеленчуци и цветя.

33.    За отглеждането на кое трайно насаждение се отнася следното:
„Вирее до надморска височина 550-600 м. Особено благоприятни са южните склонове. През вегетационния период се нуждае от температурни суми от 3000-4000°С, но е силно чувствително към ниските отрицателни температури (под -15°С). Небла­гоприятни за неговото развитие са късните пролетни и ранните есенни слани."?
а)   лоза;

34.    В кой лозарски район на България са разположени около една трета от лозовите масиви и се получават най-високи средни добиви от декар грозде?
б)   Черноморски;

35.    Коя от овощните култури НЕ е костилкова?
а)   дюля;

36.    На изображението са нанесени райони, свързани със селскостопански дейности. За кой вид райони се отнася картосхемата?

д)   аграрни райони.

37.    Кой лозарски център НЕ е от Горнотракийския лозарски район?
д)   Сунгурларе.

38.    От отглежданите в България зърнени култури най-големи площи и с най-голямо производство на зърно е:
г)   пшеница;

39.    В България през 2014 г. има съществени различия в получената продукция по географски райони. Къде е най-голямата произведе­ната продукция от ябълки?
б)     Пазарджишско-Пловдивско поле;

40.    Кой отрасъл на растениевъдството е бил много добре развит в миналото и български специалисти са помогнали за разпространението му в други страни?
в)   зеленчукопроизводство;Тестови задания със свободен отговор:
1.   В България специализация в производството на кайсии има районът на:
    Силистра

2.   Къде в България има специализация в производството на ранни пролетни зеленчуци?
    Санданско-Петричко

3.   Имената „Памид", „Кардинал", „Перла", „Хамбургски мискет" и др. са на сортове:
лози

4.   Процесът на връщане на земеделските земи на бившите им собствени­ци или техните наследници се нарича:
  реституция

5. Процесът на уедряване на парцелите на земеделските земи се нарича:
   комасация

         6.Процесът на производствено-технологично и икономическо свързване и
    взаимозависимо развитие на растениевъдството и животновъдството се нарича:
   хоризон­тална интеграция

Няма коментари:

Публикуване на коментар