неделя, 24 януари 2016 г.

География на растениевъдството в България

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.   Най-много пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед се отглеждат в района на:
а)   Дунавската равнина;
б)   Горнотракийската низина;
в)   Задбалканските котловини;
г)   Предбалкана;
д)   долините на Струма и Места.
2.  Къде в България е типично отглеждането на зеленчуци, ориз, памук, овощия?
а)   Дунавска равнина;
б)   Горнотракийска низина;
в)   Задбалкански котловини;
г)   Предбалкан;
д)   Добруджа.
3.    Върху развитието на растениевъдството в България най-силно негативно влияние оказва климатичното явление:
а)   дебела снежна покривка;
б)   продължителни дъждове;
в)   ранни пролетни и късни есенни слани;
г)   гъсти мъгли;
д)   фьонови ветрове.
4.    Отглеждането на кои земеделски култури не се включва в подотрасъл „Зеленчукопроизводство"?
а)   моркови и целина;
б)   домати и краставици;
в)   картофи и пипер;
г)   зеле и ряпа;
д)   ягоди и малини.
5.    Кои от изброените земеделски култури са технически?
а)   фий и люцерна;
б)   фасул и леща;
в)   тютюн и памук;
г)   ориз и еспарзета;
д)   овес и тритикале.
6.    От кой овощен вид се отглеждат около 500 различни сорта и той има най-висок относителен дял в производството на плодове?
а)   кайсия;
б)   праскова;
в)   слива;
г)   ябълка;
д)   череша.
7.    Научно-изследователски институт по лозарство и винарска промишле­ност има в град:
а)   Кнежа;
б)   Карнобат;
в)   Генерал Тошево;
г)   Рила;
д)   Плевен.
8.    Главната особеност на растениевъдството като производителен стопан­ски отрасъл е използването на:
а)   топлинни производствени процеси;
б)   механични производствени процеси;
в)   химични производствени процеси;
г)   биологични производствени процеси;
д)   всички посочени.
9. Делът на растениевъдството в обшия износ на селскостопанска продукция на България е:
а)   около една четвърт (25%);
б)   около една трета (33%);
в)   около половината (50%);
г)   около две трети (67%);
д)   над четири пети (над 80%).
       10.   Релефът влияе върху развитието на растениевъдството предимно чрез:
а)   надморската височина, която променя климата и почвите;
б)   посоката на простиране на едрите форми на релефа;
в)   скалната основа на земната повърхност;
г)   разчленеността на земната повърхност;
д)   геоложкият строеж.
11.    Сезонността в развитието на растениевъдството е следствие предимно от влиянието на:
а)   климата на страната;
б)   транспортно-географското положение на България;
в)   промените във водното количество в почвения пласт;
г)   народностните традиции;
д)   всичко посочено.
12.    Коя характеристика на почвите в България към 2014 г. НЕ е вярна?
а)   стопанисваната земя е почти 5.0 млн. ха;
б)   обработваемата земя е около 3.5 млн. ха;
в)   обработваемата земя е по-малко от половината площ на страната;
г)   почвеното разнообразие влияе на вида отглеждани културни растения;
д)   средно на един жител на страната се падат по 12.2 дка обработваема земя.
13.    От отглежданите в България групи културни растения най-голям дял от заетите площи имат:
а)   фуражни култури;
б)   зърнени култури;
в)   технически култури;
г)   зеленчуци, картофи и бостани;
д)   трайни насаждения.
14.    Кой вид зърно се използва за производството на брашно, сладкарски и тестени изделия, фуражи?
а)   царевично зърно;
б)   ечемичено зърно;
в)   пшенично зърно;
г)   ръжено зърно;
д)   овесено зърно.
15.    Кое от посочените имена е на сорт царевица?
а)   „Русалка";
б)   „Садово 1";
в)   „Алфа";
г)   „Конски зъб";
д)   „Обзор".
16.    Върху най-много площи и при най-ниска себестойност се отглежда пше­ницата в:
а)   Средна Дунавска равнина;
б)   Западна Дунавска равнина;
в)   Горнотракийска низина;
г)   Бургаска низина;
д)   Добруджа.
17.    За коя зърнена култура се отнася характеристиката:
„Тя е студоустойчива, сухоустойчива и невзискателна към почвата култура. Използва се за производството на фураж и диетичен хляб."?
а)   пшеница;
б)   царевица;
в)   ечемик;
г)   ръж;
д)   ориз.
18.    За коя зърнена култура се отнася характеристиката:
„По-непретенциозна е към почвените и климатичните условия от пшеницата. Има по-къс вегетационен период и по-малка зависимост от влагата и зрее по-рано от пшеницата, и поради това не страда от летните засушавания. На освободените от нея площи се сеят втори култури - царевица, зелен фасул, слънчоглед и др. В България най-често се сеят сортовете „Алфа", „Мираж", „Хемус", „Обзор", „Оглон" и др."?
а)   ечемик;
б)   царевица;
в)   ориз;
г)   ръж;
д)   просо.
19.    За коя зърнена култура се отнася характеристиката:
„Топлолюбива, влаголюбива и трудоемка зърнена култура. Има незначителен относителен дял от засяваните със зърнени култури площи. В нашата страна се отглеждат сортовете „Бела дона", „Пембе" и др. Използва се за храна на хората. Притежава висока хранителна стойност и лесна усвояемост от организма. Използ­ва се и за производство на скорбяла, гликоза, спирт. Отглежда се на поливни площи."?
а)   пшеница;
б)   ечемик;
в)   ориз;
г)   фасул;
д)   царевица.
20.    Върху развитието и териториалното разположение на техническите култури в България най-силно влияние от природно-географските фактори имат:
а)   релеф и почви;
б)  релеф и климат;
в)   климат и води;
г)   почви и води;
д)   климат и почви.
21.    В структурата на техническите култури по групи растения най-голям дял по площи през 2014 г. имат:
а)   маслодайните култури;
б)  хранително-вкусовите култури;
в)   етерично-маслените култури;
г)   лекарствените растения;
д)   влакнодайните растения.
22.    От техническите култури в България най-много се сее:
а)   тютюн;
б)  памук;
в)   захарно цвекло;
г)   слънчоглед;
д)   рапица.
23.    За коя техническа култура се отнася характеристиката:
„Отглеждането е много трудоемко. Производственият процес трудно се под­дава на механизация. Силно преобладава ръчният труд. Особено трудоемки са трудо­вите дейности, свързани със засаждането и брането на листата."?
а)   захарно цвекло;
б)  тютюн;
в)   слънчоглед;
г)   коноп;
д)   рапица.
24.    В кой район на страната отглеждането на тютюна заема най-големи площи от обработваемите земи?
а)   Източни Родопи;
б)   Сакар и Странджа;
в)   долините на Струма и Места;
г)   северните склонове на Западни Родопи;
д)   Дунавска равнина и част от Предбалкана.
25.    Най-благоприятните почвени и климатични условия в България за отглеждането на захарно цвекло са в:
а)   Рило-Родопската област;
б)   Задбалканските котловини и котловините на Краището;
в)   Дунавската равнина и Югоизточна България;
г)   Горнотракийската низина и Западните Родопи;
д)   долините на Струма и Места.
26.    Коя техническа земеделска култура през 21 век бързо увеличава заеманите площи и произведената продукция?
а)   сусам;
б)   фъстъци;
в)   анасон;
г)   рапица;
д)   рицин.
27.    Коя от посочените технически култури НЕ е типично лекарствено рас­тение?
а)   рапица;
б)   силибум;
в)   дилянка;
г)   старо биле (беладона);
д)   блатно кокиче.
28.    Зеленчуците са влаголюбиви земеделски култури. Поради това се отглеж­дат предимно върху дълбоките и влажни:
а)   сиви горски почви;
б)   хумусно-карбонатни почви;
в)   алувиално-ливадни почви;
г)   кафяви горски почви;
д)   жълтоземни почви.
29.    Във вътрешната структура на зеленчукопроизводството най-голям е относителният дял на произведената продукция в натура на:
а)   домати;
б)   пипер;
в)   краставици и корнишони;
г)   картофи;
д)   зеле.
30.    От кой зеленчук се получават средни добиви над 2000 кг/дка?
а)   зелен градински фасул;
б)   кромид лук;
в)   корнишони;
г)   пипер-сладък;
д)   зрял чесън.
31.    Реколтата от кои земеделски културни растения се потребява предимно в прясно състояние и незначителна част от нея се използва като суровина в хра­нително-вкусовата промишленост?
а)   грозде и касис;
б)   мента и лавандула;
в)   дини и пъпеши;
г)   картофи и моркови;
д)   фасул и леща.
32.    При отглеждането на кои земеделски култури се получават най-високи до­биви от декар, но при голям разход на труд?
а)   полски зеленчуци;
б)   пшеница и ечемик;
в)   етерично-маслени култури;
г)   тютюн и хмел;
д)   оранжерийни зеленчуци и цветя.
33.    За отглеждането на кое трайно насаждение се отнася следното:
„Вирее до надморска височина 550-600 м. Особено благоприятни са южните склонове. През вегетационния период се нуждае от температурни суми от 3000-4000°С, но е силно чувствително към ниските отрицателни температури (под -15°С). Небла­гоприятни за неговото развитие са късните пролетни и ранните есенни слани."?
а)   лоза;
б)  хмел;
в)   шипка;
г)   синя слива;
д)   ябълка.
34.    В кой лозарски район на България са разположени около една трета от лозовите масиви и се получават най-високи средни добиви от декар грозде?
а)   Горнотракийски;
б)   Черноморски;
в)   Северобългарски;
г)   Югозападен (Мелнишки);
д)   Софийско-Пернишки.
35.    Коя от овощните култури НЕ е костилкова?
а)   дюля;
б)   праскова;
в)   кайсия;
г)   слива;
д)   череша.
36.    На изображението са нанесени райони, свързани със селскостопански дейности. За кой вид райони се отнася картосхемата?

а)   лозарски райони;
б)   зеленчукопроизводителни райони;
в)   зърнопроизводителни райони;
г)   тютюнопроизводителни райони;
д)   аграрни райони.
37.    Кой лозарски център НЕ е от Горнотракийския лозарски район?
а)   Асеновград;
б)   Чирпан;
в)   Брезово;
г)   Пещера;
д)   Сунгурларе.
38.    От отглежданите в България зърнени култури най-големи площи и с най-голямо производство на зърно е:
а)   царевица;
б)   овес;
в)   ръж;
г)   пшеница;
д)   ечемик.
39.    В България през 2014 г. има съществени различия в получената продукция по географски райони. Къде е най-голямата произведе­ната продукция от ябълки?
а)     Старозагорско поле;
б)     Пазарджишско-Пловдивско поле;
в)     Софийско поле;
г)     Ямболско-Елховско поле;
д)     Сливенска котловина.
40.    Кой отрасъл на растениевъдството е бил много добре развит в миналото и български специалисти са помогнали за разпространението му в други страни?
а)   зърнопроизводство;
б)   лозарство;
в)   зеленчукопроизводство;
г)   овощарство;
д)   тютюнопроизводство.


Тестови задания със свободен отговор:
1.   В България специализация в производството на кайсии има районът на:
    ……………………………………………………………….
2.   Къде в България има специализация в производството на ранни пролетни зеленчуци?
     ………………………………………………………………
3.   Имената „Памид", „Кардинал", „Перла", „Хамбургски мискет" и др. са на сортове:
    ………………………………………………………………..
4.   Процесът на връщане на земеделските земи на бившите им собствени­ци или техните наследници се нарича:
    ………………………………………………………………..
5. Процесът на уедряване на парцелите на земеделските земи се нарича:
    ………………………………………………………………..
         6.Процесът на производствено-технологично и икономическо свързване и
    взаимозависимо развитие на растениевъдството и животновъдството се нарича:
    ………………………………………………………………..

Няма коментари:

Публикуване на коментар