петък, 22 януари 2016 г.

Отговори

на тест География на селищата в България

1.    Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за селищата?
д)   всички посочени се отнасят за селищата.

2.    Селищата влияят върху стопанството чрез:
д)   всичко посочено.

       3.    Коя форма на земната повърхност в България е най-неподходяща за раз­витие на селища?
в)   планина;

      4.    Селищата не могат без вода и са край източници на вода. Кой от посочените водоизточници въздейства отрицателно върху възникването и развитието на селищата?
в)   блато;

     5.    Град Чипровци е възникнал и се развил като рударско селище, понеже в околностите му има находище на:
б)   оловно-цинкови руди;

6.  В българските планини има по-гъста селищна мрежа (повече на брой селища, но с по-малко жители), понеже:
б)   почвената покривка е прекъсната и само на отделни места има почви;

     7.  Промишлеността най-силно е повлияла върху развитието и облика на:
г)   Девня и Димитровград;

         8.   През тракийската епоха са възникнали и са се развили селищата:
а)   Стара Загора, Пловдив, Кюстендил;

          9. Кой от посочените градове НЯМА специализация в балнеолечението?
г)   Банско;

10.    Кой от посочените градове през 2015 г. е с население над 100 000 души?
а)   Плевен;

11.    Кое от твърденията за селищната система на България е вярно?
б)   създадена е в миналото в зависимост от условията за живот и стопанска дейност;

       12.  В кой от посочените райони на България броят на градовете е по-малък?
г)   Сакарско-Странджанска област;

   13. Преобладаващата част селища (85%) са разположени на надм. височина:
в)   до 700 м.;

        14.  Най-много на брой селища (471) има в административната област:
д)   Кърджалийска.

15.  Към групата на пръснатите селища се отнасят:
г)   колиби и махали;

   16.  Коя група от посочените градове е с население между 25 000 и 50 000 жители?
б)   Кюстендил и Кърджали;

17.    Кое от посочените селища е крайморско?
г)   Китен;

18.    Най-много планински селища (над 700 м надм. височина) има в:
а)   Родопите;

19.    Селища, развили се в места на железопътни възли, са:
б)   Червен бряг и Каспичан;

20.    Кметството е селище, в което:
в)   избраният кмет подпомага общината в управлението на селището;

        21.  През последните години статут на градове получиха селищата:
б)   Игнатиево и Ахелой;

        22. В групата на  най-новите градове  (след 1990 г.са Ветрен, Костандово и Сърница. Те са от:
д)   Пазарджишка област.

23.   В групата на най-малките градове (до 5 000 жители) попадат:
в)   Маджарово и Плиска;

        24.  Кой от посочените градове е с промишлено-транспортни функции?
б)  Горна Оряховица;

        25.   Със специализация във въгледобив и електропроизводство са селищата:
г)   Бобовдол, Раднево, Гълъбово;

26.    Планировката на повечето български градове е:
а)   неправилна звездообразна форма;

27.    Предимно с аграрни дейности се занимава населението на:
г)   селата, махалите и колибите;

28.    Най-много села без постоянно население има в:
д)   Северен централен регион.

29.    Основен фактор за възникването и развитието на селата е наличието на:
г)   плодородни земи;

30.    Най-големите села в България са с население над:
г)   4000души;

31.    Кое от посочените села НЕ е общински център?
б)   Цалапица (Пловдивска област);

32.    Кой от посочените общински центрове е село?
г)   Руен (Бургаска област);

33.    Урбанизацията е много сложен процес, който включва:
д)   всичко посочено.

      34.    В коя двойка „име на селище-местоположение в природногеографска област" има несъответствие?
               а)  Свищов – Предбалкан;
             
35.    През 2015 г. броят на градовете в България е:
г)   257;

36.    В градовете с население над 50 000 души живее около:
в)   45.0% от населението на страната;

37.    Градските агломерации представляват:
г)  обединяване на промишлени, търговски, транспортни, културни и други дейности на съседни селища;

     38.   Кое от посочените селища НЕ се включва в Софийско-Пернишката агломерация?
д)   Мездра.

     39.    В административно-териториалното устройство на България централ­но място заемат общините, защото:
а)   в тях в по-пълна форма се осъществява местното самоуправление;

40.   Най-сериозният съвременен проблем на развитие на българските селища е:
б)   обезлюдяване на  селата и намаляване броя на селищата и населението в тях;Тестови задания със свободен отговор:
1. Съвкупността от населените места на определена територия (страна­та, район, област, община), свързани чрез обмен на стоки, услуги, движение на хора, информация и управление е:
    селищна мрежа

2. Градовете, свързани с Българското възраждане - Карлово, Сопот и Кало­фер, се намират в административната област:
  Пловдивска

3. Общините Трън, Брезник и Радомир са в областта:
  Пернишка

4.    Характеристиката: „Градът е възникнал чрез сливане на селата Каменица, Лъджене и Чепино. Център е на дървообработване, производство на колофон, обра­ботката на мрамори и балнеолечебен туризъм.", се отнася за град:
   Велинград

5.    Характеристиката: „Най-големият град в средната част на Дунавската равнина, с население над 100 000 жители. Възникнал е през тракийската епоха. Свър­зан е с военните действия за Освобождението на България. Център е на хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и леката промишленост, на познава­телен туризъм, свързан с паметниците за Освободителната руско-турска война.", се отнася за град:
 Плевен

6.    Характеристиката: „Градът е основан от римляните под името Дорусторум. През средните векове е известен под името Дръстър. Функционирал като голям военен, религиозен и културен център. Той е важно българско пристанище на река Дунав. В съвременни условия е промишлен център с развита хранително-вкусова промиш­леност и машиностроене, център на богат замеделски район.", се отнася за град:
 Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар