вторник, 23 февруари 2016 г.

Комплексен тест №8

1.    Коя точка, намираща се на държавна граница на България, има географс­ки координати 44°13' с.ш. и 22°40' и.д.?
а)   устието на р. Тимок;
б)  нос Шабла;
в)   нос Емине;
г)   връх Китка;
д)   връх Вейката.
2.    По кой международен договор територията на България е била 64 хил. кв.км.?
а)   Ньойски мирен договор 1919 г.;
б)  Берлински конгрес 1878 г.;
в)   Санстефански мирен договор 1878 г.;
г)   Букурещки мирен договор 1913 г.;
д)   Лондонски мирен договор 1913 г.
3. Коя от изброените скали е метаморфна?
а)   варовик;
б)   мергел;
в)   конгломерат;
г)   амфиболит;
д)   брекча.
4. Каква геоложка структура е представена на изображението?
             а)  хорст;
                 б)  грабен;
                 в)  отсед;
                г)   флексура;
                д)  антиклинала.
5. Находища на флуорит в България има край селищата:
а)   Сеново и Ветово;
б)   Тодор Икономово и Елин Пелин;
в)   с. Палат (Благоевградско) и Михалково (Смолянско);
г)   с. Челопеч (Пирдопско) и Медет (Панагюрско);
д)   Бориева река (Смолянско) и Лъки.
6.  Кои две находища на природен газ в България са в шелфа на Черно море?
а)   Бежаново и Деветаки;
б)   Старо Оряхово и Галата;
в)   Бутан и Галово;
г)   Девенци и Галово;
д)   Калиакра и Каварна.
7.    Кое от посочените е елемент на климата?
а)   облачност;
б)   температура на въздуха;
в)   влажност на въздуха;
г)   вятър;
д)   всичко посочено.
8.    Кой местен вятър духа следобед и привечер от високите към ниските части на планинска долина и през лятото носи прохлада?
а)   бриз;
б)   горняк;
в)   долняк;
г)   бораподобен;
д)   фьон.
9.    Средната стойност на модула на оттока в България е:
а)   около 1 л./сек/км2;
б)   4 л./сек/км2;
в)   6 л./сек/км2;
г)   8 л./сек/км2;
д)   10 л./сек/км2.
10.    Десни притоци на река Струма са реките:
а)   Конска и Струмешница;
б)   Санданска Бистрица и Мелнишка;
в)   Влахинска и Градевска;
г)   Джерман и Пиринска Бистрица;
д)   нито една от посочените.
11.    Кой почвен тип е най-разпространен в България - заема 22% от цялата площ на страната?
а)   черноземни;
б)   сиви горски;
в)   канелени горски;
г)   смолници;
д)   кафяви горски.
        12. От дивеча от групата на хищниците през 2014 г. най-многобройни са:
               а)  чакали;
б)  лисици;
в)   скитащи кучета;
г)   вълци;
д)   мечки стръвници.
13.    Териториално населението на България е неравномерно разпределено. Най-много  е населението в:
а)   Югозападния район за планиране;
б)   Южния район за планиране;
в)   Югоизточния район за планиране;
г)   Северния Централен район за планиране;
д)   Североизточния район за планиране.
14.    Кое твърдение за икономическата активност на населението в България е вярно?
а)   икономическата активност в градовете е по-малка в сравнение със селата;
б)   икономическата активност на жените е по-висока от тази на мъжете;
в)   най-висока е икономическата активност във възрастовата група 35-44 години;
г)   най-ниска е икономическата активност в областите край Черно море.
д)   икономическата активност през 2014 г. е по-висока от тази през 2008 г.
15.    Кой от посочените градове НЕ е център на рудодобив?
а)   Чипровци;
б)   Златоград;
в)   Тетевен;
г)   Мадан;
д)   Лъки.
16.    Най-новият град (от посочените) в България е:
а)   Хаджидимово, Благоевградска област;
б)   Черноморец, Бургаска област;
в)   Клисура, Пловдивска област;
г)   Бяла, Русенска област;
д)   Павликени, Великотърновска област.
17.  Коя от посочените групи земеделски култури е най-типична за Добруджа?
а)   ориз, фъстъци, сини сливи;
б)   захарно цвекло, ориенталски тютюн, хмел;
в)   пшеница, царевица, слънчоглед;
г)   картофи, ранни зеленчуци, праскови;
д)   ечемик, смокини, памук.
18.  Кой социално-икономически район на България се отличава с най-значимото производство на ябълки?
а)   Южен централен;
б)   Югоизточен;
в)   Североизточен;
г)   Северен централен;
д)   Северозападен.
19.   Кое от посочените НЕ е сред главните проблеми в развитието на българ­ското животновъдство в съвременни условия?
а)   намаляване на животновъдната продукция;
б)   намаляване на потреблението на животински продукти;
в)   конкурентен внос на по-евтина животинска продукция;
г)   увеличен износ на български храни с животински произход;
д)   недостатъчна осигуреност с необходимите фуражи.
20.    Кое от посочените породи говеда дава около една трета от млякото и от телешкото месо?
а)   черношарено говедо;
б)   местно сиво говедо;
в)   искърско говедо;
г)   българско кафяво говедо;
д)   късорого родопско говедо.
21.    След Освобождението и до Втората световна война основният тип доби­вани в България въглища (1939 г. - около 90%) са:
а)   антрацитни;
б)  черни;
в)   кафяви;
г)   лигнитни;
д)   дървени.
22.    През последните години в структурата на енергийното  потребление в България най-голяма е делът на:
а)   населението;
б)   промишлеността;
в)   транспортът;
г)   строителството;
д)   селското стопанство.
23.    На географските карти с черен триъгълник се отбелязват находищата на:
а)   желязна руда;
б)   манганова руда;
в)   хромова руда;
г)   волфрамова руда;
д)   боксит.
         24. През 2014 г. добитите рафинирана мед и медни сплави в България са:
а)   123 хил.т.;
б)   315 хил.т.;
в)   521 хил.т.;
г)    778 хил.т.;
д)   52.0 хил.т.
25. Кое от посочените изделия е едно от основните за неорганичната химия?
а)   керосин;
б)   карбамид;
в)   мазут;
г)   колофон;
д)   полимери.
26.  Големият химически завод Свилоза (Свищов) има специализация в производството на:
а)   булана и ямболен;
б)   видлон и булана;
в)   полиакрилни влакна и синтетичен каучук;
г)   щапелни влакна и вискозна коприна;
д)   етилен и пластмаси.
27.  Коя от посочените естествени суровини НЕ се използва в текстилната промишленост?
а)   вълна;
б)  лен;
в)   хмел;
г)   коноп;
д)   памук.
28.  Кой от градовете НЕ е значим център на производството на памучни тъкани в България?
а)   Враца;
б)   Русе;
в)   Варна;
г)   Габрово;
д)   София.
29.  Кое от посочените НЕ е използван от животновъдството отпаден про­дукт на хранително-вкусовата промишленост?
а)   кюспе;
б)   шрот;
в)   булгур;
г)   трици;
д)   отсевки.
30.  Кое от посочените производства на предприятията на хранително-вку­совата промишленост има най-голям обем в натура (хил.т.)?
а)   зеленчукови консерви;
б)   плодови консерви;
в)   рафинирана захар;
г)   брашно;
д)   слънчогледово олио.
31.    Кое българско морско пристанище има най-голям товарооборот?
а)   Балчик;
б)   Варна;
в)   Варна - Запад;
г)   Бургас;
д)   Царево.
32.    Кое от посочените български летища има статут на резервно за между­народни полети?
а)   Варна;
б)   Горна Оряховица;
в)   Бургас;
г)   София;
д)   Пловдив.
33.    При туристическите пътувания в чужбина през 2014 г. най-много българи са посетили страните:
а)   Румъния и Сърбия;
б)   Македония и Сърбия;
в)   Австрия и Русия;
г)   Германия и Австрия;
д)   Турция и Гърция.
34.    Туристическите обекти „Царевец", „Перперикон", „Клокотница" и „Пет­рова нива" са:
а)   архитектурен туристически ресурс;
б)   балнеоложки туристически ресурс;
в)   рекреационен туристически ресурс;
г)   културно-исторически туристически ресурс;
д)   нито едно от посочените.
35.    Трасето на кой трансевропейски транспортен коридор на територията на       Югозападния район има посока на простиране север-юг?
а)   №10;
б)   № 8;
в)   № 4;
г)   № 9;
д)   № 7.
36.    Коя автомагистрала има трасе на територията на Югозападния район?
а)   Тракия;
б)   Хемус;
в)   Струма;
г)   Люлин;
д)   всички посочени.
37.    Кое крайморско езеро е разположено на територията на Югоизточния социално-икономически район?
а)   Шабленско;
б)   Мандренско;
в)   Белославско;
г)   Балчишка тузла;
д)   Дуранкулашко.
38.    Коя от посочените общини от Югозападния ра­йон НЕ е разположена край границата с Република Турция?
а)   Елхово;
б)   Болярово;
в)   Средец;
г)   Котел;
д)   Царево.
39.    За коя природна забележителност се отнася следното описание:
„Намира се в Предбалкана. Изградена е от скални фигури от седиментни ска­ли, намиращи се в ивица от 30 км. Някои от скалите достигат на височина до 200 м. Те имат червен цвят, поради съдържанието на железни съединения. Скалните фигури са образувани под влияние на промените в температурата, дейността на вятъра и рушителната дейност на течащата вода."?
а)   Ритлите;
б)   Вратцата;
в)   Лакатнишките скали;
г)   Белоградчишките скали;
д)   Тодорини кукли.
40.    Коя от характеристиките за трудовата заетост на населението в Севе­розападния район на България НЕ е вярна:
а)   заетите лица са с относителен дял над средния за страната;
б)   в района има голяма безработица;
в)   най-нисък коефициент на трудова заетост има във Видинска област;
г)   от района се изселват лица предимно на трудоспособна възраст;

д)   през последните десетилетия много намаляват заетите в промишлеността.


Няма коментари:

Публикуване на коментар