вторник, 23 февруари 2016 г.

Отговори

на Комплексен тест №8

1.    Коя точка, намираща се на държавна граница на България, има географс­ки координати 44°13' с.ш. и 22°40' и.д.?
а)   устието на р. Тимок;

2.    По кой международен договор територията на България е била 64 хил. кв.км.?
б)  Берлински конгрес 1878 г.;

3. Коя от изброените скали е метаморфна?
г)   амфиболит;

4. Каква геоложка структура е представена на изображението?
                г)   флексура;
            
5. Находища на флуорит в България има край селищата:
в)   с. Палат (Благоевградско) и Михалково (Смолянско);

6.  Кои две находища на природен газ в България са в шелфа на Черно море?
д)   Калиакра и Каварна.

7.    Кое от посочените е елемент на климата?
д)   всичко посочено.

8.    Кой местен вятър духа следобед и привечер от високите към ниските части на планинска долина и през лятото носи прохлада?
б)   горняк;

9.    Средната стойност на модула на оттока в България е:
в)   6 л./сек/км2;

10.    Десни притоци на река Струма са реките:
а)   Конска и Струмешница;

11.    Кой почвен тип е най-разпространен в България - заема 22% от цялата площ на страната?
в)   канелени горски;

        12. От дивеча от групата на хищниците през 2014 г. най-многобройни са:
               а)  чакали;

13.    Териториално населението на България е неравномерно разпределено. Най-много  е населението в:
а)   Югозападния район за планиране;

14.    Кое твърдение за икономическата активност на населението в България е вярно?
в)   най-висока е икономическата активност във възрастовата група 35-44 години;

15.    Кой от посочените градове НЕ е център на рудодобив?
в)   Тетевен;

16.    Най-новият град (от посочените) в България е:
б)   Черноморец, Бургаска област;

17.  Коя от посочените групи земеделски култури е най-типична за Добруджа?
в)   пшеница, царевица, слънчоглед;

18.  Кой социално-икономически район на България се отличава с най-значимото производство на ябълки?
а)   Южен централен;

19.   Кое от посочените НЕ е сред главните проблеми в развитието на българ­ското животновъдство в съвременни условия?
г)   увеличен износ на български храни с животински произход;

20.    Кое от посочените породи говеда дава около една трета от млякото и от телешкото месо?
г)   българско кафяво говедо;

21.    След Освобождението и до Втората световна война основният тип доби­вани в България въглища (1939 г. - около 90%) са:
в)   кафяви;

22.    През последните години в структурата на енергийното  потребление в България най-голяма е делът на:
в)   транспортът;

23.    На географските карти с черен триъгълник се отбелязват находищата на:
б)   манганова руда;

         24. През 2014 г. добитите рафинирана мед и медни сплави в България са:
б)   315 хил.т.;

25. Кое от посочените изделия е едно от основните за неорганичната химия?
б)   карбамид;

26.  Големият химически завод Свилоза (Свищов) има специализация в производството на:
г)   щапелни влакна и вискозна коприна;

27.  Коя от посочените естествени суровини НЕ се използва в текстилната промишленост?
в)   хмел;

28.  Кой от градовете НЕ е значим център на производството на памучни тъкани в България?
б)   Русе;

29.  Кое от посочените НЕ е използван от животновъдството отпаден про­дукт на хранително-вкусовата промишленост?
в)   булгур;

30.  Кое от посочените производства на предприятията на хранително-вку­совата промишленост има най-голям обем в натура (хил.т.)?
г)   брашно;

31.    Кое българско морско пристанище има най-голям товарооборот?
г)   Бургас;

32.    Кое от посочените български летища има статут на резервно за между­народни полети?
д)   Пловдив.

33.    При туристическите пътувания в чужбина през 2014 г. най-много българи са посетили страните:
д)   Турция и Гърция.

34. Туристическите обекти „Царевец", „Перперикон", „Клокотница" и „Пет­рова нива" са:
г)   културно-исторически туристически ресурс;

35.    Трасето на кой трансевропейски транспортен коридор на територията на       Югозападния район има посока на простиране север-юг?
в)   № 4;

36.    Коя автомагистрала има трасе на територията на Югозападния район?
д)   всички посочени.

37.    Кое крайморско езеро е разположено на територията на Югоизточния социално-икономически район?
б)   Мандренско;

38.    Коя от посочените общини от Югозападния ра­йон НЕ е разположена край границата с Република Турция?
г)   Котел;

39.    За коя природна забележителност се отнася следното описание:
„Намира се в Предбалкана. Изградена е от скални фигури от седиментни ска­ли, намиращи се в ивица от 30 км. Някои от скалите достигат на височина до 200 м. Те имат червен цвят, поради съдържанието на железни съединения. Скалните фигури са образувани под влияние на промените в температурата, дейността на вятъра и рушителната дейност на течащата вода."?
г)   Белоградчишките скали;

40.    Коя от характеристиките за трудовата заетост на населението в Севе­розападния район на България НЕ е вярна:
а)   заетите лица са с относителен дял над средния за страната;


Няма коментари:

Публикуване на коментар