вторник, 23 февруари 2016 г.

Комплексен тест №9

1.  С коя от съседните държави България няма водна част на границата?
а)   Румъния;
б)   Македония;
в)   Сърбия;
г)   Гърция;
д)   Турция.
2.    Кой от посочените гранични пунктове по западната граница има най-северно разположение?
а)   Златарево;
б)   Гюешево;
в)   Олтоманци;
г)   Калотина;
д)   Връшка чука.
3.    През кой геоложки етап се очертават съвременните форми на релефа на България?
а)   палеозойски (Каледоно-Херцински);
б)   мезозойски (Ранноалпийски);
в)   палеогенски (Късноалпийски);
г)   неоген-кватернерен (Неотектонски);
д)   холоценски.
4.  Геолого-геоморфоложкият профил представя българската планина:

1. наслаги; 2. седиментни скали; 3. андезити; 4. сиенити; 5. разседна линия.
(По М. Георгиев)
а)   Рила;
б)  Лозенска планина;
в)   Витоша;
г)   Верила;
д)   Милевска планина.
5.  Край кое от посочените селища има находище на кафяви въглища?
          а)   Старо Оряхово;
б)   Игнатиево;
в)   Божурище;
г)   Брежани;
     д)   Елаците.
6.    За кое полезно изкопаемо се отнася характеристиката:
„Има две големи находища с общи запаси от 15.6 млн.т., намиращи се край Провадия (с.Мирово) и Омуртаг. Използва се в химическата и в хранително-вкусовата промишленост."?
а)   манган;
б)   каолин;
в)   каменна сол;
г)   мрамор;
д)   фелдшпат.
7.    Температурната амплитуда между средните месечни температури на най-топлия и на най-студения месец е най-малка (под 20°С) в:
а)   Дунавската равнина;
б)   Черноморското крайбрежие;
в)   Горнотракийската низина;
г)   високопланинския пояс;
д)   Задбалканските котловини.
8.    Кое от посочените е важен фактор за формиране на кли­мата на България?
а)   температура на въздуха;
б)   влажност на въздуха;
в)   атмосферна циркулация;
г)   атмосферно налягане;
д)   валежи.
9.    Средната гъстотата на речната мрежа на България е сравнително голя­ма - 1.0 и 2.0 км/км2. Тя е най-малка (под 1 км/км2) в:
а)   крайдунавските низини;
б)   Среден Предбалкан;
в)   Краището;
г)   Рила и Пирин;
д)   Родопи.
10. Коя от посочените групи езера е с карстов произход?
а)   Урдини езера.
б)   Бъндеришки езера;
в)   Рибни езера;
г)   Деветашки езера;
д)   Влахински езера.
11.    Реликтни се наричат растенията, които:
а)   са останали от минали епохи;
б)   се срещат само в България;
в)   се срещат само на Балканския полуостров;
г)   са пренесени от хората от други географски райони;
д)   са застрашени от изчезване растителни видове.
12.    Кой от посочените животински видове е типичен представител на евро-сибирската фаунистична област?
а)   влечуги;
б)   воден плъх;
в)   чакал;
г)   тракийски отровен паяк;
д)   благороден елен.
13.    На територията на Северозападна България се наблюдават интензивни процеси на:
а)   урбанизация и агломериране на населението;
б)   депопулация и застаряване на населението;
в)   имиграция и миграционен прираст на населението;
г)   етническо и религиозно многообразие;
д)   нито едно от посочените.
14.    В територията на Краището и крайграничните планини с Македония протича процес на:
а)   урбанизация;
б)   селищно агломериране;
в)   депопулация;
г)   миграционен прираст;
д)   имиграция.
       15. Кой град има висока специализация в областта на цветната металургия?
а)   Панагюрище;
б)   Велинград;
в)   Лом;
г)   Тетевен;
д)   Пирдоп.
16.    Кой от посочените градове през 2015 г. е с население над 100 хил. д.?
а)   Ловеч;
б)   Стара Загора;
в)   Добрич;
г)   Сливен;
д)   Ямбол.
17.    Силното развитие на зеленчукопроизводството в Горнотракийската низина се дължи на наличието на:
а)   плодородни алувиално-ливадни почви;
б)   вода за напояване;
в)   производствен опит и традиции на населението;
г)   развита зеленчуково-консервна промишленост;
д)   всичко посочено.
18.    Слънчоглед в България се отглежда на големи площи в географските райо­ни:
а)   Дунавска равнина, Предбалкан и Задбалкански котловини;
б)   Горнотракийска низина, котловините на Краището и Бургаската низина;
в)   Дунавска равнина, Бургаска низина и Ямболско-Елховското поле;
г)   Горнотракийска низина, долината Струма и долината на Места;
д)   Задбалкански котловини, Предбалкана и Източните Родопи.
19.    В планинските и полупланински райони на България се развиват предим­но два подотрасъла на животновъдството. Кои са те?
а)   свиневъдство и козевъдство;
б)   овцевъдство и птицевъдство;
в)   говедовъдство и свиневъдство;
г)   овцевъдство и говедовъдство;
д)   говедовъдство и зайцевъдство.
20.    Най-голям относителен дял от отглежданите птици имат:
а)   пуйки;
б)   патици;
в)   кокошки;
г)   щрауси;
д)   гъски.
21.   Какво е количеството произведена в България електроенергия през 2013 г.?
а)   43.8 млрд. квтч.;
б)   24.0 млрд. квтч.;
в)   14.6 млрд. квтч.;
г)     9.4 млрд. квтч.;
д)     5.1 млрд. квтч..
22.   Край град Долни Дъбник има незначителен добив на:
а)   природен газ;
б)   черни въглища;
в)   нефт;
г)   кафяви въглища;
д)   лигнитни въглища.
23.    На географските карти с черен квадрат се отбелязват места­та на находищата на:
а)   нефт;
б)   въглища;
в)   природен газ;
г)   оловно-цинкова руда;
д)   мрамор.
24.    През 2014 г. най-значимото по натура производство на цветната мета­лургия е:
а)   мед и медни сплави;
б)   олово;
в)   цинк;
г)   алуминий;
д)   калай.
25.   В кое от посочените селища има завод за производство на антибиотици?
а)   Троян;
б)   Дупница;
в)   Варна;
г)   Сандански;
д)   Разград.
26.    Специализация в производството на пластмасови изделия - тапети и домакински съдове, има предприятието в град:
а)   София;
б)   Средец;
в)   Плевен;
г)   Ботевград;
д)   Габрово.
27.    Специализация в производството на кожени облекла има фирма „Велур" от град:
а)   Монтана;
б)   Търговище;
в)   Тетевен;
г)   Котел;
д)   Ловеч.
28.    Специализация в производството на шевни конци има предприятието в град:
а)   Кърджали;
б)   Мездра;
в)   Казанлък;
г)   Карлово;
д)   Дряново.
29.   Кой от посочените хранителни продукти НЕ се произвежда от предприятията на млечната промишленост?
а)   извара;
б)   сирене;
в)   юфка;
г)   кашкавал;
д)   сметана.
30.   Първото българско консервно предприятие е създадено през 1899 г. в град:
а)   Варна;
б)   Бургас;
в)   Сливен;
г)   Габрово;
д)   Севлиево.
31.    България има договор с Гърция за изграждане на нова алтернативна газопроводна връзка между градовете:
а)   Серес и Благоевград;
б)   Комотини и Димитровград;
в)   Драма и Златоград;
г)   Димотика и Ивайловград;
д)   Ксанти и Гоце Делчев.
32.    До Освобождението на страната (1878 г.) на територията на днешна Бъл­гария са построени няколко железопътни линии. Втората по време на построява­не, но с по-голямо стопанско значение, е:
а)   Русе - Каспичан - Варна;
б)   Истанбул - Пловдив - Белово;
в)   Симеоновград - Ямбол;
г)   Русе - Горна Оряховица - Великоъ Търново;
д)   Пловдив - Карлово.
33.    Вътрешният туризъм в България се развива предимно за рекреация (въз­становяване на силите, отдих и почивка) на туристите. Той е съсредоточен в два географски района:
а)   морското крайбрежие и дунавското крайбрежие;
б)   районите с природни забележителности и минерални извори;
в)   морското крайбрежие и културните центрове;
г)   морското крайбрежие и планините;
д)   водните басейни (езера и язовири) и минералните извори.
34.    Природната забележителност „Побитите камъни" (Дикилиташ) е разпо­ложена край град:
а)   Бургас;
б)   Варна;
в)   Мелник;
г)   Кърджали;
д)   Белоградчик.
35.    Кое климатично явление е най-характерно през зимата за котловините от Югозападния район: Трънска, Софийска, Пернишка, Ихтиманска?
а)   обилни валежи от дъжд;
б)   температурни инверсии;
в)   градушки;
г)   силни фьонови ветрове;
д)   ниска относителна влажност на въздуха.
36.    До кои градове от Югозападния район НЕ може да се достигне с железопътен превоз?
а)   Дупница и Добринище;
б)   Кюстендил и Земен;
в)   Симитли и Петрич;
г)   Разлог и Банско;
д)   Трън и Брезник.
37.    Кои от посочените почвени типове са най-разпространени в низините, равнините и полетата на Югоизточния район?
а)   черноземи и сиви горски почви;
б)   жълтоземи и черноземи;
в)   смолници и жълтоземи;
г)   канелени горски и смолници;
д)   алувиално-ливадни и хумусно-карбонатни
38.    Голям център на производството на строителни материали в Югоизточ­ния район е град:
а)   Болярово;
б)   Средец;
в)   Ямбол;
г)   Айтос;
д)   Стралджа.
39.    Кой от посочените райони от Северозападна България няма специализа­ция в развитието на лозарството?
а)   Брегово;
б)   Чипровци;
в)   Лом;
г)   Видинско;
д)   Врачанско.
40.    Селищата Мездра, Черепиш, Кунино и Орешец са центрове на производст­вото на:
а)   водни помпи;
б)   порцелан и фаянс;
в)   плодово-зеленчукови консерви;
г)   строителна вар;
д)   памучни платове.


Няма коментари:

Публикуване на коментар