сряда, 24 февруари 2016 г.

Отговори

на Комплексен тест №9

1.  С коя от съседните държави България няма водна част на границата?
б)   Македония;

2.    Кой от посочените гранични пунктове по западната граница има най-северно разположение?
д)   Връшка чука.

3.    През кой геоложки етап се очертават съвременните форми на релефа на България?
г)   неоген-кватернерен (Неотектонски);

4.  Геолого-геоморфоложкият профил представя българската планина:

1. наслаги; 2. седиментни скали; 3. андезити; 4. сиенити; 5. разседна линия.
(По М. Георгиев)
в)   Витоша;

5.  Край кое от посочените селища има находище на кафяви въглища?
г)   Брежани;

6.    За кое полезно изкопаемо се отнася характеристиката:
„Има две големи находища с общи запаси от 15.6 млн.т., намиращи се край Провадия (с.Мирово) и Омуртаг. Използва се в химическата и в хранително-вкусовата промишленост."?
в)   каменна сол;

7.    Температурната амплитуда между средните месечни температури на най-топлия и на най-студения месец е най-малка (под 20°С) в:
г)   високопланинския пояс;

8.    Кое от посочените е важен фактор за формиране на кли­мата на България?
в)   атмосферна циркулация;

9.    Средната гъстотата на речната мрежа на България е сравнително голя­ма - 1.0 и 2.0 км/км2. Тя е най-малка (под 1 км/км2) в:
а)   крайдунавските низини;

10. Коя от посочените групи езера е с карстов произход?
г)   Деветашки езера;

11.    Реликтни се наричат растенията, които:
а)   са останали от минали епохи;

12.    Кой от посочените животински видове е типичен представител на евро-сибирската фаунистична област?
д)   благороден елен.

13.    На територията на Северозападна България се наблюдават интензивни процеси на:
б)   депопулация и застаряване на населението;

14.    В територията на Краището и крайграничните планини с Македония протича процес на:
в)   депопулация;

       15. Кой град има висока специализация в областта на цветната металургия?
д)   Пирдоп.

16.    Кой от посочените градове през 2015 г. е с население над 100 хил. д.?
б)   Стара Загора;

17.    Силното развитие на зеленчукопроизводството в Горнотракийската низина се дължи на наличието на:
д)   всичко посочено.

18.    Слънчоглед в България се отглежда на големи площи в географските райо­ни:
в)   Дунавска равнина, Бургаска низина и Ямболско-Елховското поле;

19.    В планинските и полупланински райони на България се развиват предим­но два подотрасъла на животновъдството. Кои са те?
г)   овцевъдство и говедовъдство;

20.    Най-голям относителен дял от отглежданите птици имат:
в)   кокошки;

21.   Какво е количеството произведена в България електроенергия през 2013 г.?
а)   43.8 млрд. квтч.;

22.   Край град Долни Дъбник има незначителен добив на:
в)   нефт;

23.    На географските карти с черен квадрат се отбелязват места­та на находищата на:
б)   въглища;

24.    През 2014 г. най-значимото по натура производство на цветната мета­лургия е:
а)   мед и медни сплави;

25.   В кое от посочените селища има завод за производство на антибиотици?
д)   Разград.

26.    Специализация в производството на пластмасови изделия - тапети и домакински съдове, има предприятието в град:
г)   Ботевград;

27.    Специализация в производството на кожени облекла има фирма „Велур" от град:
д)   Ловеч.

28.    Специализация в производството на шевни конци има предприятието в град:
в)   Казанлък;

29.   Кой от посочените хранителни продукти НЕ се произвежда от предприятията на млечната промишленост?
в)   юфка;

30.   Първото българско консервно предприятие е създадено през 1899 г. в град:
а)   Варна;

31. България има договор с Гърция за изграждане на нова алтернативна газопроводна връзка между градовете:
б)   Комотини и Димитровград;

32.    До Освобождението на страната (1878 г.) на територията на днешна Бъл­гария са построени няколко железопътни линии. Втората по време на построява­не, но с по-голямо стопанско значение, е:
б)   Истанбул - Пловдив - Белово;

33.    Вътрешният туризъм в България се развива предимно за рекреация (въз­становяване на силите, отдих и почивка) на туристите. Той е съсредоточен в два географски района:
г)   морското крайбрежие и планините;

34.    Природната забележителност „Побитите камъни" (Дикилиташ) е разпо­ложена край град:
б)   Варна;

35.    Кое климатично явление е най-характерно през зимата за котловините от Югозападния район: Трънска, Софийска, Пернишка, Ихтиманска?
б)   температурни инверсии;

36.    До кои градове от Югозападния район НЕ може да се достигне с железопътен превоз?
д)   Трън и Брезник.

37.    Кои от посочените почвени типове са най-разпространени в низините, равнините и полетата на Югоизточния район?
г)   канелени горски и смолници;

38.    Голям център на производството на строителни материали в Югоизточ­ния район е град:
д)   Стралджа.

39.    Кой от посочените райони от Северозападна България няма специализа­ция в развитието на лозарството?
б)   Чипровци;

40.    Селищата Мездра, Черепиш, Кунино и Орешец са центрове на производст­вото на:
г)   строителна вар;


Няма коментари:

Публикуване на коментар