сряда, 24 февруари 2016 г.

Комплексен тест №10

1.    Кой от посочените ГКПП се намира на границата със Сърбия?
а)   Йовково;
б)   Лесово;
в)   Златарево;
г)   Брегово;
д)   Илинден.
2.    Границата със Сърбия е трасирана по билата на множество планини и ридове. По коя от посочените планини преминава българо-сръбската граница?
а)   Мъгленик;
б)   Влахина;
в)   Милевска;
г)   Вискяр;
д)   Голо бърдо.
3.    Заледяването на високите български планини е станало през геоложката епоха:
а)   еоцен;
б)   миоцен;
в)   плиоцен;
г)   плейстоцен;
д)   късна креда.
4.    В кое двуединство „природно-географска област-географски обект" има несъответствие?
а)   Старопланинска област – Мургаш планина;
б)   Дунавска равнина – льосов плато Златията;
в)   Краищенско- Средногорска област – Самоковска котловина;
г)   Тракийско-Странджанска област – Старозагорско поле;
д)  Рило-Родопска област – Васильовска планина.
5. Край кое селище има находище на волфрам?
а)   Чипровци;
б)   Мартиново;
в)   Велинград;
г)   Росен;
д)   Устрем.
6.  В кое от посочените двуединства има несъответствие между „име на находи­ще - вид полезно изкопаемо"?
а)   Нешковци - желязна руда;
б)   Боров дол - въглища;
в)   Лъки - оловно-цинкови руди;
г)   Ветово - гипс;
д)   Мирово (Провадийско) - каменна сол.
7.    Защо в Дунавската равнина валежите почти напълно попиват в почвата и скалите или се губят в изпарение?
а)   водопропусклива и с малък наклон повърхност;
б)   слънцето грее много силно и почти няма облаци;
в)   малко количество валежни води;
г)    ветрове са западни и северозападни;
д)   всичко посочено.
8.  Отделен основен признак (характеристика) на климата се нарича:
а)   елемент на климата;
б)   фактор на климата;
в)   климатичен пояс;
г)   климатичен проблем;
д)   климатично явление.
9.  В кой от посочените географски райони има много висока гъстота на речната мрежа (2 и над км/км2)?
а)   Бургаска низина;
б)   Странджа;
в)   Горнотракийска низина;
г)   високите северни склонове на Средна Стара планина и Осогово;
д)   Предбалкан.
10.    Езерата Алепу и Стомопло по произход са:
а)   свлачищни;
б)  карстови;
в)   лагунни;
г)   лиманни;
д)   тектонски.
11.    Кое от посочените растения е реликтен за България вид?
а)   силивряк;
б)   коило;
в)   детелина;
г)   върба;
д)   дъб.
12.    Кой от посочените животински видове НЕ е типичен представител на Ирано-Туранската фаунистична област?
а)   скакалци;
б)   гризачи;
в)   пъдпъдъци;
г)   сърни и елени;
д)   соколи.
13.    Средната гъстота на населението на България през последните 25 годи­ни:
а)   се запазва почти една и съща;
б)   намалява от 82 д/кв.км на 64.9 д/кв.км;
в)   бавно се увеличава;
г)   бързо се увеличава;
д)   ту се увеличава, ту намалява.
14.    Коя от посочените характеристики за конфесионалната структура на населението на България НЕ е вярна?
а)   православието е официална религия на страната;
б)   в страната има 11 църковни епархии;
в)   в Източните Родопи доминират мюсюлманите;
г)   почти 100% от българските роми са мюсюлмани;
д)   в България има взаимно уважение между хората от различните религии.
       15.   Кой от посочените градове НЯМА значима транспортна функция?
а)   Левски;
б)   Горна Оряховица;
в)   Димитровград;
г)   Мездра;
д)   Котел.
16.    В България сред създадените най-нови общини са:
а)   Братя Даскалови и Опан, Старозагорска област;
б)   Димово и Орешец, Видинска област;
в)   Гулянци и Пордим, Плевенска област;
г)   Куклен и Сопот, Пловдивска област;
д)   Приморско и Руен, Бургаска област.
17.    Къде в България е силно развито отглеждането на кайсии?
а)   Крайдунавска Добруджа;
б)   Санданско-Петричката котловина;
в)   Краището;
г)   Задбалканските котловини;
д)   всички посочени.
        18. Оризът е влаголюбива култура и поради това се отглежда в долините на:
а)   Искър и Янтра;
б)   Камчия и Струма;
в)   Струма и Места;
г)   Осъм и Велека;
д)   Марица и Тунджа.
19.    Кой отрасъл на животновъдството осигурява над две трети от произве­деното в страната месо?
а)   говедовъдство;
б)   свиневъдство;
в)   овцевъдство;
г)   биволовъдство;
д)   козевъдство.
20.    През последното десетилетие  ежегодният брой на отглежданите в България кози е около:
а)   100 000;
б)   200 000;
в)   300 000;
г)   400 000;
д)   500 000.
21.    ВЕЦ/ПАВЕЦ „Орфей" е част от хидроенергийната каскада:
а)   Арда;
б)   Батак;
в)   Искър;
г)   Въча;
д)   Петрохан.
22.    Най-голямата в България ТЕЦ с мощност 1630 МВт е:
а)   ТЕЦ „Марица-Изток 3";
б)   ТЕЦ „Марица-Изток 2";
в)   ТЕЦ „Брикел";
г)   ТЕЦ „Варна";
д)   ТЕЦ „Бобовдол".
23.    Началото на промишления добив на руди на цветните метали е през 1905 г. в мина:
а)   „Свети седмочисленици" край Враца;
б)   „Плакалница" на гара Елисейна;
в)   „Челопеч" край Пирдоп;
г)   „Елшица" край Панагюрище;
д)   „Росен" край Бургас.
24.   Каква е правилната последователност на извършваните производствени дейности в отрасъл „Черна металургия"?
а)   рудодобив, чугунолеене, флотация, стоманолеене, производство на прокат;
б)   рудодобив, чугунолеене, стоманолеене, флотация, производство на прокат;
в)   рудодобив, флотация, производство на прокат, чугунолеене, стоманолеене;
г)   рудодобив, флотация, стоманолеене, чугунолеене, производство на прокат;
д)   рудодобив, флотация, чугунолеене, стоманолеене, производство на прокат.
25.   Единственият завод за производство на горива, сяра и синтетични материали от нефт в България е разположен край град:
а)   Ямбол;
б)   Стара Загора;
в)   Бургас;
г)   Девня;
д)   Видин.
26.   Производството на изделията: гумени обувки (ботуши и цървули), баскет­болни и детски топки за игра, гуменки и кецове, се произвеждат от фирми, разпо­ложени в селищата:
а)   Велико Търново, Варна, Русе;
б)   София, Плевен, Велико Търново;
в)   Плевен, Дупница, Ямбол;
г)   Берковица, Видин, Враца;
д)   София, Пазарджик, Мадан.
27.   Кой отрасъл на леката промишленост има за предмет изработването на готови облекла чрез плетене?
а)   шивашка промишленост;
б)   памукотекстилна промишленост;
в)   галантерийна промишленост;
г)   пасмантерийна промишленост;
д)   трикотажна промишленост.
28.   Кое от посочените НЕ е вид килими, произвеждани в България?
а)   чипровски;
б)   котленски;
в)   смолянски;
г)   персийски;
д)   машинотъкани.
29.   За производството на рафинирана захар българските заводи използват като суровина предимно:
а)   захарно цвекло;
б)   захарна тръстика;
в)   вносна нерафинирана цвеклова захар;
г)   вносна нерафинирана тръстикова захар;
д)   други захародайни растения.
30.    Кое от посочените НЕ е продукт на мелничарската промишленост?
а)   брашно;
б)   грис;
в)   макарони;
г)   нишесте;
д)   пектин.
31.    В коя двойка „трасе - вид тръбопровод" има несъответствие?
а)   Бургас-София - продуктопровод;
б)   Бургас-Девня - етиленопровод;
в)   Провадия (гара Мирово)-Девня - солопровод;
г)   Девня-Шумен-Плевен-Гара Яна - газопровод;
д)   Бургас-Ямбол-Пловдив - нефтопровод.
32.    Най-много на брой превозени пътници през 2014 г. има:
а)   сухоземният транспорт;
б)   морският транспорт;
в)   речният транспорт;
г)   въздушният транспорт;
д)   градският електротранспорт.
33.    Туристическите обекти и курорти в България са много. Като рекреационни туристически ресурси се използва площ от около:
а)   20 000 кв.км.;
б)   40 000 кв.км.;
в)   50 000 кв.км.;
г)   60 000 кв.км.;
д)   75 000 кв.км.
34.    Минералните извори при Хисар, Баня (Карловско) и Павел Баня са на територията на:
а)   Рило-Пиринския туристически район;
б)   Северозападния формиращ се туристически район;
в)   Средностаропланинския туристически район;
г)   Западнородопския туристически район;
д)   Средногорския формиращ се туристически район.
35.    Коя от посочените природни забележителности НЕ е на територията на Югозападния район?
а)   Седемте рилски езера;
б)   водопадът Скакавица;
в)   пещерата Снежанка;
г)   Мелнишките земни пирамиди;
д)   Златните мостове.
36.   В кое въглищно находище на територията на Югозападния район се добиват кафяви въглища?
а)   Габра - мина „Чукурово";
б)   Габер - мина „Бели бряг";
в)   Бобовдол - мини „Бобовдол";
г)   Станянци - мина „Станянци";
д)   Гоце Делчев - мина „Канина".
37.   Кое находище на медна руда НЕ не се намира в Югоизточния район?
а)   Медни рид;
б)   Елаците;
в)   Върли бряг;
г)   Росен баир;
д)   Малкотърновско.
38.   В Югоизточния район с най-влошени демографски показатели на населението е районът на:
а)   Странджа планина и Дервентските възвишения;
б)   Сливенска и Айтоска котловина;
в)   Ямболско-Елховско поле;
г)   Карнобатска котловина и Медни рид;
д)   Бургаска низина и Бакаджици.
39.   От варовиците в района на с. Бели Извор (Врачанско) се произвежда:
а)   строителна вар;
б)   цимент;
в)   стенни облицовъчни плочи;
г)   пътна настилка;
д)   подови плочи.
40.   В Северозападния район производствени центрове на памукотекстилната промишленост са:
а)   Видин, Ловеч, Берковица, Лом, Козлодуй;
б)   Видин, Кула, Белоградчик, Монтана, Никопол;
в)   Враца, Мездра, Монтана, Бяла Слатина, Плевен;
г)   Враца, Роман, Априлци, Чипровци, Брегово;
д)   Лом, Бяла Слатина, Луковит, Берковица, Вършец.

Няма коментари:

Публикуване на коментар