сряда, 24 февруари 2016 г.

Отговори

на Комплексен тест №10

1.    Кой от посочените ГКПП се намира на границата със Сърбия?
г)   Брегово;

2.    Границата със Сърбия е трасирана по билата на множество планини и ридове. По коя от посочените планини преминава българо-сръбската граница?
в)   Милевска;

3.    Заледяването на високите български планини е станало през геоложката епоха:
г)   плейстоцен;

4.    В кое двуединство „природно-географска област-географски обект" има несъответствие?
д)  Рило-Родопска област – Васильовска планина.

5. Край кое селище има находище на волфрам?
в)   Велинград;

6.  В кое от посочените двуединства има несъответствие между „име на находи­ще - вид полезно изкопаемо"?
г)   Ветово - гипс;

7.    Защо в Дунавската равнина валежите почти напълно попиват в почвата и скалите или се губят в изпарение?
а)   водопропусклива и с малък наклон повърхност;

8.  Отделен основен признак (характеристика) на климата се нарича:
а)   елемент на климата;

9.  В кой от посочените географски райони има много висока гъстота на речната мрежа (2 и над км/км2)?
г)   високите северни склонове на Средна Стара планина и Осогово;

10.    Езерата Алепу и Стомопло по произход са:
в)   лагунни;

11.    Кое от посочените растения е реликтен за България вид?
а)   силивряк;

12.    Кой от посочените животински видове НЕ е типичен представител на Ирано-Туранската фаунистична област?
г)   сърни и елени;

13.    Средната гъстота на населението на България през последните 25 годи­ни:
б)   намалява от 82 д/кв.км на 64.9 д/кв.км;

14.    Коя от посочените характеристики за конфесионалната структура на населението на България НЕ е вярна?
г)   почти 100% от българските роми са мюсюлмани;

       15.   Кой от посочените градове НЯМА значима транспортна функция?
д)   Котел.

16.    В България сред създадените най-нови общини са:
г)   Куклен и Сопот, Пловдивска област;

17.    Къде в България е силно развито отглеждането на кайсии?
а)   Крайдунавска Добруджа;

        18. Оризът е влаголюбива култура и поради това се отглежда в долините на:
д)   Марица и Тунджа.

19.    Кой отрасъл на животновъдството осигурява над две трети от произве­деното в страната месо?
б)   свиневъдство;

20.    През последното десетилетие  ежегодният брой на отглежданите в България кози е около:
в)   300 000;

21.    ВЕЦ/ПАВЕЦ „Орфей" е част от хидроенергийната каскада:
г)   Въча;

22.    Най-голямата в България ТЕЦ с мощност 1630 МВт е:
б)   ТЕЦ „Марица-Изток 2";

23.    Началото на промишления добив на руди на цветните метали е през 1905 г. в мина:
б)   „Плакалница" на гара Елисейна;

24.   Каква е правилната последователност на извършваните производствени дейности в отрасъл „Черна металургия"?
д)   рудодобив, флотация, чугунолеене, стоманолеене, производство на прокат.

25.   Единственият завод за производство на горива, сяра и синтетични материали от нефт в България е разположен край град:
в)   Бургас;

26.   Производството на изделията: гумени обувки (ботуши и цървули), баскет­болни и детски топки за игра, гуменки и кецове, се произвеждат от фирми, разпо­ложени в селищата:
б)   София, Плевен, Велико Търново;

27.   Кой отрасъл на леката промишленост има за предмет изработването на готови облекла чрез плетене?
д)   трикотажна промишленост.

28.   Кое от посочените НЕ е вид килими, произвеждани в България?
в)   смолянски;

29.   За производството на рафинирана захар българските заводи използват като суровина предимно:
г)   вносна нерафинирана тръстикова захар;

30.    Кое от посочените НЕ е продукт на мелничарската промишленост?
д)   пектин.

31.    В коя двойка „трасе - вид тръбопровод" има несъответствие?
д)   Бургас-Ямбол-Пловдив - нефтопровод.

32.    Най-много на брой превозени пътници през 2014 г. има:
а)   сухоземният транспорт;

33.    Туристическите обекти и курорти в България са много. Като рекреационни туристически ресурси се използва площ от около:
б)   40 000 кв.км.;

34.    Минералните извори при Хисар, Баня (Карловско) и Павел Баня са на територията на:
д)   Средногорския формиращ се туристически район.

35.    Коя от посочените природни забележителности НЕ е на територията на Югозападния район?
в)   пещерата Снежанка;

36.   В кое въглищно находище на територията на Югозападния район се добиват кафяви въглища?
в)   Бобовдол - мини „Бобовдол";

37.   Кое находище на медна руда НЕ не се намира в Югоизточния район?
б)   Елаците;

38.   В Югоизточния район с най-влошени демографски показатели на населението е районът на:
а)   Странджа планина и Дервентските възвишения;

39.   От варовиците в района на с. Бели Извор (Врачанско) се произвежда:
б)   цимент;

40.   В Северозападния район производствени центрове на памукотекстилната промишленост са:
в)   Враца, Мездра, Монтана, Бяла Слатина, Плевен;


Няма коментари:

Публикуване на коментар