понеделник, 22 февруари 2016 г.

Отговори

на Комплексен тест №7

1.   Първият официален документ, определящ границите на земите с преобладаващо българско християнско население, е:
а)   султанският ферман през 1970 г.;

2.  Железопътната линия от Велико Търново за Букурещ преминава през ГКПП:
в)   Русе;

3.    От изброените, магмена интрузивна скала е:
в)   гранит;

4.    Речните тераси са:
в)   ерозионно-акумулативни форми на релефа;

5.    В коя от посочените групи полезни изкопаеми всички са руди на черните метали?
д)   желязна руда, хром, манган.

6.    Кой от посочените минерали НЕ е руда за добив на желязо?
б)   барит;

7. Кое от посочените е елемент на климата?
а)   атмосферно налягане;

8.    За кой вятър се отнася характеристиката: „Периодичен вятър по речна долина, която излиза от планина и навлиза в поле. През деня духа от полето към планината. а през нощта -от планината към полето."?
а)   планинско-долинен;

9.    На хидрограмата на река Арда е отразен годишният ход на речния от­ток. От нея личи, че тя има отток, формиран при:
г)   средиземноморско климатично влияние с дъждовно подхранване;

10. Гъстота на речната мрежа се влияе от скалната основа във водосборните басейни на реките. Най-рядка е речната мрежа в районите с разположени на зем­ната повърхност:
а)   льос и варовици;

11.    Сивите горски почви в България са разпространени в:
а)   Предбалкана и високите части на Дунавската равнина;

12.    От дребния дивеч през 2014 г. най-многоброен вид са:
а)   заек;

13.    Средната възраст на населението в България през 2014 г. е:
б)   43.2г.;

14.    Обезлюдяването на определени части от територията на България е про­цес на:
д)   депопулация.

15.    Кое от посочените селища НЕ е дунавско?
в)   Бяла (Русенско);

16.    Град Агатопол (Ахтопол) е възникнал по време на:
а)   елинската колонизация по бреговете на Черно море;

17.  Коя от посочените земеделски култури е техническа етерично-маслена?
д)   фъстък.

18.    Коя от посочените земеделски култури НЕ е зърнена?
г)   лавандула;

19.    Основната причина за намаляване броя на отглежданите в България коне след Втората световна война е:
в)   механизацията на селското стопанство;

20.    Кое от посочените НЕ е отглеждана в България порода кокошки?
б)  цакел;

21.    Кое твърдение за ресурсната осигуреност на българската енергетика е вярно?
а)   България няма достатъчно енергийни ресурси;

         22. За кой вид добивани в България въглища се отнася характеристиката:
„При тях процесът на въглефикация е започнал, но преобладаващата част от растителната маса не се е овъглила. Те съдържат много примеси, пепел (40%) и имат висока влажност (25-60%). Поради това имат ниска калоричност - до 1200­-1500 ккал. Най-големите запаси са на малка дълбочина под земната повърхност и това позволява използването на открития способ на добиване."?
г)   лигнитни;

23.    Производството на стомана се осъществява във:
в)   Сименс-Мартенови пещи;

24.    В България медните руди имат незначително съдържание на полезната компонента (обикновено от 0.5 до 1.5%). Това налага тяхното обогатяване и полу­чаване на меден концентрат, в който съдържанието на мед е:
в)   20%;

25. Освен по използването на химични технологии, химическата промишле­ност се различава от другите промишлени отрасли и по това, че:
г)   произвежда заместители на природни суровини;

26.    В България първото предприятие за преработка на нефт е пуснато в дейс­твие през 1932 г. в град:
д)   Русе.

27.    Кое НЕ се отнася за Софийския текстилен район?
в)   произвежда 100% от конопените изделия в страната;

28.   Кой от посочените градове НЕ е част от Сливенския текстилен район?
а)   Панагюрище;

29.Хранително-вкусовата промишленост има най-тесни производствено-технологични връзки със стопанските отрасли:
г)   селско стопанство и риболов;

30.    Градовете Благоевград и Кърджали са известни с високото равнище на специализация в производството на:
в)   ферментирал тютюн и цигари;

31. Трасето на кой общоевропейски транспортен коридор свързва територи­ята на Югоизточния и Североизточния приморски социално-икономически ра­йони?
в)   № 8;

32.    България има фериботна транспортна морска връзка между пристанищата:
а)   Варна - Иличовск;

33.    Сред посещаващите страната ни чуждестранни туристи доминира гру­пата на тези, които идват в България с цел:
а)   туризъм и почивка;

34.    Архитектурният резерват „Боженци" се намира в:
д)   Габровско.

35.   В Югозападния район специализация в отглеждането на картофи има в:
а)   Самоковската котловина;

36.    В коя от посочените котловини на Югозападния район климатът е преходно-континентален?
в)   Кюстендилска;

37.    Кой от посочените обекти на територията на Югоизточния социално-икономически район НЕ е име на защитена територия (резерват)?
г)   Босна;

38.    Коя, извираща от Югоизточния социално-икономически район река, се от­нася към Егейската водосборна област?
д)   Сазлийка.

39.    В Северозападния социално-икономически район количеството на валежите се повишава в посока от север на юг. Това се дължи на:
д)   повишаване на надморската височина.

40.  Най-големият по брой на населението град в Северозападния социално-икономически район попада в групата над 100 хил. души. Той е:
а)   Плевен;

Няма коментари:

Публикуване на коментар