понеделник, 22 февруари 2016 г.

Комплексен тест №7

1.   Първият официален документ, определящ границите на земите с преобладаващо българско християнско население, е:
а)   султанският ферман през 1970 г.;
б)   Цариградската конференция през 1976 г.;
в)   Санстефанският мирен договор 1978 г.;
г)   Берлинският конгрес 1978 г.;
д)   Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
2.  Железопътната линия от Велико Търново за Букурещ преминава през ГКПП:
а)   Йовково;
б)   Силистра;
в)   Русе;
г)   Дуранкулак;
д)   Свищов.
3.    От изброените, магмена интрузивна скала е:
а)   амфиболит;
б)   кварцит;
в)   гранит;
г)   андезит;
д)   вулкански туф.
4.    Речните тераси са:
а)   изветрително-денудационни форми на релефа;
б)   денудационно-гравитационни форми на релефа;
в)   ерозионно-акумулативни форми на релефа;
г)   абразионни форми на релефа;
д)   екзарационни форми на релефа.
5.    В коя от посочените групи полезни изкопаеми всички са руди на черните метали?
а)   манган, фелдшпат, трас;
б)   желязна руда, флуорит, сиенит;
в)   габро, травертин, хром;
г)   волфрам, олово, мед;
д)   желязна руда, хром, манган.
6.    Кой от посочените минерали НЕ е руда за добив на желязо?
а)   сидерит;
б)   барит;
в)   хематит;
г)   магнетит;
д)   лимонит.
7. Кое от посочените е елемент на климата?
а)   атмосферно налягане;
б)   антициклонален център;
в)   разпределение на сушата и водата;
г)   циклонален център.
д)   вид на подстилащата повърхност.
8.    За кой вятър се отнася характеристиката: „Периодичен вятър по речна долина, която излиза от планина и навлиза в поле. През деня духа от полето към планината. а през нощта -от планината към полето."?
а)   планинско-долинен;
б)   кошава;
в)   бораподобен;
г)   фьон;
д)   смерч.
9.    На хидрограмата на река Арда е отразен годишният ход на речния от­ток. От нея личи, че тя има отток, формиран при:

а)   умереноконтинентално климатично влияние с дъждовно подхранване;
б)   умереноконтинентално климатично влияние със снежно-дъждовно подхранване;
в)   умереноконтинентално климатично влияние с карстово подхранване;
г)   средиземноморско климатично влияние с дъждовно подхранване;
д)   средиземноморско климатично влияние с карстово подхранване.
10. Гъстота на речната мрежа се влияе от скалната основа във водосборните басейни на реките. Най-рядка е речната мрежа в районите с разположени на зем­ната повърхност:
а)   льос и варовици;
б)   мергели и глини;
в)   гранити и сиенити;
г)   пясъчници и кристалинни шисти;
д)   риолити и андезити.
11.    Сивите горски почви в България са разпространени в:
а)   Предбалкана и високите части на Дунавската равнина;
б)   Горнотракийската низина и Сакар планина;
в)   Източни Родопи и Хасковска хълмиста земя;
г)   долините на реките Велека и Арда;
д)   южните склонове на Главната Старопланинска верига.
12.    От дребния дивеч през 2014 г. най-многоброен вид са:
а)   заек;
б)   яребица;
в)   фазан;
г)   кеклик;
д)   нито едни от посочените.
13.    Средната възраст на населението в България през 2014 г. е:
а)   34.0г.;
б)   43.2г.;
в)   48.2г.;
г)    51.4г.;
д)   55.2 г.
14.    Обезлюдяването на определени части от територията на България е про­цес на:
а)   емиграция;
б)   имиграция;
в)   нетен коефициент на възпроизводство;
г)   тотален коефициент на естествения прираст;
д)   депопулация.
15.    Кое от посочените селища НЕ е дунавско?
а)   Тутракан (Силистренско);
б)   Никопол (Плевенско);
в)   Бяла (Русенско);
г)   Ново село (Видинско);
д)   Козлодуй (Врачанско).
16.    Град Агатопол (Ахтопол) е възникнал по време на:
а)   елинската колонизация по бреговете на Черно море;
б)   римското владичество на Балканския полуостров;
в)   Първата българска държава;
г)   османското владичество;
д)   Българското възраждане.
17.  Коя от посочените земеделски култури е техническа етерично-маслена?
а)   ечемик;
б)  овес;
в)   фий;
г)   леща;
д)   фъстък.
18.    Коя от посочените земеделски култури НЕ е зърнена?
а)   ръж;
б)  фасул;
в)   леща;
г)   лавандула;
д)   овес.
19.    Основната причина за намаляване броя на отглежданите в България коне след Втората световна война е:
а)   замяната им с по-издръжливите магарета;
б)   ниската продуктивност на месо и мляко;
в)   механизацията на селското стопанство;
г)   химизацията на селското стопанство;
д)   мелиорацията на селското стопанство.
20.    Кое от посочените НЕ е отглеждана в България порода кокошки?
а)   легхорн;
б)  цакел;
в)   родайланд;
г)   плимутрок;
д)   нюхемпшир.
21.    Кое твърдение за ресурсната осигуреност на българската енергетика е вярно?
а)   България няма достатъчно енергийни ресурси;
б)   нараства добивът на течни и газообразни горива;
в)   в енергийния баланс основен използван енергоносител е хидроенергията;
г)   изцяло е осигурена с въглища и изнася част от добиваните черни въглища;
д)   природният газ се използва само в автомобилния транспорт.
         22. За кой вид добивани в България въглища се отнася характеристиката:
„При тях процесът на въглефикация е започнал, но преобладаващата част от растителната маса не се е овъглила. Те съдържат много примеси, пепел (40%) и имат висока влажност (25-60%). Поради това имат ниска калоричност - до 1200­-1500 ккал. Най-големите запаси са на малка дълбочина под земната повърхност и това позволява използването на открития способ на добиване."?
а)   антрацитни;
б)  черни;
в)   кафяви;
г)   лигнитни;
д)   брикети.
23.    Производството на стомана се осъществява във:
а)   флотационни фабрики;
б)   доменни пещи;
в)   Сименс-Мартенови пещи;
г)   коксови пещи;
д)   прокатни цехове.
24.    В България медните руди имат незначително съдържание на полезната компонента (обикновено от 0.5 до 1.5%). Това налага тяхното обогатяване и полу­чаване на меден концентрат, в който съдържанието на мед е:
а)   10%;
б)   15%;
в)   20%;
г)   45%;
д)   70%.
25. Освен по използването на химични технологии, химическата промишле­ност се различава от другите промишлени отрасли и по това, че:
а)   произвежда материали и за други стопански отрасли;
б)   произвежда стоки за човека и неговия бит;
в)   произвежда продукция за износ;
г)   произвежда заместители на природни суровини;
д)   произвежда изделия от растителни суровини.
26.    В България първото предприятие за преработка на нефт е пуснато в дейс­твие през 1932 г. в град:
а)   Бяла (Русенско);
б)   Световрачане (София);
в)   Костинброд (Софийско);
г)   Бургас;
д)   Русе.
27.    Кое НЕ се отнася за Софийския текстилен район?
а)   формиран е под влияние на факторите потребление и трудови ресурси;
б)   най-голям текстилен център е град София;
в)   произвежда 100% от конопените изделия в страната;
г)   приоритетно място има памукотекстилната промишленост;
д)   в град Самоков има производство на ленени изделия.
28.   Кой от посочените градове НЕ е част от Сливенския текстилен район?
а)   Панагюрище;
б)   Сливен;
в)   Котел;
г)   Казанлък;
д)   Нова Загора.
29.Хранително-вкусовата промишленост има най-тесни производствено-технологични връзки със стопанските отрасли:
а)   металургия и машиностроене;
б)   дървообработване и производство на лекарства;
в)   туризъм и почивно дело;
г)   селско стопанство и риболов;
д)   горско стопанство и водно стопанство.
30.    Градовете Благоевград и Кърджали са известни с високото равнище на специализация в производството на:
а)   концентрирани алкохолни напитки;
б)   плодови и зеленчукови сокове;
в)   ферментирал тютюн и цигари;
г)   минерални води и газирани напитки;
д)   шоколадови изделия и бонбони.
31. Трасето на кой общоевропейски транспортен коридор свързва територи­ята на Югоизточния и Североизточния приморски социално-икономически ра­йони?
           а)   № 4;
б)   № 7; 
в)   № 8;
г)   № 9;
д)   № 10.
32.    България има фериботна транспортна морска връзка между пристанищата:
а)   Варна - Иличовск;
б)   Бургас - Новоросийск;
в)   Бургас - Поти;
г)   Варна - Сочи;
д)   Варна - Анапа.
33.    Сред посещаващите страната ни чуждестранни туристи доминира гру­пата на тези, които идват в България с цел:
а)   туризъм и почивка;
б)  гостуване;
в)   служебно;
г)   транзит;
д)   лечение.
34.    Архитектурният резерват „Боженци" се намира в:
а)   Шуменско;
б)   Гоцеделчевско;
в)   Смолянско;
г)   Сливенско;
д)   Габровско.
35.   В Югозападния район специализация в отглеждането на картофи има в:
а)   Самоковската котловина;
б)   Пернишката котловина;
в)   Симитлийската котловина;
г)   Сапаревската котловина;
д)   Санданско-Петричката котловина.
36.    В коя от посочените котловини на Югозападния район климатът е преходно-континентален?
а)   Пернишка;
б)   Радомирска;
в)   Кюстендилска;
г)   Санданско-Петричка;
д)   Гоцеделчевска.
37.    Кой от посочените обекти на територията на Югоизточния социално-икономически район НЕ е име на защитена територия (резерват)?
а)   Витаново;
б)   Средока;
в)   Долна Топчия;
г)   Босна;
д)   Силкосия.
38.    Коя, извираща от Югоизточния социално-икономически район река, се от­нася към Егейската водосборна област?
а)   Камчийска;
б)   Провадийска;
в)   Велека;
г)   Ропотамо;
д)   Сазлийка.
39.    В Северозападния социално-икономически район количеството на валежите се повишава в посока от север на юг. Това се дължи на:
а)   повишаване залесеността на територията;
б)   повишаване силата на слънчевото греене;
в)   засилване влиянието на Атлантическия океан;
г)   засилване влиянието на Средиземно море;
д)   повишаване на надморската височина.
40.  Най-големият по брой на населението град в Северозападния социално-икономически район попада в групата над 100 хил. души. Той е:

а)   Плевен;
б)   Враца;
в)   Ловеч;
г)   Монтана;
д)   Видин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар