събота, 20 февруари 2016 г.

Отговори

на Комплексен тест №6


1.    Кое от посочените НЕ е функция на държавните граници?
г)   определят държавнополитическите отношения в страните;

2. По силата на кой международен договор от България са отнети Беломор­ска Тракия и Западните покрайнини?
а)   Ньойски мирен договор 1919 г.;

3.    Коя от изброените скали е метаморфна?
в)   кристалинни шисти;

4.    Коя от посочените форми на релефа по произход е изветрително-денудационна?
в)   земна пирамида;

5.    В кое от посочените находища има кафяви въглища?
г)   мина „Черно море" - Бургаско;

6.  Какъв вид въглища се образуват на територията на България през неогена?
г)   лигнитни въглища;

          7.  В коя част на България валежите имат пролетно-летен максимум?
г)   Дунавска равнина;

8.   За кой вид вятър се отнася характеристиката: 
„Въздухът се движи с голяма скорост, спираловидно, по посока, обратна на часовниковата стрелка. Вътре във вихъра има много ниско атмосферно налягане и поради това той вдига във височина прах, пепел и дори по-едри предмети. Съпроводен е с кратки поройни валежи."?
д)   смерч.

9. Кой вид подземни води са разположени между два водонепропускливи пласта?
                а) артезиански;
          
          10. При какъв климат събира водите си р. Велека?
              а)  континентално-средиземноморски;
        
11. В ниските места на Бургаската низина, Ямболско-Елховското поле, Со­фийската котловина и др. са разпространени плодородните почви:
в)   смолници;

12.    За защита на природата в страната има обявени множество защитени територии. През 2015 г. в страната има 3 национални парка, 11 природни парка и множество резервати. Кое от посочените е име на резерват?
г)   Узунбоджак;

13.    Населението в подтрудоспособна възраст в България непрекъснато нама­лява. През 1934 г. то е 37.4% от населението на страната. През 2014 г. е:
б)  14.8%;

14.    През 2014 г., при среден за страната коефициент на безработица 11.3%, най-висок е той (23.8%) при лицата на възраст:
а)   15-24г.;

15.    Севтополис е името на голям град (останките на който сега са под води­те на язовир Копринка) от:
б)   тракийската епоха;

       16.   След Втората световна война броят на селищата намалява поради:
д)   всичко посочено.

      17.  Кой от производствените процеси се използва за регулиране на почвената влага в земеделските земи?
д)   мелиорация.

18.    Коя от посочените земеделски култури е зърнена?
б)   тритикале;

19.    Концентрирани фуражи, използвани в животновъдството, са:
в)   зърнените фуражи (царевица, ечемик, овес и др.);

20.    Най-голям относителен дял сред отглежданите в България свине има по­родата:
а)   Голяма бяла свиня;

21.   ВЕЦ „Тешел", ВЕЦ „Девин" и ВЕЦ „Кричим" са част от каскадата:
б)   Доспат - Въча;

22.    Кой от добиваните в България видове въглища има дял над 90%?
г)   лигнитни;

23. Чугунът е желязо-въглеродна сплав, при производството на която освен железни руди и железен концентрат, се използват и:
б)   кокс и флюси;

24.    В производството на стомана като суровина се използват:
в)   чугун и скрап;

25.    Големите химически мощности на органичната химия в България са пос­троени край Черно море понеже там има:
г)   удобен транспорт за внос на суровини;

26.    В коя от посочените фирми и в кой град има мощности за производство на технически каучукови изделия?
б)   „Зебра" - Нови Искър, София;

27.   Производството на килими и килимени изделия в България през 2013 г. е:
г)   1493 хил. м2;

28.    Производство на жакардови килими има в град:
г)   Добрич;

29.    Отглеждането на птици и производството на яйца е най-добре развито в районите на отглеждане:
в)   зърнено-фуражни култури;

30.    В структурата на произведената промишлена продукция през 2014 г. най.голям дял има:
б)  производство на метали и метални изделия;

31.   Кое българско пристанище е разположено на Черно море?
г)   Царево;

32.   От кой жп възел има жп отклонение за град Елена?
а)   Горна Оряховица;

33.   Културно-историческите ресурси и защитените природни обекти и при­родни забележителности са най-значим фактор за развитие на:
в)   познавателен туризъм;

34.   В коя планина е разположена една от най-посещаваните български пещери - „Леденика"?
д)   Врачанска планина.

35.   Река Джерман е приток на река:
г)   Струма;

36.   В Югозападния район специализация в отглеждането и производството на ранни зеленчуци има в:
д)   Санданско-Петричката котловина.

37.    Коя котловина НЕ се намира в Югоизточния район?
б)   Карловска котловина;

38.    Кое от посочените селища от Югоизточния социално-икономически ра­йон е възникнало през римската епоха?
б)   Дебелт;

39.    Резерватът „Чупрене" е създаден за охраняване на вековни смърчови, бу­кови и смесени широколистно-иглолистни гори. Той се намира в склоновете на:
б)   Чипровска планина;

40.    Основен център за производството на изделия от варовик (облицовъчни плочи, строителна вар, цимент и др.) на територията на Северозападния социал­но-икономически район са общините:
в)   Враца,  Мездра, Златна Панега, Плевен;


Няма коментари:

Публикуване на коментар