събота, 20 февруари 2016 г.

Комплексен тест №6

1.    Кое от посочените НЕ е функция на държавните граници?
а)   разделят територията и земните недра на държавата от тези на нейните съседи;
б)   определят земната повърхност, водната повърхност, въздушното пространство и земните недра, които попадат под суверенитета на държавата;
в)   определят пространствените координати и обхват на държавата;
г)   определят държавнополитическите отношения в страните;
д)   улесняват или затрудняват връзките между съседните държави.
2. По силата на кой международен договор от България са отнети Беломор­ска Тракия и Западните покрайнини?
а)   Ньойски мирен договор 1919 г.;
б)   Крайовската спогодба 1940 г.;
в)   Парижки мирен договор 1947 г.;
г)   Букурещки мирен договор 1913 г.;
д)   Лондонски мирен договор 1913 г.
3.    Коя от изброените скали е метаморфна?
а)   мергел;
б)   пясъчник;
в)   кристалинни шисти;
г)   диорит;
д)   риолит.
4.    Коя от посочените форми на релефа по произход е изветрително-денудационна?
а)   наносен конус;
б)   свлачище;
в)   земна пирамида;
г)   пролом;
д)   водопад.
5.    В кое от посочените находища има кафяви въглища?
а)   мина „Станянци" - Софийско;
б)   мина „Канина" - Гоцеделчевско;
в)   мина „Бели бряг" - Софийско;
г)   мина „Черно море" - Бургаско;
д)   мина „Чукурово" - Софийско.
6.  Какъв вид въглища се образуват на територията на България през неогена?
а)   антрацитни въглища;
б)   черни въглища;
в)   кафяви въглища;
г)   лигнитни въглища;
д)   през неогена не са образувани въглища.
          7.  В коя част на България валежите имат пролетно-летен максимум?
а)   Западни Радопи;
б)   Санданско - Петричката котловина;
в)   Източните Родопи;
г)   Дунавска равнина;
д)   Странджа.
8.   За кой вид вятър се отнася характеристиката: 
„Въздухът се движи с голяма скорост, спираловидно, по посока, обратна на часовниковата стрелка. Вътре във вихъра има много ниско атмосферно налягане и поради това той вдига във височина прах, пепел и дори по-едри предмети. Съпроводен е с кратки поройни валежи."?
а)   планинско-долинен;
б)   бриз;
в)   бораподобен;
г)   фьон;
д)   смерч.
9. Кой вид подземни води са разположени между два водонепропускливи пласта?
                а) артезиански;
                б) грунтови;
                в) карстови;
              г) минерални;
              д) карстово-минерални.
          10. При какъв климат събира водите си р. Велека?
              а)  континентално-средиземноморски;
              б) черноморски;
              в)  умерен континентален;
              г)  преходно-континентален;
              д)  планински.
11. В ниските места на Бургаската низина, Ямболско-Елховското поле, Со­фийската котловина и др. са разпространени плодородните почви:
а)   жълтоземи;
б)  черноземи;
в)   смолници;
г)   сиви горски;
д)   кафяви горски.
12.    За защита на природата в страната има обявени множество защитени територии. През 2015 г. в страната има 3 национални парка, 11 природни парка и множество резервати. Кое от посочените е име на резерват?
а)   Централен Балкан;
б)   Врачански Балкан;
в)   Странджа;
г)   Узунбоджак;
д)   Сините камъни.
13.    Населението в подтрудоспособна възраст в България непрекъснато нама­лява. През 1934 г. то е 37.4% от населението на страната. През 2014 г. е:
а)   25.4%;
б)  14.8%;
в)   23.1%;
г)   12.3%;
д)   10.2%.
14.    През 2014 г., при среден за страната коефициент на безработица 11.3%, най-висок е той (23.8%) при лицата на възраст:
а)   15-24г.;
б)   25-34г.;
в)   35-44г.;
г)   45-54г.;
д)   над 55 г..
15.    Севтополис е името на голям град (останките на който сега са под води­те на язовир Копринка) от:
а)   праисторическата епоха;
б)   тракийската епоха;
в)   елинската епоха;
г)   римската епоха;
д)   византийската епоха.
       16.   След Втората световна война броят на селищата намалява поради:
а)   обединяване на села и присъединяване към градове;
б)   създаване на охраняеми природни зони;
в)   хидротехническо строителство и рудодобив;
г)   обезлюдяване на села;
д)   всичко посочено.
      17.  Кой от производствените процеси се използва за регулиране на почвената влага в земеделските земи?

а)   химизация;
б)   рекултивация;
в)   механизация;
г)   комасация;
д)   мелиорация.
18.    Коя от посочените земеделски култури е зърнена?
а)   роза;
б)   тритикале;
в)   лавандула;
г)   мента;
д)   анасон.
19.    Концентрирани фуражи, използвани в животновъдството, са:
а)   сухите фуражи (сено, царевичак и др.);
б)   сочните фуражи (зелени треви, зелена царевица и др.);
в)   зърнените фуражи (царевица, ечемик, овес и др.);
г)   пашата на пресни треви по мери и пасища;
д)   силажираните фуражи.
20.    Най-голям относителен дял сред отглежданите в България свине има по­родата:
а)   Голяма бяла свиня;
б)   Ландрас;
в)   Българска бяла свиня;
г)   Източнобългарска свиня;
д)   кръстоски между българска бяла свиня и ландрас.
21.   ВЕЦ „Тешел", ВЕЦ „Девин" и ВЕЦ „Кричим" са част от каскадата:
а)   Белмекен - Сестримо;
б)   Доспат - Въча;
в)   Асеница;
г)   Искър;
д)   Росица.
22.    Кой от добиваните в България видове въглища има дял над 90%?
а)   антрацитни;
б)   черни;
в)   кафяви;
г)   лигнитни;
д)   нито един от посочените.
23. Чугунът е желязо-въглеродна сплав, при производството на която освен железни руди и железен концентрат, се използват и:
а)   блуми и сляби;
б)   кокс и флюси;
в)   лигнитни и кафяви въглища;
г)   боксит и апатит;
д)   стомана и прокат.
24.    В производството на стомана като суровина се използват:
а)   железен концентрат;
б)   кокс;
в)   чугун и скрап;
г)   прокат;
д)   метизи.
25.    Големите химически мощности на органичната химия в България са пос­троени край Черно море понеже там има:
а)   добив на местни суровини;
б)   голямо потреблиение от курортистите;
в)   незаета квалифицирана работна ръка;
г)   удобен транспорт за внос на суровини;
д)   добра инфраструктура.
26.    В коя от посочените фирми и в кой град има мощности за производство на технически каучукови изделия?
а)   „Асенова крепост" - Асеновград;
б)   „Зебра" - Нови Искър, София;
в)   „Химко" - Враца;
г)   „Лавена" - Шумен;
д)   „Арома" - София.
27.   Производството на килими и килимени изделия в България през 2013 г. е:
а)   113 хил. м2;
б)   272 хил. м2;
в)   562 хил. м2;
г)   1493 хил. м2;
д)   4230 хил. м2.
28.    Производство на жакардови килими има в град:
а)   Панагюрище;
б)   Котел;
в)   Чипровци;
г)   Добрич;
д)   Сливен.
29.    Отглеждането на птици и производството на яйца е най-добре развито в районите на отглеждане:
а)   фуражни култури;
б)  технически култури;
в)   зърнено-фуражни култури;
г)   зърнено-хлебни култури;
д)   зърнено-бобови култури.
30.    В структурата на произведената промишлена продукция през 2014 г. най.голям дял има:
а)   хранително-вкусова промишленост;
б)  производство на метали и метални изделия;
в)   химическа и каучукова промишленост;
г)   производство на машини, съоръжения и оборудване;
д)   производство на текстил, облекло, кожи и обувки.
31.   Кое българско пристанище е разположено на Черно море?
а)   Оряхово;
б)   Видин;
в)   Белене;
г)   Царево;
д)   Силистра.
32.   От кой жп възел има жп отклонение за град Елена?
а)   Горна Оряховица;
б)   Червен бряг;
в)   Левски;
г)   Каспичан;
д)   Ясен.
33.   Културно-историческите ресурси и защитените природни обекти и при­родни забележителности са най-значим фактор за развитие на:
а)   рекреационен (ваканционен) туризъм;
б)   развлекателен туризъм;
в)   познавателен туризъм;
г)   екологичен туризъм;
д)   лечебен туризъм.
34.   В коя планина е разположена една от най-посещаваните български пещери - „Леденика"?
а)   Сакар планина;
б)   Източна Стара планина;
в)   Странджа;
г)   Западни Родопи;
д)   Врачанска планина.
35.   Река Джерман е приток на река:
а)   Марица;
б)   Искър;
в)   Места;
г)   Струма;
д)   Арда.
36.   В Югозападния район специализация в отглеждането и производството на ранни зеленчуци има в:
а)   Гоцеделчевската котловина;
б)   Кюстендилската котловина;
в)   Софийската котловина;
г)   Радомирската котловина;
д)   Санданско-Петричката котловина.
37.    Коя котловина НЕ се намира в Югоизточния район?
а)   Айтоска котловина;
б)   Карловска котловина;
в)   Карнобатска котловина;
г)   Сливенска котловина;
д)   Казанлъшка котловина.
38.    Кое от посочените селища от Югоизточния социално-икономически ра­йон е възникнало през римската епоха?
а)   Ахтопол;
б)   Дебелт;
в)   Созопол;
г)   Ямбол;
д)   Поморие.
39.    Резерватът „Чупрене" е създаден за охраняване на вековни смърчови, бу­кови и смесени широколистно-иглолистни гори. Той се намира в склоновете на:
а)   Врачанска планина;
б)   Чипровска планина;
в)   Козница планина;
г)   Широка планина;
д)   Светиниколска планина.
40.    Основен център за производството на изделия от варовик (облицовъчни плочи, строителна вар, цимент и др.) на територията на Северозападния социал­но-икономически район са общините:
а)   Димово, Орешец, Никопол, Троян;
б)   Берковица, Лом, Чипровци, Тетевен;
в)   Враца,  Мездра, Златна Панега, Плевен;
г)   Брегово, Оряхово, Левски, Козлодуй;

Няма коментари:

Публикуване на коментар