събота, 20 февруари 2016 г.

Отговори

на Комплексен тест №5

1. Разстоянието по права линия между град Видин на границата с Румъния и на ГКПП Кулата на границата с Гърция е 294 км. На картата с мащаб 1:1400000 разстоянието е:
г)   21 см;

2.    Пътят, свързващ Западна и Средна Европа с Близкия изток, пресича за­падната граница на България в граничния пункт:
а)   Калотина;

3.    От изброените магмена интрузивна скала е:
б)   сиенит;

4.    Кое от посочените е ендогенно влияние върху формирането на земната повърхност?
д)   орогенеза.

5.    Кой от посочените въглищни басейни е с най-големи промишлени запаси на черни въглища (над 1 млрд. т.), но те не се използват?
а)   Добруджански;

6.    Кое от посочените твърдения за полезните изкопаеми в България НЕ е вярно?
в)   България разполага с добри находища на всички основни руди на цветни метали;

7.    В коя от посочените форми на земната повърхност в България климатът е преходноконтинентален?
в)   Сливенска котловина;

8.    Кой фактор за формиране климата на България е радиационен?
д)   слънчево греене.

9.    На схемата е изобразено поречието на река:
                д)    Русенски Лом.

10. Количеството вода, което се оттича от единица площ (обикновено кв.км) на водосборния басейн на река, се нарича:
б)   модул на оттока;

11. Кой е правилният ред (отдолу-нагоре) на вертикалното зониране на поч­вите в планините в Южна България?
д)   канелени горски, кафяви горски, тъмноцветни горски, планинско-ливадни.

12.    Коя от посочените защитени територии е със статут на защитена мес­тност?
а)   Силистар;

13.  Коя от посочените административни области в България през 2014 г. е с най-нисък коефициент на безработица (6.3%)?
г)   София;

14.    Коефициентът на детската смъртност се определя като отношение меж­ду:
б)   броя на умрелите деца до едногодишна възраст на 1000 живородени деца;

15.    През Възраждането в България градовете възникват  като:
б)   занаятчийско-търговски центрове;

16.    Кое от посочените селища е град?
а)   Свети Влас, Бургаска област;

17.    Коя от посочените земеделски култури е влакнодайна?
д)   лен.

18.    „Вирджиния" и „Бърлей" са сортове:
б)  американски тютюни;

19. Кое от посочените НЕ е част от влиянието на научно-техническия прог­рес за развитие на животновъдството?
б)  използването на повече трудови ресурси за отглеждането на повече животни;

20.    Какъв е броят на отглежданите през 2014 г. свине в България?
б)   553.1 хил.бр.;

21.    ВЕЦ „Ивайловград" е изградена на река:
в)   Арда;

22.    Къде в България през 2014 г. се добиват най-много въглища?
б)   Марица - Изток;

23.   При открития добив на руди се образуват гигантски изкопи, наричани:
б)   котловани;

24.    Рудата от кое от посочените находища, след обогатяване, се преработва в завода край град Пирдоп?
д)   Елаците.

25.    Производството на минерални торове се отнася към:
б)   неорганичната химия;

26.    Коя от посочените фирми НЕ произвежда парфюмерийно-козметични из­делия?
в)   „Химко" - Враца;

27.    В коя от посочените групи селища всички са центрове на обувната промишленост в България?
г)   Габрово, Пещера, Пловдив;

28.    Производството на памучни тъкани в България през 2013 г. е:
б)   11.0 млн.м;

29. Градовете Горна Оряховица, Девня, Долна Митрополия, Камено и Пловдив имат специализация в производство на:
б)   захар;

30.    Коя земеделска култура НЕ се използва при производството на храни и напитки?
а)   дилянка;

31. Кой български град е разположен на трасето на Европейски транспортен коридор № 4?
г)   Благоевград;

32.    Между главните жп линии София - Бургас (Подбалканска жп линия) и Со­фия - Свиленград има напречна жп връзка между селищата:
в)   Карлово и Пловдив;

33.    Кое твърдение за материално-техническата база на българския туризъм е вярно?
д)   всички посочени са верни.

34.    Селищата Копривщица и Плевен са центрове на:
б)   познавателен туризъм;

35.   Кой от посочените общински центрове в Югозападния регион е село?
в)   Невестино;

36.    Кой град от Югозападния регион е център на килимарство?
д)   нито един от посочените.

37.   Кой от посочените планински проходи служи за връзка на Югоизточния социално-икономически район със Северния централен район?
д)   Вратнишки.


38.   Кое от посочените селища в Югоизточния район е черноморски курорт?
д)   Елените.

39.    На територията на кой социално-икономически район на България е разположена Широка планина?
а)   Северозападен;

40.    В Северозападния район център за производството на обувки и обувни изделия е град:
г)   Монтана;


Няма коментари:

Публикуване на коментар