събота, 20 февруари 2016 г.

Комплексен тест №5

1.    Разстоянието по права линия между град Видин на границата с Румъния и на ГКПП Кулата на границата с Гърция е 294 км. На картата с мащаб 1:1400000 разстоянието е:
а)   11 см;
б)   25 см;
в)   34 см;
г)   21 см;
д)   42 см.
2.    Пътят, свързващ Западна и Средна Европа с Близкия изток, пресича за­падната граница на България в граничния пункт:
а)   Калотина;
б)   Гюешево;
в)   Русе;
г)   Кулата;
д)   Златарево.
3.    От изброените магмена интрузивна скала е:
а)   диабаз;
б)   сиенит;
в)   андезит;
г)   доломит;
д)   филит.
4.    Кое от посочените е ендогенно влияние върху формирането на земната повърхност?
а)   ерозия;
б)   абразия;
в)   изветряне;
г)   екзарация;
д)   орогенеза.
5.    Кой от посочените въглищни басейни е с най-големи промишлени запаси на черни въглища (над 1 млрд. т.), но те не се използват?
а)   Добруджански;
б)   Балкански;
в)   Озирово;
г)   Зелениград;
д)   Туден.
6.    Кое от посочените твърдения за полезните изкопаеми в България НЕ е вярно?
      а)   България има разнообразни и добри находища на нерудни суровини;
б)   България е бедна на запаси на нефт и природен газ;
в)   България разполага с добри находища на всички основни руди на цветни метали;
г)   Най-значимите запаси на въглища са от нискокалоричните;
д)   Запасите на оловно-цинкови руди са съсредоточени в Родопите.
7.    В коя от посочените форми на земната повърхност в България климатът е преходноконтинентален?
а)   Софийска котловина;
б)   Пернишка котловина;
в)   Сливенска котловина;
г)   Ихтиманска Средна гора;
д)   Самоковска котловина.
8.    Кой фактор за формиране климата на България е радиационен?
а)   географско положение;
б)   релеф;
в)   водни басейни;
г)   растителност;
д)   слънчево греене.
9.    На схемата е изобразено поречието на река:
                а)   Струма;
                б)   Места;
                в)   Камчия;
                г)    Янтра;
                д)    Русенски Лом.
10. Количеството вода, което се оттича от единица площ (обикновено кв.км) на водосборния басейн на река, се нарича:
а)   воден баланс;
б)   модул на оттока;
в)   гъстота на речната мрежа;
г)   водно сечение;
д)   речен режим.
11. Кой е правилният ред (отдолу-нагоре) на вертикалното зониране на поч­вите в планините в Южна България?
а)   кафяви горски, канелени горски, тъмноцветни горски, планинско-ливадни;
б)   канелени горски, тъмноцветни горски, кафяви горски, планинско-ливадни;
в)   кафяви горски, планинско-ливадни, канелени горски, тъмноцветни горски;
г)   планинско-ливадни, канелени горски, кафяви горски, тъмноцветни горски;
д)   канелени горски, кафяви горски, тъмноцветни горски, планинско-ливадни.
12.    Коя от посочените защитени територии е със статут на защитена мес­тност?
а)   Силистар;
б)   Витоша;
в)   Странджа;
г)   Рилски манастир;
д)   Русенски Лом.
13.  Коя от посочените административни области в България през 2014 г. е с най-нисък коефициент на безработица (6.3%)?
а)   Смолян;
б)   Видин;
в)   Шумен;
г)   София;
д)   Разград.
14.    Коефициентът на детската смъртност се определя като отношение меж­ду:
а)   броя на починалите деца на 1000 семейства;
б)   броя на умрелите деца до едногодишна възраст на 1000 живородени деца;
в)   броя на намаляване на населението на 1000 души;
г)   броя на умиранията през годината на 1000 новородени деца;
д)   няма такъв коефициент.
15.    През Възраждането в България градовете възникват  като:
а)   земеделски центрове;
б)   занаятчийско-търговски центрове;
в)   промишлени центрове;
г)   транспортни възли;
д)   курортни селища.
16.    Кое от посочените селища е град?
а)   Свети Влас, Бургаска област;
б)   Айдемир, Силистренска област;
в)   Калипетрово, Силистренска област;
г)   Селановци, Врачанска област;
д)   Цалапица, Пловдивска област.
17.    Коя от посочените земеделски култури е влакнодайна?
а)   рапица;
б)  кориандър;
в)   анасон;
г)   сусам;
д)   лен.
18.    „Вирджиния" и „Бърлей" са сортове:
а)   ориенталски тютюни;
б)  американски тютюни;
в)   слънчоглед;
г)   царевица;
д)   хмел.
19. Кое от посочените НЕ е част от влиянието на научно-техническия прог­рес за развитие на животновъдството?
а)   създаване и внедряване на нови по-продуктивни породи животни;
б)  използването на повече трудови ресурси за отглеждането на повече животни;
в)   подобряване на местните породи животни чрез кръстоски;
г)   въвеждане на рационални норми на хранене на животните;
д)   усъвършенстване на ветеринарната дейност.
20.    Какъв е броят на отглежданите през 2014 г. свине в България?
а)   1335.3 хил.бр.;
б)   553.1 хил.бр.;
в)   292.6 хил.бр.;
г)  14609.0 хил.бр.;
д)   9.6 хил.бр.
21.    ВЕЦ „Ивайловград" е изградена на река:
а)   Камчия;
б)  Въча;
в)   Арда;
г)   Тунджа;
д)   Янтра.
22.    Къде в България през 2014 г. се добиват най-много въглища?
а)   Бургаско (мина „Черно море“);
б)   Марица - Изток;
в)   Бобовдол;
г)   Перник;
д)   Станянци.
23.   При открития добив на руди се образуват гигантски изкопи, наричани:
а)   табани;
б)   котловани;
в)   терикони;
г)   галерии;
д)   нито едно от посочените.
24.    Рудата от кое от посочените находища, след обогатяване, се преработва в завода край град Пирдоп?
а)   Златоград;
б)   Маджарово;
в)   Баните;
г)   Рудозем;
д)   Елаците.
25.    Производството на минерални торове се отнася към:
а)   органичната химия;
б)   неорганичната химия;
в)   химико-фармацевтичната промишленост;
г)   парфюмерийно-козметичната промишленост;
д)   биотехнологичната промишленост.
26.    Коя от посочените фирми НЕ произвежда парфюмерийно-козметични из­делия?
а)   „Арома" - София;
б)   „Ален мак" - Пловдив;
в)   „Химко" - Враца;
г)   „Лавена" - Шумен;
д)   „Рубела" - Рудозем.
27.    В коя от посочените групи селища всички са центрове на обувната промишленост в България?
а)   Варна, Ямбол, София;
б)   Хасково, София, Враца;
в)   Самоков, Провадия, Силистра;
г)   Габрово, Пещера, Пловдив;
д)   Габрово, Плевен, Кърджали.
28.    Производството на памучни тъкани в България през 2013 г. е:
а)   17.3 млн.м;
б)   11.0 млн.м;
в)   8.9 млн.м;
г)   4.4 млн.м;
д)   123 хил.т.
29. Градовете Горна Оряховица, Девня, Долна Митрополия, Камено и Пловдив имат специализация в производство на:
а)   червени вина;
б)   захар;
в)   рибни консерви;
г)   бира;
д)   млечни изделия.
30.    Коя земеделска култура НЕ се използва при производството на храни и напитки?
а)   дилянка;
б)   сусам;
в)   анасон;
г)   слънчоглед;
д)   кромид.
31.    Кой български град е разположен на трасето на Европейски транспортен коридор № 4?
а)   Свищов;
б)   Габрово;
в)   Сливен;
г)   Благоевград;
д)   Гоце Делчев.
32.    Между главните жп линии София - Бургас (Подбалканска жп линия) и Со­фия - Свиленград има напречна жп връзка между селищата:
а)   Карлово и Казанлък;
б)   Горна Оряховица и Тулово;
в)   Карлово и Пловдив;
г)   Хисар и Пловдив;
д)   Пирдоп и Карлово.
33.    Кое твърдение за материално-техническата база на българския туризъм е вярно?
а)   базата е неравномерно териториално разположена;
б)   най-голяма е туристическата база в Черноморския район;
в)   по-значима и съвременна база има в големите градове;
г)   преобладаващата част от базата се използва сезонно;
д)   всички посочени са верни.
34.    Селищата Копривщица и Плевен са центрове на:
а)   отдих и почивка;
б)   познавателен туризъм;
в)   климатични курорти;
г)   калолечение;
д)   балнеолечение.
35.   Кой от посочените общински центрове в Югозападния регион е село?
а)   Земен;
б)   Белица;
в)   Невестино;
г)   Радомир;
д)   Бобовдол.
36.    Кой град от Югозападния регион е център на килимарство?
а)   Сливница;
б)   Брезник;
в)   Мелник;
г)   Петрич;
д)   нито един от посочените.
37.    Кой от посочените планински проходи служи за връзка на Югоизточния социално-икономически район със Северния централен район?
а)   Върбишки;
б)   Котелски;
в)   Дюлински;
г)   Ришки;
д)   Вратнишки.
38.   Кое от посочените селища в Югоизточния район е черноморски курорт?
а)   Средец;
б)   Елхово;
в)   Котел;
г)   Айтос;
д)   Елените.
39.    На територията на кой социално-икономически район на България е разположена Широка планина?
а)   Северозападен;
б)   Северен Централен;
в)   Югозападен;
г)   Североизточен приморски;
д)   Югоизточен.
40.    В Северозападния район център за производството на обувки и обувни изделия е град:
а)   Лом;
б)   Бойчиновци;
в)   Бяла Слатина;
г)   Монтана;
д)   Мездра.

Верните отговори на теста вижте тук: http://www.geoznanie.com/otgovori-na-kompleksen-test-5.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар