четвъртък, 18 февруари 2016 г.

Отговори на Комплексен тест 4

на Комплексен тест №4

 1.  Кои два ГКПП са на трасето на Европейски транспортен коридор №10?

д)   Калотина и Капитан Андреево.

2.  Коя българска държавна граница има дължина от 259 км?
д)   българо-турска.

           3. Скалите базалт, риолит и андезит според начина им на образуване са:
б)   магмени ефузивни;

4.    В кой от изброените райони на България, при колебателните движения на земните пластове, има бавно потъване?
в)   Ломско;

5.    В структурата на промишлените запаси на въглища в България (в нату­рално изражение) 22 млн. т. или 0.5% са:
б)   черни въглища;

6.  Край кое от посочените селища има новооткрито находище на природен газ?
д)   Девенци.

7.    Температурните инверсии са най-характерни за:
а)   котловините в Краищенско - Средногорската област;

8.    На картосхемата е изобразена речната мрежа на една от българските реки от отточния басейн на Егейско море. Това е:

            а)   Струма;
           
          9. В коя метеорологична станция има най-ниските средни годишни темпе­ратури в страната?
                 г) вр. Мусала;
       
10. Отношението между сумата от дължината на всички реки върху дадена територия на кв.км е:
в)   гъстота на речната мрежа;

11.    За кой почвен тип се отнася характеристиката: „Разположени са на наклонени терени и са най-характерни за северните склонове на Родопите. Образувани са върху скален материал, пренесен в по-ниската част на склона от дъждовните води. Бедни са на хумус, но са благоприятни за отглеждането на тютюн, лозя и овощни дървета."?
б)  делувиални почви;

12.    Кой от посочените резервати НЕ се намира в района на Странджа плани­на и Южното Черноморско крайбрежие?
в)   Тисата;

13.    Кое от посочените НЕ е фактор за смъртността?
в)   образователно равнище;

14.    Миграционният прираст (механичен прираст) се определя като разлика в броя на:
в)   заселени и изселени;

         15.  Кое от посочените селища НЕ е възникнало през епохата на траките?
в)   Монтана (Монтанезиум);

16.    Кой от посочените градове е известен като текстилен център?
г)   Габрово;

17.    Кое от посочените НЕ е зърнено-бобова култура?
б)   лимец;

18.    Кое от посочените е тютюнопроизводителен район?
а)   Източнородопски;

19.    Потреблението е главен фактор за териториалното разположение на животновъдния отрасъл:
в)   млечно говедовъдство;

20.    Какъв е броят на отглежданите в България птици през 2009 г.?
д)   14600 хил.бр..

21.    Новопостроената ВЕЦ „Цанков камък" е част от каскадата:
а)   Доспат - Въча;

22.   Каква е единичната мощност на работещия в АЕЦ „Козлодуй" VI ядрен реактор?
г)   1000 МВт;

23.    Кой от посочените цветни метали НЕ е от групата на тежките цветни метали?
д)   алуминий.

24.    За кой вид гориво се отнася характеристиката: „Използва се в доменните пещи за стопяване на рудата. Получава се чрез високотемпературна обработка на въглищата при отсъствието на въздух. Чрез нея се увеличава въглеродното съдържание. Притежава висока топлотворност, при изгаряне развива много висока температура."?
г)   кокс;

25.    Кое от посочените химични производства НЕ е съсредоточено в „Лукойл Нефтохим" - Бургас?
в)   латекс;

26. В кое от посочените селища се произвеждат лекарствени средства и ма­териали за хуманната медицина?
б)   Дупница;

27.    Кое от посочените НЕ се използва в текстилната промишленост?
а)   метизи;

28.    Кой от посочените градове е център на памукотекстилната промишле­ност?
в)   Враца;

29. Градовете Поморие и Велики Преслав имат специализация във винарска­та промишленост в производството на:
г)   коняк;

30. В производствения процес на предприятията на хранително-вкусовата промишленост водата се използва за:
д)   всичко посочено.

31.    Кой български град е разположен на трасето на Европейски транспортен коридор № 9?
б)   Горна Оряховица;

32.    Жп възел Левски е разположен на жп линия:
в)   София - Горна Оряховица - Варна;

        33.  Коя характеристика за състоянието на българския туризъм е вярна?
             в)   увеличава се броят на хотелите, но намалява заетостта на леглата в тях;

34.    Градовете Балчик и Поморие са центрове на:
а)   калолечение;

35.    Специализацията в стопанските дейности за производство на определени видове изделия в Югозападния район е резултат предимно от:
б)   териториалното разделение на труда;

36.    Кои са центровете на целулозно-хартиената промишленост в Югозапад­ния регион?
б)   София, Кочериново и Костенец;

37.    Кой от посочените почвени типове е разпространен само в Югоизточния район?
б)  жълтоземни;

38.    Кой град от Югоизточния район е без железопътна връзка?
г)   Котел;

39.    Кое от посочените езера се намира на територията на Северозападния район?
г)   Рабишко;

        40.  За кой град от Северозападния район се отнася характеристиката:
„Разположен в красива малка котловина покрай двата бряга нарека Ботуня, край лековити минерални извори. Градът е известен национален курорт с множество почивни станции, санаториуми и хотели. Промишлеността е слаборазвита. Тя е пред­ставена от производството на дросели, облекла, хлебни и сладкарски изделия."?
а)   Вършец;


Няма коментари:

Публикуване на коментар