четвъртък, 18 февруари 2016 г.

Комплексен тест №4

 1.  Кои два ГКПП са на трасето на Европейски транспортен коридор №10?

а)   Русе и Кулата;
б)   Видин и Кулата;
в)   Бургас и Варна;
г)   Гюешево и Бургас;
д)   Калотина и Капитан Андреево.
2.  Коя българска държавна граница има дължина от 259 км?
а)   българо-румънска;
б)   с Черно море;
в)   българо-сръбска;
г)   българо-гръцка;
д)   българо-турска.
           3. Скалите базалт, риолит и андезит според начина им на образуване са:
а)   магмени интрузивни;
б)   магмени ефузивни;
в)   седиментни (утаечни);
г)   метаморфни (преобразувани);
д)   биогенни.
4.    В кой от изброените райони на България, при колебателните движения на земните пластове, има бавно потъване?
а)   Североизточна България;
б)   Пирин;
в)   Ломско;
г)   Средна Стара планина;
д)   Западни Родопи.
5.    В структурата на промишлените запаси на въглища в България (в нату­рално изражение) 22 млн. т. или 0.5% са:
а)   антрацитни въглища;
б)   черни въглища;
в)   кафяви въглища;
г)   лигнитни въглища;
д)   няма вид въглища с такива запаси.
6.  Край кое от посочените селища има новооткрито находище на природен газ?
а)   Бохот;
б)   Гиген;
в)   Тюленово;
г)   Долен Дъбник;
д)   Девенци.
7.    Температурните инверсии са най-характерни за:
а)   котловините в Краищенско - Средногорската област;
б)   алпийските части на Рила и Пирин;
в)   Средна Стара планина;
г)   платовидните части на Източна Дунавска равнина;
д)   Бургаската низина.
8.    На картосхемата е изобразена речната мрежа на една от българските реки от отточния басейн на Егейско море. Това е:

            а)   Струма;
            б)   Места;
            в)   Марица;
            г)   Арда;
            д)   Доспат.
          9. В коя метеорологична станция има най-ниските средни годишни темпе­ратури в страната?
                 а) вр. Ботев;
                 б) вр. Вихрен;
                 в) Черни връх;
                 г) вр. Мусала;
                 д) вр. Мургаш.
10.    Отношението между сумата от дължината на всички реки върху дадена територия на кв.км е:
а)   водосборна площ;
б)  модул на речния отток;
в)   гъстота на речната мрежа;
г)   средна водоносност;
д)   речен режим.
11.    За кой почвен тип се отнася характеристиката: „Разположени са на наклонени терени и са най-характерни за северните склонове на Родопите. Образувани са върху скален материал, пренесен в по-ниската част на склона от дъждовните води. Бедни са на хумус, но са благоприятни за отглеждането на тютюн, лозя и овощни дървета."?
а)   тъмноцветни горски почви;
б)  делувиални почви;
в)   хумусно-карбонатни почви;
г)   смолници;
д)   планинско-ливадни почви.
12.    Кой от посочените резервати НЕ се намира в района на Странджа плани­на и Южното Черноморско крайбрежие?
а)   Силкосия;
б)   Узунбоджак;
в)   Тисата;
г)   Ропотамо;
д)   Витаново.
13.    Кое от посочените НЕ е фактор за смъртността?
а)   възрастов състав на населението;
б)   равнище на здравеопазването;
в)   образователно равнище;
г)   равнище на професионален и битов травматизъм;
д)   жизнено равнище на населението.
14.    Миграционният прираст (механичен прираст) се определя като разлика в броя на:
а)   населението в края на годината спрямо броя му през предходната година;
б)   броя на населението през последните няколко години;
в)   заселени и изселени;
г)   новородени и починали през годината;
д)   новородени и заселени.
         15.  Кое от посочените селища НЕ е възникнало през епохата на траките?
а)   Сердика (София);
б)   Плевен (Сторгозия);
в)   Монтана (Монтанезиум);
г)   Стара Загора (Берое);
д)   Пловдив (Евмолпиас).
16.    Кой от посочените градове е известен като текстилен център?
а)   Карнобат;
б)   Пещера;
в)   Свищов;
г)   Габрово;
д)   Силистра.
17.    Кое от посочените НЕ е зърнено-бобова култура?
а)   леща;
б)   лимец;
в)   бакла;
г)   нахут;
д)   грах.
18.    Кое от посочените е тютюнопроизводителен район?
а)   Източнородопски;
б)   Западнородопски;
в)   Тунджански;
г)   Витошко-Осоговски;
д)   Средногорски.
19.    Потреблението е главен фактор за териториалното разположение на животновъдния отрасъл:
а)   пчеларство;
б)   коневъдство;
в)   млечно говедовъдство;
г)   биволовъдство;
д)   овцевъдство.
20.    Какъв е броят на отглежданите в България птици през 2009 г.?
а)       361 хил.бр.;
б)       540 хил.бр.;
в)     1400 хил.бр.;
г)     9600 хил.бр.;
д)   14600 хил.бр..
21.    Новопостроената ВЕЦ „Цанков камък" е част от каскадата:
а)   Доспат - Въча;
б)   Белмекен - Сестримо - Чаира;
в)   Баташки водносилов път;
г)   Петроханска каскада;
д)   Ардинска каскада.
22.    Каква е единичната мощност на работещия в АЕЦ „Козлодуй" VI ядрен реактор?
а)   1450 МВт;
б)   630 МВт;
в)   800 МВт;
г)   1000 МВт;
д)   440 МВт;
23.    Кой от посочените цветни метали НЕ е от групата на тежките цветни метали?
а)   олово;
б)   цинк;
в)   калай;
г)   мед;
д)   алуминий.
24.    За кой вид гориво се отнася характеристиката: „Използва се в доменните пещи за стопяване на рудата. Получава се чрез високотемпературна обработка на въглищата при отсъствието на въздух. Чрез нея се увеличава въглеродното съдържание. Притежава висока топлотворност, при изгаряне развива много висока температура."?
а)   въглищни брикети;
б)   дървесни брикети;
в)   дървени въглища;
г)   кокс;
д)   мазут.
25.    Кое от посочените химични производства НЕ е съсредоточено в „Лукойл Нефтохим" - Бургас?
а)   дизелово гориво;
б)   бензин;
в)   латекс;
г)   синтетични влакна;
д)   синтетичен каучук.
26.    В кое от посочените селища се произвеждат лекарствени средства и ма­териали за хуманната медицина?
а)   Враца;
б)   Дупница;
в)   Пещера;
г)   Пловдив;
д)   Габрово.
27.    Кое от посочените НЕ се използва в текстилната промишленост?
а)   метизи;
б)   полимери;
в)   коноп;
г)   памук;
д)   вълна.
28.    Кой от посочените градове е център на памукотекстилната промишле­ност?
а)   Казанлък;
б)   Видин;
в)   Враца;
г)   Елена;
д)   Самоков.
29. Градовете Поморие и Велики Преслав имат специализация във винарска­та промишленост в производството на:
а)   шампанизирани вина;
б)   сливова ракия;
в)   плодоваракия;
г)   коняк;
д)   водка.
30.    В производствения процес на предприятията на хранително-вкусовата промишленост водата се използва за:
а)   извличане на полезни вещества от суровините;
б)   като съставна част от някои произвеждани продукти;
в)   варене и охлаждане на суровини и продукти;
г)   измиване на амбалажа и суровините;
д)   всичко посочено.
31.    Кой български град е разположен на трасето на Европейски транспортен коридор № 9?
а)   Плевен;
б)   Горна Оряховица;
в)   Карнобат;
г)   Ямбол;
д)   Пазарджик.
32.    Жп възел Левски е разположен на жп линия:
а)   София - Карлово - Бургас;
б)   Русе - Горна Оряховица - Димитровград - Подкова;
в)   София - Горна Оряховица - Варна;
г)   София - Пловдив - Бургас;
д)   София - Мездра - Видин.
        33.  Коя характеристика за състоянието на българския туризъм е вярна?
а)   най-голям е броят на чуждите туристи от Северна Европа;
б)   силно намалява броят на чуждите туристи от съседните страни;
в)   увеличава се броят на хотелите, но намалява заетостта на леглата в тях;
г)   българските туристи посещават предимно страни, които не членуват в ЕС;
д)   най-голям брой туристи посещават зимните курорти.
34.    Градовете Балчик и Поморие са центрове на:
а)   калолечение;
б)   делови туризъм;
в)   балнеолечение;
г)   конфесионален туризъм;
д)   екологичен туризъм.
35.    Специализацията в стопанските дейности за производство на определени видове изделия в Югозападния район е резултат предимно от:
а)   възрастовата структура на населението на района;
б)   териториалното разделение на труда;
в)   историческия опит и производствени традиции;
г)   дейността на местните общински и областни ръководства;
д)   религиозната структура на населението.
36.    Кои са центровете на целулозно-хартиената промишленост в Югозапад­ния регион?
а)   София, Златица и Пирдоп;
б)   София, Кочериново и Костенец;
в)   София, Костенец и Драгоман;
г)   Благоевград, Кюстендил и Сливница;
д)   Радомир, Перник и София.
37.    Кой от посочените почвени типове е разпространен само в Югоизточния район?
а)   кафяви горски;
б)  жълтоземни;
в)   сиви горски;
г)   канелени горски;
д)   алувиално-ливадни.
38.    Кой град от Югоизточния район е без железопътна връзка?
а)   Айтос;
б)  Твърдица;
в)   Нова Загора;
г)   Котел;
д)   Поморие.
39.    Кое от посочените езера се намира на територията на Северозападния район?
а)   Паничище;
б)  Купенско;
в)   Скаленско;
г)   Рабишко;
д)   Алепу.
        40.  За кой град от Северозападния район се отнася характеристиката:
„Разположен в красива малка котловина покрай двата бряга нарека Ботуня, край лековити минерални извори. Градът е известен национален курорт с множество почивни станции, санаториуми и хотели. Промишлеността е слаборазвита. Тя е пред­ставена от производството на дросели, облекла, хлебни и сладкарски изделия."?
а)   Вършец;
б)   Белоградчик;
в)   Берковица;
г)   Брусарци;
д)   Бяла Слатина.


Няма коментари:

Публикуване на коментар