сряда, 17 февруари 2016 г.

Отговори

на Комплексен тест №3

1.    Сегашното трасе на сухоземната граница на България с Румъния през Добруджа (от Силистра до нос Картал на Черно море) е от:

г)    1940 г.;

2.    Кой от граничните контролно-пропускателни пунктове не свързва Бълга­рия и Гърция?
г)   Лесово;

3.    За коя скала се отнася характеристиката:
„Най-разпространената в България магмена интрузивна скала. Образувана е при бавно застиване в земните недра. Състои се предимно от кварц, калиев шпат и слюда. Среща се в Средна Стара планина, Същинска Средна гора и Сърнена гора, Рила, Пирин, Родопите, Сакар, Осогово и др."?
г)   гранит;

4.    Морфоструктурите са:
в)   едри форми на релефа, образувани под влияние на вътрешните земни сили;

5.    В Крумовградско в Източните Родопи, край селата Голямо Каменяне и Аврен, както и при село Коларово, Петричко, има находища на:
д)   азбест.

6.  Край градовете Плевен и Радомир има находища на:
г)   огнеупорни глини;

         7. Какъв е климатът, показан на климатограмата?

                  б)    преходноконтинентален;
                
8.    Кое от подстилащата земна повърхност НЕ влияе върху климата на Бъл­гария?
д)   всичко посочено влияе върху климата.

9.    Най-много са минералните извори в България в местата с:
д)   дълбоки разкъсвания и размествания на земните пластове.

10.  Кой височинен пояс се отличава с модул на оттока 10-20 л/сек/км2?
г)   среднопланински;

11.  За отглеждането на кои селскостопански култури са най-подходящи и предимно се използват кафяви горски почви?
д)   лен и хмел.

        12. Вечнозелени широколистни дървета и храсти в България растат в района на:
а)   Странджа, Източни Родопи и Санданско-Петричка котловина;

        13.Кой от факторите, влияещи върху раждаемостта, е демографски?
г)   безбрачието и бракоразводимостта;

14.    Географската гъстота на населението се измерва с показателя:
б)   среден брой хора на 1 кв.км;

15.    Кое селище е получило градски статут след 2000-та година?
б)   Куклен;

         16.Кой от посочените градове е тясно свързан с развитието на въгледобива?
в)   Перник;

17.Коя от посочените зеленчукови култури се отглежда на най-много площи?
а)   домати;

18.  Кое от посочените НЕ е лозарски район в България?
д)   всички посочени са лозарски райони.

19.  За кой промишлен отрасъл животновъдството НЕ произвежда суровини?
г)   шивашка;

20.    Кое от отглежданите в България домашни животни в миналото е изпол­звано като главна теглителна и товарна сила в селското стопанство и транс­порта?
в)   кон;

21.    Кои ТЕЦ използват вносни въглища?
б)   ТЕЦ „Русе" и ТЕЦ „Русе - запад";

22.    Определящият фактор за местоположението на АЕЦ"Козлодуй" е:
г)   наличието на вода от река Дунав;

23.    Кое от посочените НЕ е продукт на прокатното производство?
г)   метални блокове (блуми и сляби);

24.  В кое селище има предприятие от черната металургия, специализиращо в производство на чугунени отливки?
в)   Ихтиман;

25.    Основните източници на суровини за парфюмерийно-козметичната и фармацевтичната промишленост са стопанските отрасли:
а)   аграрно и горско стопанство;

26.    Кой от посочените градове НЕ е бил и сега не е център за производството на минерални торове?
д)   Плевен.

27.    Кое от производствата на леката промишленост НЕ се разполага в районите на добив на суровините:
д)   памучни прежди и платове.

28.    В България първата работилница за персийски килими се открива през 1895 г. в град:
в)   Панагюрище;

29.  Градовете Карнобат, Пещера, Поморие, Сливен и Плевен имат специали­зация във винарската промишленост в производството на:
а)   гроздова ракия;

30.    Добивът на морска сол в България е съсредоточен в градовете:
д)   Бургас и Поморие.

31.   Кой български град НЕ е разположен на трасето на Европейски транспортен коридор № 10?
в)   Нова Загора;

32.   Кой вид транспорт през 2014 г. има най-голям обем извършена работа?
а)   сухоземен транспорт;

33.    Кое от посочените е най-благоприятен фактор за развитие на стопанс­кия туризъм в България?
в)   наличието на природни и културно-исторически ресурси за туризма;

34.    „Чудните мостове" в планината Родопи са:
а)   природен туристически ресурс;

35.    Кои градове от Югозападния район са центрове на тютю­невата промишленост?
а)   Благоевград, Дупница;

36.    Градовете Банско и Добринище са центрове на:
б)   планински туризъм;

37.   Кое твърдение за водите на Югоизточния район НЕ е вярно?
д)   Бургаското езеро е лагунно по произход.

38.  Кой град в Югоизточния район е разположен в едноименна котловина?
г)   Айтос;

39.    В коя двойка „име на находище - вид полезно изкопаемо", намиращи се в Северозападния социално-икономически район, има несъответствие?
д)   Галово - нефт.

40.  За кой от посочените градове от Северозападния социално-икономически район се отнася характеристиката:
„Градът е разположен на левия бряг на река Искър, при излизането й от Ста­ра планина. Възниква и се развива след прокарването на железопътната линия София-Плевен-Горна Оряховица-Варна и отклонението за град Лом и Видин. Има пиво­варен завод."?
в)   Мездра;


Няма коментари:

Публикуване на коментар