сряда, 17 февруари 2016 г.

Комплексен тест №3

1.    Сегашното трасе на сухоземната граница на България с Румъния през Добруджа (от Силистра до нос Картал на Черно море) е от:

а)   1916 г.;
б)   1923 г.;
в)   1934 г.;
г)    1940 г.;
д)   1947г..
2.    Кой от граничните контролно-пропускателни пунктове не свързва Бълга­рия и Гърция?
а)   Златоград;
б)  Илинден;
в)   Петко войвода (Свиленград);
г)   Лесово;
д)   Кулата.
3.    За коя скала се отнася характеристиката:
„Най-разпространената в България магмена интрузивна скала. Образувана е при бавно застиване в земните недра. Състои се предимно от кварц, калиев шпат и слюда. Среща се в Средна Стара планина, Същинска Средна гора и Сърнена гора, Рила, Пирин, Родопите, Сакар, Осогово и др."?
а)   сиенит;
б)  монцонит;
в)   диорит;
г)   гранит;
д)   габро.
4.    Морфоструктурите са:
а)   характерна форма на релефа за определена територия;
б)  характерен начин на залягане на земните пластове;
в)   едри форми на релефа, образувани под влияние на вътрешните земни сили;
г)   едри форми на релефа, образувани под влияние на външните земни сили;
д)   съвкупност от средни по мащаб форми на земната повърхност.
5.    В Крумовградско в Източните Родопи, край селата Голямо Каменяне и Аврен, както и при село Коларово, Петричко, има находища на:
а)   каолин;
б)   каменна сол;
в)   травертин (бигор);
г)   гипс;
д)   азбест.
6.  Край градовете Плевен и Радомир има находища на:
а)   барит;
б)   перлит;
в)   каолин;
г)   огнеупорни глини;
д)   креда.

         7. Какъв е климатът, показан на климатограмата?

                  а)     умереноконтинентален;

                  б)    преходноконтинентален;
                  в)     континентално-средиземноморски;
                  г)     черноморски;
                  д)     планински.
8.    Кое от подстилащата земна повърхност НЕ влияе върху климата на Бъл­гария?
а)   надморската височина;
б)   видът и посоката на простиране на едрите форми на релефа;
в)   експозицията (изложението) на склоновете;
г)   водните басейни и растителната покривка;
д)   всичко посочено влияе върху климата.
9.    Най-много са минералните извори в България в местата с:
а)   голяма надморска височина (над 1600 м.);
б)   платформен строеж на земните пластове;
в)   гънков геоложки строеж на земните пластове;
г)   широко разпространение на варовици и доломити;
д)   дълбоки разкъсвания и размествания на земните пластове.
10.  Кой височинен пояс се отличава с модул на оттока 10-20 л/сек/км2?
а)   низинен;
б)   равнинно-хълмист;
в)   нископланински;
г)   среднопланински;
д)   високопланински.
11.  За отглеждането на кои селскостопански култури са най-подходящи и предимно се използват кафяви горски почви?
а)   маслодайни;
б)   лозя;
в)   фуражни култури;
г)   тютюни;
д)   лен и хмел.
        12. Вечнозелени широколистни дървета и храсти в България растат в района на:
а)   Странджа, Източни Родопи и Санданско-Петричка котловина;
б)   Добруджа и Горнотракийска низина;
в)   Средна и Западна Дунавска равнина;
г)   Задбалкански котловини и Краище;
д)   в България не растат такива дървета и храсти.
        13.Кой от факторите, влияещи върху раждаемостта, е демографски?
а)   ангажиране на жените в общественото производство и бизнеса;
б)   жизненото равнище на населението;
в)   равнището на безработица;
г)   безбрачието и бракоразводимостта;
д)   държавна помощ за младите майки и младите семейства.
14.    Географската гъстота на населението се измерва с показателя:
а)   абсолютен брой на населението в края на годината;
б)   среден брой хора на 1 кв.км;
в)   средният брой жители на едно селище;
г)   преселени хора на 1000 жители;
д)   нарастване броя на населението на 1000 жители.
15.    Кое селище е получило градски статут след 2000-та година?
а)   Ахтопол;
б)   Куклен;
в)   Гоце Делчев;
г)   Свиленград;
д)   Златоград.
         16.Кой от посочените градове е тясно свързан с развитието на въгледобива?
а)   Бургас;
б)   Луковит;
в)   Перник;
г)   Казанлък;
д)   Елхово. 
17.Коя от посочените зеленчукови култури се отглежда на най-много площи?
а)   домати;
б)   краставици;
в)   лук;
г)   зеле;
д)   салати и марули.
18.  Кое от посочените НЕ е лозарски район в България?
а)   Севернобългарски;
б)   Горнотракийски (Южнобългарски);
в)   Черноморски;
г)   Югозападен (Мелнишки);
д)   всички посочени са лозарски райони.
19.  За кой промишлен отрасъл животновъдството НЕ произвежда суровини?
а)   текстилна;
б)   кожаро-кожухарска;
в)   хранително-вкусова;
г)   шивашка;
д)   химическа.
20.    Кое от отглежданите в България домашни животни в миналото е изпол­звано като главна теглителна и товарна сила в селското стопанство и транс­порта?
а)   магаре;
б)   катър;
в)   кон;
г)   муле;
д)   крава.
21.    Кои ТЕЦ използват вносни въглища?
а)   ТЕЦ „Сливен" и ТЕЦ „Марица-Изток 2“;
б)   ТЕЦ „Русе" и ТЕЦ „Русе - запад";
в)   ТЕЦ „Марица-Изток 1“ и ТЕЦ „Марица –Изток 3“;
г)   ТЕЦ „Република" и ТЕЦ „Плевен“;
д)   ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „Изток“.
22.    Определящият фактор за местоположението на АЕЦ"Козлодуй" е:
а)   наличието на находище на уран;
б)   потребността от електричество за промишлеността в Козлодуй;
в)   възможността за износ на електричество в Румъния;
г)   наличието на вода от река Дунав;
д)   наличие на висококвалифицирана работна ръка.
23.    Кое от посочените НЕ е продукт на прокатното производство?
а)   ламарина и метални листове;
б)   винкел;
в)   метални пръти и тръби;
г)   метални блокове (блуми и сляби);
д)   всички са вид прокат.
24.  В кое селище има предприятие от черната металургия, специализиращо в производство на чугунени отливки?
а)   Роман;
б)   Враца;
в)   Ихтиман;
г)   Септември;
д)   Перник.
25.    Основните източници на суровини за парфюмерийно-козметичната и фармацевтичната промишленост са стопанските отрасли:
а)   аграрно и горско стопанство;
б)   нефтохимически синтез;
в)   неорганичен химичен синтез;
г)   добивна промишленост;
д)   целулозно-хартиена промишленост.
26.    Кой от посочените градове НЕ е бил и сега не е център за производството на минерални торове?
а)   Димитровград;
б)   Девня;
в)   Стара Загора;
г)   Враца;
д)   Плевен.
27.    Кое от производствата на леката промишленост НЕ се разполага в районите на добив на суровините:
а)   вълнени прежди;
б)   изделия от коприна;
в)   изделия от коноп;
г)   ленени изделия;
д)   памучни прежди и платове.
28.    В България първата работилница за персийски килими се открива през 1895 г. в град:
а)   Копривщица;
б)   Котел;
в)   Панагюрище;
г)   Чипровци;
д)   Батак.
29.  Градовете Карнобат, Пещера, Поморие, Сливен и Плевен имат специали­зация във винарската промишленост в производството на:
а)   гроздова ракия;
б)   сливова ракия;
в)   плодова ракия;
г)   коняк;
д)   водка.
30.    Добивът на морска сол в България е съсредоточен в градовете:
а)   Балчик и Шабла;
б)   Варна и Каварна;
в)   Несебър и Созопол;
г)   Приморско и Царево;
д)   Бургас и Поморие.
31.   Кой български град НЕ е разположен на трасето на Европейски транспортен коридор № 10?
а)   Драгоман;
б)   Ихтиман;
в)   Нова Загора;
г)   Харманли;
д)   Свиленград.
32.   Кой вид транспорт през 2014 г. има най-голям обем извършена работа?
а)   сухоземен транспорт;
б)   въжен транспорт;
в)   морски транспорт;
г)   речен транспорт;
д)   въздушен транспорт.
33.    Кое от посочените е най-благоприятен фактор за развитие на стопанс­кия туризъм в България?
а)   състоянието на туристическата база;
б)   равнището на инфраструктурата (пътища, летища, пристанища);
в)   наличието на природни и културно-исторически ресурси за туризма;
г)   качеството на предлаганите туристически услуги;
д)   рекламата на предлаганите туристически услуги.
34.    „Чудните мостове" в планината Родопи са:
а)   природен туристически ресурс;
б)   архитектурен туристически ресурс;
в)   културен туристически ресурс;
г)   археологически туристически ресурс;
д)   нито един от посочените ресурси.
35.    Кои градове от Югозападния район са центрове на тютю­невата промишленост?
а)   Благоевград, Дупница;
б)   Брезник, Перник;
в)   Кюстендил, Ботевград;
г)   Радомир, Трън;
д)   Ихтиман, Своге.
36.    Градовете Банско и Добринище са центрове на:
а)   балнеолечебен туризъм;
б)   планински туризъм;
в)   познавателен туризъм;
г)   пещерен туризъм;
д)   културен туризъм.
37.   Кое твърдение за водите на Югоизточния район НЕ е вярно?
а)   реките Хаджийска и Айтоска се вливат в Черно море;
б)   реките Велека и Резовска имат зимно пълноводие;
в)   река Средецка тече в посока от запад на изток;
г)   река Мочурица се влива в река Тунджа;
д)   Бургаското езеро е лагунно по произход.
38.  Кой град в Югоизточния район е разположен в едноименна котловина?
а)   Несебър;
б)   Поморие;
в)   Созопол;
г)   Айтос;
д)   Царево.
39.    В коя двойка „име на находище - вид полезно изкопаемо", намиращи се в Северозападния социално-икономически район, има несъответствие?
а)   Мартиново - железни руди;
б)   Врачанска планина - оловно-цинкови руди;
в)   Врачанска планина - медни руди;
г)   Бутан - природен газ;
д)   Галово - нефт.
40.  За кой от посочените градове от Северозападния социално-икономически район се отнася характеристиката:
„Градът е разположен на левия бряг на река Искър, при излизането й от Ста­ра планина. Възниква и се развива след прокарването на железопътната линия София-Плевен-Горна Оряховица-Варна и отклонението за град Лом и Видин. Има пиво­варен завод."?
а)   Лом;
б)   Враца;
в)   Мездра;
г)   Бойчиновци;
д)   Монтана.

Няма коментари:

Публикуване на коментар