неделя, 7 февруари 2016 г.

Отговори

на Комплексен тест №2

1.    През кой граничен пункт НЕ преминава железопътна линия?
а)   Лесово;

2.    Разстоянието по права линия между върховете Китка и Тумба, на които се събират границите на България и Македония (и с тези съответно на Сърбия и на Гърция) на географска карта с мащаб 1:700 000 е 17 см. Колко километра е разстоянието по права линия между двата върха?
в)   119 км;

3.    За кои скали се отнася характеристиката:
„Твърди, масивни или слоести метаморфни скали с различен произход. Съдър­жат 99% силициев двуокис (диоксид). Използват се за производството на стъкло и огнеупорни материали. В България са разпространени в Сливенско, Странджа и др."?
д)   кварцити.

         4.   Съвременният релеф е продукт на релефообразуващите процеси през:
а)   Неоген-кватернерен (неотектонски) етап;

          5.  В района на град Маджарово (Източни Родопи) има находище на:
д)   оловно-цинкова руда.

6.   Кое от посочените находища НЕ е на желязна руда?
а)   Оброчище;

7.    Върху формирането на климата на България влияят редица атмосферни центрове. Целогодишно влияние върху времето и климата в страната има:
г)   Исландски минимум;

8.    Най-голям средногодишен валеж (1360 мм) е измерен в станция:
г)   хижа Амбарица;

9.    С най-голям дебит в България са минералните извори при:
а)   Велинград;

10.    Коя от посочените реки се отличава с непостоянен речен отток, посте­пенна загуба на водите и превръщане в суходолие?
б)   Хърсовска;

11.    За отглеждането на зеленчуци в България са най-подходящи:
б)   алувиално-ливадни почви;

12.    В кое от посочените съчетания „вид гори - географски район на разпространение" има несъответствие?
б)   букови гори - Горнотракийска низина;

13. За полово-възрастовата структурата на населе­нието на България е характерно:
      апо-голям брой и по-голямо продължителност на живот на жените;

        14. През 2014 г. детската смъртност в България е:
              б)   7.6‰;
         
15.  Кой от посочените градове е създаден от римляните за защита на вътрешните пътища в империята?
б)  Абритус;

16.  Кое от посочените селища получава статут на град преди няколко години?
д)   Добринище.

17. В кои райони на България има специализация в отглеждането на хмел?
г)   Велинградска и Самоковска котловини;

18.    Кое от посочените имена е на сорт царевица?
в)   „Кнежа";

19.    Кой от посочените видове фураж за отглежданите домашни животни НЕ се приготвя от фирмите в отрасъл „Растениевъдство"?
д)   комбиниран концентриран фураж.

20.    Най-разпространената порода коне в България е:
б)   Източнобългарски кон;

21.  Коя голяма ТЕЦ е изградена под силното влияние на транспортния фактор?
г)   ТЕЦ"Варна";

22. За производството на електроенергия с най-голям относителен дял е използването на:
б)   въглища;

        23.  Първичният продукт на производството на черната металургия е:
б)   чугун;

24.   В България най-значимият център на производство на алуминиеви изделия е:
а)   Шумен;

25.    След Освобождението в България се създават различни химични предпри­ятия. Едно от тях е възникнало в град Костенец. То е специализирано за произ­водството на:
в)   кибрит;

26.    Кои от посочените суровини са база на неорганичния синтез на химичес­ката промишленост в България?
а)   каменна сол и варовик;

27.    Вълненотекстилната промишленост поддържа преки производствени връз­ки с други стопански отрасли чрез получаване и предаване на различни материа­ли. С кой от отраслите тя не осъществява по­сочената производствена връзка?
д)   фармация - доставя полуфабрикати.

28.    Върху териториалното местоположение на предприятията на ленено-конопената промишленост най-силно влияе:
б)   близостта до мястото на добив на суровините;

29.    Произведеното в България слънчогледово олио през 2013 г. е:
б)   116 хил.т.;

30.    Градовете Троян и Тетевен са центрове на производство на концентри­рани алкохолни напитки от вида:
б)   сливова ракия;

31.    Автомагистрала „Люлин" е част от трасето на един от европейските транспортни коридори. Тя свързва градовете:
б)   София и Перник;

32.    През 2014 г. най-много са превозените товари от:
а)   сухоземен транспорт;

33.    Отличителен белег на стопанския туризъм, за разлика от масовия и соци­алния е, че туристите:
б)   заплащат пълната стойност на всички услуги;

34.    Кой от посочените архитектурни резервати се намира в Западни Родо­пи?
в)   Ковачевица;

35.   Кои са центровете на производство на захарни изделия в Югозападния регион?
д)   София и Своге.

36.   ВЕЦ „Пастра", ВЕЦ „Рила", ВЕЦ „Каменица" и ВЕЦ „Калин", намиращи се на територията на Югозападния регион, са от хидроенергийната каскада:
б)   Рилска;

37.   Коя съвкупност от климати е характерна за Югоизточния район?
в)   континентално-средиземноморски, черноморски, преходно-континентален;

38.   Кои от европейските транспортни коридори преминават през територията на Югоизточния район?
в)   № 8 и 9;

39.   Къде в Северозападния район има находища на лигнитни въглища?
а)   Ломско;

40.   В кое от посочените производства Северозападният социално-икономически район НЯМА специализация в национален мащаб?
г)   стъкло и фаянс;

Няма коментари:

Публикуване на коментар