неделя, 7 февруари 2016 г.

Комплексен тест №2

1.    През кой граничен пункт НЕ преминава железопътна линия?
а)   Лесово;
б)  Калотина;
в)   Русе;
г)   Йовково;
д)   Капитан Андреево.
2.    Разстоянието по права линия между върховете Китка и Тумба, на които се събират границите на България и Македония (и с тези съответно на Сърбия и на Гърция) на географска карта с мащаб 1:700 000 е 17 см. Колко километра е разстоянието по права линия между двата върха?
а)   102 км;
б)     95 км;
в)   119 км;
г)   165 км;
д)   325 км.
3.    За кои скали се отнася характеристиката:
„Твърди, масивни или слоести метаморфни скали с различен произход. Съдър­жат 99% силициев двуокис (диоксид). Използват се за производството на стъкло и огнеупорни материали. В България са разпространени в Сливенско, Странджа и др."?
а)   амфиболити;
б)   слюдени шисти;
в)   гнайси;
г)   кристалинни шисти;
д)   кварцити.
         4.   Съвременният релеф е продукт на релефообразуващите процеси през:
а)   Неоген-кватернерен (неотектонски) етап;
б)   Неозойски етап;
в)   Мезозойски етап;
г)   Палеозойски етап;
д)   Докамбрийски (Предпалеозойски) етап.
          5.  В района на град Маджарово (Източни Родопи) има находище на:
а)   желязна руда;
б)  манганова руда;
в)   медна руда;
г)   хромова руда;
д)   оловно-цинкова руда.
6.   Кое от посочените находища НЕ е на желязна руда?
а)   Оброчище;
б)   Мартиново;
в)   Крумово;
г)   Кремиковци;
д)   Нешковци.
7.    Върху формирането на климата на България влияят редица атмосферни центрове. Целогодишно влияние върху времето и климата в страната има:
а)   Източноевропейски антициклон;
б)   Сибирски антициклон;
в)   Средиземноморски минимум;
г)   Исландски минимум;
д)   нито един от посочените.
8.    Най-голям средногодишен валеж (1360 мм) е измерен в станция:
а)   Малко Търново;
б)   връх Мусала;
в)   връх Ботев;
г)   хижа Амбарица;
д)   хижа Мальовица.
9.    С най-голям дебит в България са минералните извори при:
а)   Велинград;
б)   Хисаря;
в)   Вършец;
г)   Нареченски бани;
д)   Кюстендил.
10.    Коя от посочените реки се отличава с непостоянен речен отток, посте­пенна загуба на водите и превръщане в суходолие?
а)   Русенски Лом;
б)   Хърсовска;
в)   Огоста;
г)   Средецка;
д)   Доспат.
11.    За отглеждането на зеленчуци в България са най-подходящи:
а)   жълтоземни почви;
б)   алувиално-ливадни почви;
в)   сиви горски почви;
г)   тъмноцветни горски почви;
д)   черноземни почви.
12.    В кое от посочените съчетания „вид гори - географски район на разпространение" има несъответствие?
а)   иглолистни гори - Западни Родопи;
б)   букови гори - Горнотракийска низина;
в)   дъбови гори - Странджа;
г)   кестенови гори - Беласица;
д)   лонгозни гори - устието на р. Велека.
13. За полово-възрастовата структурата на населе­нието на България е характерно:
      а) по-голям брой и по-голямо продължителност на живот на жените;
      б) доминиране на дела на младите поколения;
      в) жените преобладават по брой до навършването на 55 годишна възраст;
      г) почти две трети от хората са в надтрудоспособна възраст;
      д) най-голям е делът на младите хора в селата.
        14. През 2014 г. детската смъртност в България е:
              а)   5.6‰;
              б)   7.6‰;
              в)   9.0‰;
              г) 12.0‰;
              д) 13.6‰.
15.  Кой от посочените градове е създаден от римляните за защита на вътрешните пътища в империята?
а)   Дурусторум;
б)  Абритус;
в)   Нове;
г)   Бонония;
д)   Трансмариска.
16.  Кое от посочените селища получава статут на град преди няколко години?
а)   Мелник;
б)   Якоруда;
в)   Чирпан;
г)   Кнежа;
д)   Добринище.
17. В кои райони на България има специализация в отглеждането на хмел?
а)   Източни Родопи и Сакар;
б)   долините на Струма и Места;
в)   Добруджа и Златията;
г)   Велинградска и Самоковска котловини;
д)   Същинска Средна гора и Сърнена гора.
18.    Кое от посочените имена е на сорт царевица?
а)   „Кубрат";
б)   „Славянка";
в)   „Кнежа";
г)   „Враца";
д)   „Добруджа".
19.    Кой от посочените видове фураж за отглежданите домашни животни НЕ се приготвя от фирмите в отрасъл „Растениевъдство"?
а)   силаж;
б)   зърнен фураж (царевица, ечемик, овес и др.);
в)   сено;
г)   сочен фураж;
д)   комбиниран концентриран фураж.
20.    Най-разпространената порода коне в България е:
а)   Плевенски кон;
б)   Източнобългарски кон;
в)   Дунавски кон;
г)   Планински кон;
д)   Владимировски кон.
21.  Коя голяма ТЕЦ е изградена под силното влияние на транспортния фактор?
а)   ТЕЦ"Република";
б)   ТЕЦ"Бобовдол";
в)   ТЕЦ"Марица Изток 2";
г)   ТЕЦ"Варна";
д)   ТЕЦ"Марица".
22.   За производството на електроенергия с най-голям относителен дял е използването на:
а)   нефт и природен газ;
б)   въглища;
в)   ядрено гориво;
г)   водна и термоминерална енергия;
д)   слънчево греене и вятър.
        23.  Първичният продукт на производството на черната металургия е:
а)   железен концентрат;
б)   чугун;
в)   стомана;
г)   прокат;
д)   железни изделия.
24.   В България най-значимият център на производство на алуминиеви изделия е:
а)   Шумен;
б)  Асеновград;
в)   Брезник;
г)   Панагюрище;
д)   София.
25.    След Освобождението в България се създават различни химични предпри­ятия. Едно от тях е възникнало в град Костенец. То е специализирано за произ­водството на:
а)   спирт;
б)  бои и лакове;
в)   кибрит;
г)   мастило;
д)   сапуни.
26.    Кои от посочените суровини са база на неорганичния синтез на химичес­ката промишленост в България?
а)   каменна сол и варовик;
б)   апатит и нефт;
в)   гипс и нефт;
г)   дървесина и природен газ;
д)   пирит и растителни мазнини.
27.    Вълненотекстилната промишленост поддържа преки производствени връз­ки с други стопански отрасли чрез получаване и предаване на различни материа­ли. С кой от отраслите тя не осъществява по­сочената производствена връзка?
а)   животновъдство - получава суровини;
б)  шивашка промишленост - доставя вълнени платове и конци;
в)   машиностроене - получава машини и апарати;
г)   трикотажна промишленост - доставя прежди;
д)   фармация - доставя полуфабрикати.
28.    Върху териториалното местоположение на предприятията на ленено-конопената промишленост най-силно влияе:
а)   потреблението на готовата продукция;
б)   близостта до мястото на добив на суровините;
в)   транспортната осигуреност на производството;
г)   наличието на евтина свободна работна ръка;
д)   всичко посочено.
29.    Произведеното в България слънчогледово олио през 2013 г. е:
а)     45 хил.т.;
б)   116 хил.т.;
в)   187 хил.т.;
г)   364 хил.т.;
д)   499 хил.т.
30.    Градовете Троян и Тетевен са центрове на производство на концентри­рани алкохолни напитки от вида:
а)   гроздова ракия;
б)   сливова ракия;
в)   плодоваракия;
г)   коняк;
д)   водка.
31.    Автомагистрала „Люлин" е част от трасето на един от европейските транспортни коридори. Тя свързва градовете:
а)   София и Плевен;
б)   София и Перник;
в)   Пловдив и Пазарджик;
г)   Пловдив и Стара Загора;
д)   Перник и Благоевград.
32.    През 2014 г. най-много са превозените товари от:
а)   сухоземен транспорт;
б)   въздушен транспорт;
в)   морски транспорт;
г)   речен транспорт;
д)   въжен транспорт.
33.    Отличителен белег на стопанския туризъм, за разлика от масовия и соци­алния е, че туристите:
а)   пътуват организирано;
б)   заплащат пълната стойност на всички услуги;
в)   избират обектите за посещение;
г)   ползват само хотели;
д)   всичко посочено.
34.    Кой от посочените архитектурни резервати се намира в Западни Родо­пи?
а)   Боженци;
б)   Жеравна;
в)   Ковачевица;
г)   Арбанаси;
д)   Етъра.
35.    Кои са центровете на производство на захарни изделия в Югозападния регион?
а)   Златица и Пирдоп;
б)   Банско и Ихтиман;
в)   Перник и Самоков;
г)   Кюстендил и Копривщица;
д)   София и Своге.
36.   ВЕЦ „Пастра", ВЕЦ „Рила", ВЕЦ „Каменица" и ВЕЦ „Калин", намиращи се на територията на Югозападния регион, са от хидроенергийната каскада:

а)   Искърска;
б)   Рилска;
в)   Санданска Бистрица;
г)   Белмекен-Сестримо;
д)   те са от всички посочени.
37.   Коя съвкупност от климати е характерна за Югоизточния район?
а)   умерен континентален, преходен континентален, черноморски;
б)  континентално-средиземноморски, умерен, черноморски;
в)   континентално-средиземноморски, черноморски, преходно-континентален;
г)   умерен континентален, черноморски, планински;
д)   за региона са характерни всички 5 климата.
38.   Кои от европейските транспортни коридори преминават през територията на Югоизточния район?
а)   № 4 и 7; 
б)   № 7 и 9;
в)   № 8 и 9;
г)   № 4 и 8;
д)  № 9 и 10.
39.   Къде в Северозападния район има находища на лигнитни въглища?
а)   Ломско;
б)  Зелениград;
в)   Горно Озирово;
г)   Долно Озирово;
д)   Драганица.
40.   В кое от посочените производства Северозападният социално-икономически район НЯМА специализация в национален мащаб?
а)   електроенергия от ядрени реактори;
б)   брашно и тестени изделия;
в)   водни помпи;
г)   стъкло и фаянс;
д)   добив на гипс.

Няма коментари:

Публикуване на коментар