неделя, 7 февруари 2016 г.

Отговори

на Комплексен тест №1

1.  Граничната линия между Румъния и България по река Дунав преминава по:
г)   талвега на река Дунав;

2.    Коя от посочените общини в България НЕ е разположена край границата с Гърция?
д)   Кърджали.

3.    При разкъсване и разместване на земните пластове се образуват различни тектонски форми. На изображението е представена формата:
            в)   грабен;
           
4. За коя стопанска дейност планинският релеф на България е неблагоприя­тен?
а)   транспорт;

5. В кое от изброените находища на полезни изкопаеми има кафяви въглища?
г)   Пернишки въглищен басейн;

6.  В кое от посочените находища на полезни изкопаеми НЯМА мрамори?
в)   с. Пожарево (Софийско);

7.    За коя климатична област в България са характерни два максимума (про­летно-летен и есенно-зимен) и два минимума (февруари и август) на валежите?
б)   преходно-континентална;

8.    Най-малък средногодишен валеж в България (420 мм) е измерен в:
д)   Балчик.

9.    Карстовият извор с най-голям дебит е:
а)   „Глава Панега";

10.    В коя група са само имена на десни притоци на река Марица?
а)   Чепинска, Въча, Чепеларска, Арда;

11.    Най-благоприятни за отглеждането на зеленчуци, коноп и ориз са:
г)   алувиално-ливадни почви;

12.    В България от горската растителност най-голяма площ заемат:
д)   широколистни листопадни гори.

13.  През 2014 г. раждаемостта в България е:
б)   между 5.0 и 10.0‰;

14.  Продължителността на живот на населението зависи предимно от:
а)   жизненото равнище и здравеопазването;

15.  В България има само няколко града, които са разположени високо в планините. Кой от посочените градове има надморска височина над 1000 м?
б)   Чепеларе;

16.  Кой от посочените градове е разположен в низинна форма на релефа?
в)   Видин;

17.    Сортовете „Бела дона", „Белозем" и „Пембе" са сортове:
в)   ориз;

18.    Кой вид културни растения в България се сее на преобладващата част от площите, заети с технически култури?
б)   маслодайни;

19.    Животновъдството в България, се развива в следните форми:
д)   всичко посочено.

20.    Основната отглеждана в България порода кокошки е:
б)   легхорн;

21.    Кой от енергийните ресурси се използва в най-големи обеми и от него се произвежда най-много електричество?
в)   кафяви и лигнитни въглища;

22.    В България добив на кафяви въглища се осъществява предимно във въглищните басейни:
б)   Пернишки, Бобовдолски и Бургаски;

23.    Какво произвеждат мартеновите пещи?
в)   стомана;

24.    В кое от посочените двойки „селище - производство" има несъответст­вие?
в)   Димитровград - медни изделия;

25.   Производството на синтетични влакна се отнася към:
а)   органичната химия;

         26. Коя група изделия се произвежда само от химическата промишленост?
а)   минерални торове и калцинирана сода;

27. Коя производствена дейност, осъществявана от фирмите от отрасъл „лека промишленост", замърсява околната природната среда?
д)   всички посочени.

        28.  Кое твърдение за коприненотекстилната промишленост НЕ е вярно?
б)   производство на копринени прежди има в град Копривщица;

29.    Град Долна Митрополия е център на хранително-вкусовата промишленост, в който има специализация в производството на:
в)   брашно, олио, захар;

30.    Кое от посочените културни растения, отглеждани в България, НЕ не се използва като суро­вина за производството на алкохолни изделия?
д)   ръж.

31.    На територията и в околностите на кой голям български град се преси­чат трасетата на Европейските транспортни коридори № 8 и № 9?
б)   Стара Загора;

32.    За кой вид транспорт се отнасят характеристиката:
„Отличава се с голяма пропускателна способност, надеждност и безконфликтност на пренасянето на товарите, ниска цена на превоза, независимост от клима­тичните условия."?
д)   тръбопроводен.

33.    Отличителен белег на социалния туризъм е:
д)   всичко посочено.

34.    Туристическите обекти „Триградско ждрело" и „Ягодинска пещера" се намират на територията на:
в)   Западни Родопи;

35.    Кой от посочените градове от Югозападния регион е център на производ­ство на каучукови изделия?
б)   Нови Искър;

36. В коя двойка „район на селище-растениевъдна специализация" в Югозапад­ния район има несъответствие?
в)   Трънско - захарно цвекло;

37.    Чрез кои Гранични контролно-пропускателни пункта Югоизточният район на България има транспортни връзки с Република Турция?
б)  Малко Търново, Лесово;

38.    Кое от селищата в Югоизточния район е разположено в долината на р. Тунджа?
г)   Елхово;

39.    Златията и Равнище са географски имена на:
б)  льосови плата в Северозападния район;

40.    Курортни селища в Северозападния район са:
а)   Вършец, Белоградчик, Шипково;


1 коментар:

  1. как може да слагате толкова трудни въпроси, които ги няма на матурите ..

    ОтговорИзтриване