неделя, 7 февруари 2016 г.

Комплексен тест №1

1.  Граничната линия между Румъния и България по река Дунав преминава по:
а)   българския бряг;
б)   румънския бряг;
в)   средата между българския и румънския бряг;
г)   талвега на река Дунав;
д)   не е ясно определена.
2.    Коя от посочените общини в България НЕ е разположена край границата с Гърция?
а)   Хаджидимово;
б)   Сандански;
в)   Петрич;
г)   Златоград;
д)   Кърджали.
3.    При разкъсване и разместване на земните пластове се образуват различни тектонски форми. На изображението е представена формата:
            а)   флексура;
            б)   антиклинала;
            в)   грабен;
            г)   възсед;
            д)   хорст.
4. За коя стопанска дейност планинският релеф на България е неблагоприя­тен?
а)   транспорт;
б)   туризъм;
в)   пасищно животновъдство;
г)   дърводобив;
д)   дървообработване.
5. В кое от изброените находища на полезни изкопаеми има кафяви въглища?
а)   Ломски въглищен басейн;
б)   Свогенски въглищен басейн;
в)   Балкански въглищен басейн;
г)   Пернишки въглищен басейн;
д)   Добруджански въглищен басейн.
6.  В кое от посочените находища на полезни изкопаеми НЯМА мрамори?
а)   гр. Велинград;
б)   гр. Берковица;
в)   с. Пожарево (Софийско);
г)   с. Илинденци (Санданско);
д)   Тополовградско.
7.    За коя климатична област в България са характерни два максимума (про­летно-летен и есенно-зимен) и два минимума (февруари и август) на валежите?
а)   умереноконтинентална;
б)   преходно-континентална;
в)   континентално-средиземноморска;
г)   черноморска;
д)   планинска.
8.    Най-малък средногодишен валеж в България (420 мм) е измерен в:
а)   Садово;
б)   Свиленград;
в)   Сливен;
г)   Малко Търново;
д)   Балчик.
9.    Карстовият извор с най-голям дебит е:
а)   „Глава Панега";
б)   „Бездънен";
в)   „Клептуза";
г)    „Язо";
д)   „Докузак".
10.    В коя група са само имена на десни притоци на река Марица?
а)   Чепинска, Въча, Чепеларска, Арда;
б)   Тополница, Въча, Чепеларска, Стряма;
в)   Тунджа, Стряма, Тополница, Сазлийка;
г)   Луда Яна, Пясъчник, Каялийка, Чепеларска;
д)   Тунджа, Арда, Стряма, Въча, Стара река.
11.    Най-благоприятни за отглеждането на зеленчуци, коноп и ориз са:
а)   канелени горски почви;
б)   сиви горски почви;
в)   хумусно-карбонатни почви;
г)   алувиално-ливадни почви;
д)   кафяви горски почви.
12.    В България от горската растителност най-голяма площ заемат:
а)   смесени (широколистни и иглолистни) гори;
б)   широколистни вечнозелени гори;
в)   иглолистни вечнозелени гори;
г)   иглолистни листопадни гори;
д)   широколистни листопадни гори.
13.  През 2014 г. раждаемостта в България е:
а)   под 5.0‰;
б)   между 5.0 и 10.0‰;
в)   между 10.0 и 15.0‰;
г)   между 15.0 и 20.0‰;
д)   над 20‰.
14.  Продължителността на живот на населението зависи предимно от:
а)   жизненото равнище и здравеопазването;
б)   биологичната наследственост;
в)   равнището на образование и култура;
г)   производствените технологии и условията на труд;
д)   особеностите на природната среда.
15.  В България има само няколко града, които са разположени високо в планините. Кой от посочените градове има надморска височина над 1000 м?
а)   Самоков;
б)   Чепеларе;
в)   Сандански;
г)   Троян;
д)   Чипровци.
16.  Кой от посочените градове е разположен в низинна форма на релефа?
а)   Велинград;
б)   Девин;
в)   Видин;
г)   Панагюрище;
д)   Велико Търново.
17.    Сортовете „Бела дона", „Белозем" и „Пембе" са сортове:
а)   пшеница;
б)   ечемик;
в)   ориз;
г)   царевица;
д)   тютюн.
18.    Кой вид културни растения в България се сее на преобладващата част от площите, заети с технически култури?
а)   хранително-вкусови;
б)   маслодайни;
в)   влакнодайни;
г)   етерично-маслодайни;
д)   лекарствени.
19.    Животновъдството в България, се развива в следните форми:
а)   частно фермерство;
б)   кооперативни стопанства;
в)   акционерни дружества;
г)   помощни стопанства на отделни хора;
д)   всичко посочено.
20.    Основната отглеждана в България порода кокошки е:
а)   родайланд;
б)   легхорн;
в)   Старозагорска червена;
г)   плимутрок;
д)   нюхемпшир.
21.    Кой от енергийните ресурси се използва в най-големи обеми и от него се произвежда най-много електричество?
а)   нефт и природен газ;
б)   геотермална енергия;
в)   кафяви и лигнитни въглища;
г)   ветрова енергия;
д)   хидроенергия.
22.    В България добив на кафяви въглища се осъществява предимно във въглищните басейни:
а)   Сухострелски, Пирински и Николаевски;
б)   Пернишки, Бобовдолски и Бургаски;
в)   Кюстендилски, Гоцеделчевски и Лудокамчийски;
г)   Николаевски, Лудокамчийски и Пирински;
д)   Пирински, Бобовдолски и Боровдолски.
23.    Какво произвеждат мартеновите пещи?
а)   чугун;
б)   прокат;
в)   стомана;
г)   метизи;
д)   кокс.
24.    В кое от посочените двойки „селище - производство" има несъответст­вие?
а)   Пирдоп - електролитна мед;
б)   Нови Искър - оловни изделия;
в)   Димитровград - медни изделия;
г)   край Асеновград - олово и цинк;
д)   Гара Искър (София) - сплави на цветни метали.
25.   Производството на синтетични влакна се отнася към:
а)   органичната химия;
б)   неорганичната химия;
в)   химико-фармацевтичната промишленост;
г)   парфюмерийно-козметичната промишленост;
д)   биотехнологичната промишленост.
         26. Коя група изделия се произвежда само от химическата промишленост?
а)   минерални торове и калцинирана сода;
б)   минерална вата и покривни материали;
в)   полимери и килимени изделия;
г)   вар и керамични съдове;
д)   порцелан и фаянс.
27.   Коя производствена дейност, осъществявана от фирмите от отрасъл „лека промишленост", замърсява околната природната среда?

а)   пране на вълната;
б)   обработка на суровите кожи;
в)   избелване на платове;
г)   боядисване на прежди и платове;
д)   всички посочени.
        28.  Кое твърдение за коприненотекстилната промишленост НЕ е вярно?
а)   първичната обработка на пашкулите е в суровинните райони;
б)   производство на копринени прежди има в град Копривщица;
в)   производство на копринени платове от синтетична коприна има в Русе;
г)    фирми на коприненотекстилната промишленост има в София и Враца;
д)   фабриката в Карлово произвежда платове от синтетична коприна.
29.    Град Долна Митрополия е център на хранително-вкусовата промишленост, в който има специализация в производството на:
а)   месни консерви, нектари, вино;
б)   сладкарски изделия, цигари, коняци;
в)   брашно, олио, захар;
г)   плодови консерви, готови храни, сирене;
д)   безалкохолни напитки, млечни масла и кашкавал.
30.    Кое от посочените културни растения, отглеждани в България, НЕ не се използва като суро­вина за производството на алкохолни изделия?
а)   грозде;
б)   ечемик;
в)   сливи;
г)   круши;
д)   ръж.
31.    На територията и в околностите на кой голям български град се преси­чат трасетата на Европейските транспортни коридори № 8 и № 9?
а)   Русе;
б)   Стара Загора;
в)   София;
г)   Пловдив;
д)   Бургас.
32.    За кой вид транспорт се отнасят характеристиката:
„Отличава се с голяма пропускателна способност, надеждност и безконфликтност на пренасянето на товарите, ниска цена на превоза, независимост от клима­тичните условия."?
а)   железопътен;
б)  автомобилен;
в)   речен;
г)   въздушен;
д)   тръбопроводен.
33.    Отличителен белег на социалния туризъм е:
а)   подпомагане с държавни средства на балнеолечението;
б)   подпомагане с държавни и обществени средства на отдиха и почивката;
в)   по-ниски цени на отдиха в почивни станции и лагери;
г)   използването на евтини нощувки в туристически хижи;
д)   всичко посочено.
34.    Туристическите обекти „Триградско ждрело" и „Ягодинска пещера" се намират на територията на:
а)   Среден Предбалкан;
б)   Западна Дунавска равнина;
в)   Западни Родопи;
г)   Краище;
д)   Странджа.
35.    Кой от посочените градове от Югозападния регион е център на производ­ство на каучукови изделия?
а)   Дупница;
б)   Нови Искър;
в)   Златица;
г)   Разлог;
д)   Петрич.
36. В коя двойка „район на селище-растениевъдна специализация" в Югозапад­ния район има несъответствие?
а)   Кюстендилско - череши;
б)   Самоковско - лен;
в)   Трънско - захарно цвекло;
г)   Петричко - ранни зеленчуци;
д)   Гоцеделчевско - тютюн.
37.    Чрез кои Гранични контролно-пропускателни пункта Югоизточният район на България има транспортни връзки с Република Турция?
а)   Връшка чука, Йовково;
б)  Малко Търново, Лесово;
в)   Лесово, Гюешево;
г)   Малко Търново, Стрезимировци;
д)   с. Странджа, Брегово.
38.    Кое от селищата в Югоизточния район е разположено в долината на р. Тунджа?
а)   Несебър;
б)  Поморие;
в)   Ахтопол;
г)   Елхово;
д)   Царево.
39.    Златията и Равнище са географски имена на:
а)   възвишения в Северозападния район;
б)  льосови плата в Северозападния район;
в)   крайдунавски алувиални низини в Северозападния район;
г)   планини от Западния Предбалкан;
д)   резервати от Северозападния район.
40.    Курортни селища в Северозападния район са:
а)   Вършец, Белоградчик, Шипково;
б)   Бяла Слатина, Кула, Брегово;
в)   Брусарци, Мездра, Никопол;
г)   Монтана, Троян, Арчар;
д)   Чипровци, Вълчедръм, Червен бряг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар