четвъртък, 4 февруари 2016 г.

Отговори

на тест География на Черноморската област 

Черно море и българско Черноморско крайбрежие

1.   Температурата на черноморската вода е най-висока след обяд, а най-нис­ка - рано сутринта. Това се дължи на:
б)   по-бавното нагряване и по-бавното изстиване на морската вода;

2.   Средната годишна температура на черноморската вода е:
б)  13.5°С;

3.    Черноморският шелф заема ивица покрай брега с дълбочина до 160 м. Най-голяма е неговата площ:
г)   между устието на Дунав и п-ов Крим;

4.    Черно море е заело огромна котловина между Европа и Азия. По своя гео­ложки произход то е:
д)   грабен.

5.    По очертанията на бреговата линия се определя формата на морския ба­сейн. При Черно море тя е:
в)   бъбрековидна;

6.    Протокът Босфор свързва Черно море с:
г)   Мраморно море;

7.    Керченският проток свързва Черно море с:
б)  Азовско море;

8.    За кой морски проток се отнася характеристиката:
„Свързва Мраморно със Средиземно море, а чрез него и с Атлантически океан. Има дължина от около 120 км и ширина от 1.3 до 27 км. Разделя Европа от Азия."?
д)   Дарданели.

9. Частта от черноморския бряг, принадлежаща на България, е:
в)   9.2%;

10.    Общата площ на повърхността на Черно море е:
б)   413 500 кв. км.

11.    Кой от черноморските острови НЕ е разположен срещу българския черноморски бряг?
в)   Березан;

12.    През кой геоложки период се образува Черно море?
г)   терциер;

13.    Най-големият черноморски полуостров, Кримският, сега териториално принадлежи на държавата:
а)   Русия;

14.    Кой от посочените видове риба е характерен за Черно море?
б)   скумрия;

15.    Най-ниска е солеността на водата на Черно море край:
г)   устието на река Дунав;

16.    В организмовия свят на Черно море доминират като брой видовете:
д)   водорасли.

17.    Кое от посочените селища, намиращи се на брега на Черно море, е най-голямото морско пристанище?
г)   Новоросийск (Русия);

18.    За коя низина се отнася описанието:
„Разположена е в Южното Черноморско крайбрежие между най-източните разклонения на Еминска планина на север и Странджа на юг, наклонена е на изток. Реките, протичащи през нея, образуват радиална (подковообразна) долинна мрежа. В нейната източна част са разположени три големи крайморски езера."?
б)   Бургаска низина;

19.    Кое от посочените плата е разположено между долните течения на реки­те Провадийска и Камчия?
а)   Авренско (Момино) плато;

20.    В Българското Черноморско крайбрежие, и по-точно в долината на река Батова при с. Оброчище, има находище на:
д)   манганови руди.

21.    В Българското Черноморско крайбрежие най-малко са валежите и речни­ят отток в:
а)   добруджанската част;

22.    Между долините на реките Камчия и Хаджийска е разположено:
б)   Средното Черноморско крайбрежие;

23.    В коя част на Българското Черноморско крайбрежие валежите имат юнски максимум и февруарски минимум?
а)   в Северното крайбрежие;

24.    В коя група всички езера по произход са лагунни?
г)   Поморийско, Аркутино, Алепу;

25.    За кое крайморско езеро се отнася характеристиката:
„Разположено е край Бургас. То е много плитко, а бреговете му са ниски. Образувано е чрез преграждане на плитък морски залив. През много сухи лета соле­ността му достига до 250‰. Дълбочината му е около 1 м. Поради това от него през лятото се добива морска сол чрез изпарение на морска вода."?
а)   Атанасовско;

26.    От реките, които се вливат пряко в Черно море, с най-голяма дължина, най-голям водосборен басейн и най-голяма гъстота на речната мрежа е поречие­то на река:
б)   Камчия;

27.    Най-дългият морски плаж (12 км) по Българското крайбрежие е:
в)   Камчийско-Шкорпиловски;

28.    За кой морски нос се отнася характеристиката:
„Намира се в Северното Черноморско крайбрежие. Навлиза на 2 км навътре в морето и се издига на около 70м над водата."?
г)   Калиакра;

29.    Чрез номера на картосхемата са отбелязани известни природни обекти в Българското Черноморско крайбрежие. В коя двойка „номер - местоположение и име на обекта" има несъответствие?
д)   № 5 - Атанасовско езеро.

30.    Причина през зимата температурите край Черно море да са по-високи спрямо тези в равните части на страната, а през лятото да са по-ниски, е влия­нието на:
в)   разликата в нагряването на сушата и вода;

31.    Кое от посочените е име на природен парк, намиращ се на територията на Българското Черноморско крайбрежие?
б)   „Златни пясъци";

32.    Реките Батова, Девня и Провадийска, вливащи се пряко в Черно море, са с типично:
д)   карстово подхранване.

33.    Кое от посочените крайморски езера е лиманно по произход?
б)   Шабленско;

34.    Как се наричат малки и плитки много солени крайморски езера, на чието дъно се образува лечебна кал?
в)   тузла;

35.    Кой тип почви от Българското Черноморско крайбрежие са образувани върху дълбоко изветрели скали, при континентално-средиземноморски климатич­ни условия и при валежи около 800 мм?
б)  жълтоземи;

36.    В Българското Черноморско крайбрежие с най-разнообразна във видово отношение растителност се отличава:
д)   Странджанското крайбрежие.

37.    В българския участък Черно море получава вода от 60 реки и потоци. Коя от посочените реки НЕ се влива в Черно море?
д)   Мочурица.

38.   В кой от посочените географски обекти по Българското Черноморско крайбрежие се наблюдава съвременно потъване на земните пластове?
б)   Бургаска низина;

    39. Удавените речни устия по Българското Черноморско крайбрежие се наричат:
г)   лимани;

   40. Балтата е лиманна низина, разположена край долното течение на река:
а)   Батова;


Тестови задания със свободен отговор:
1. За коя река от Българското Черноморско крайбрежие се отнася характеристиката:„Извира от Странджа планина в Турция. През по-голямата си част тече на територията на България. Има широка речна долина, в която почвите са жълтоземни. Влива се в Черно море южно от Ахтопол чрез лиман."?
   Велека

2. Уникалните влажни гори край долните течения и устията на реките Кам­чия, Велека, Батова, Ропотамо и др., състоящи се от летен дъб, клен, ясен и раз­лични увивни растения (повет, дива лоза, скрипка, бръшлян), се наричат:
    лонгозни гори

3. Покрай Българското Черноморско крайбрежие преминава известният път на прелетните птици, наричан:
   Виа Понтика

4. Бризите са типични местни периодични ветрове за Българското Черно­морско крайбрежие. През денонощието те два пъти сменят посоката на движе­ние на въздуха. През деня те духат от:
  морето към сушата

5. Магнетитовите пясъци са характерни за някои плажове край град:
  Бургас

6.    Средната соленост на водата на Черно море е:
          18 промила ()

Няма коментари:

Публикуване на коментар