четвъртък, 4 февруари 2016 г.

География на Черноморската област

Черно море и българско Черноморско крайбрежие

Тематичен тест по География на България

 Тестови задания с избираем отговор: 
1.   Температурата на черноморската вода е най-висока след обяд, а най-нис­ка - рано сутринта. Това се дължи на:
а)   по-силното слънчево греене в открито море след обяд;
б)   по-бавното нагряване и по-бавното изстиване на морската вода;
в)   наличието на топли течения в следобедните часове;
г)   наличието на студени течения в сутрешните часове;
д)   по-малката соленост на черноморската вода.
2.   Средната годишна температура на черноморската вода е:
а)   10.5°С;
б)  13.5°С;
в)   15.5°С;
г)   16.5°С;
д)   17.5°С.
3.    Черноморският шелф заема ивица покрай брега с дълбочина до 160 м. Най-голяма е неговата площ:
а)   покрай турския бряг;
б)   покрай грузинския бряг;
в)   покрай българския бряг;
г)   между устието на Дунав и п-ов Крим;
д)   черноморският шелф е с почти еднаква ширина.
4.    Черно море е заело огромна котловина между Европа и Азия. По своя гео­ложки произход то е:
а)   синеклиза;
б)  антеклиза;
в)   флексура;
г)   хорст;
д)   грабен.
5.    По очертанията на бреговата линия се определя формата на морския ба­сейн. При Черно море тя е:
а)   овална;
б)   пирамидална;
в)   бъбрековидна;
г)   почти правилен кръг;
д)   почти правоъгълна.
6.    Протокът Босфор свързва Черно море с:
а)   Каспийско море;
б)  Азовско море;
в)   Аралско море;
г)   Мраморно море;
д)   Адриатическо море.
7.    Керченският проток свързва Черно море с:
а)   Каспийско море;
б)  Азовско море;
в)   Аралско море;
г)   Адриатическо море;
д)   Мраморно море.
8.    За кой морски проток се отнася характеристиката:
„Свързва Мраморно със Средиземно море, а чрез него и с Атлантически океан. Има дължина от около 120 км и ширина от 1.3 до 27 км. Разделя Европа от Азия."?
а)   Керченски проток;
б)   Отрантски проток;
в)   Босфор;
г)   Гибралтарски проток;
д)   Дарданели.
9. Частта от черноморския бряг, принадлежаща на България, е:
а)   5.2%;
б)   7.2%;
в)   9.2%;
г)   11.2%;
д)   13.2%.
10.    Общата площ на повърхността на Черно море е:
а)   2 500 500 кв. км.
б)   413 500 кв. км.
в)   27 500 кв. км
г)   111500кв.км.
д)   505 000 кв. км
11.    Кой от черноморските острови НЕ е разположен срещу българския черноморски бряг?
а)   Света Анастасия;
б)   Свети Петър;
в)   Березан;
г)   Свети Иван;
д)   Змийски остров.
12.    През кой геоложки период се образува Черно море?
а)   триас;
б)   юра;
в)   креда;
г)   терциер;
д)   кватернер.
13.    Най-големият черноморски полуостров, Кримският, сега териториално принадлежи на държавата:
а)   Русия;
б)   Украйна;
в)   България;
г)   Турция;
д)   Грузия.
14.    Кой от посочените видове риба е характерен за Черно море?
а)   шаран;
б)   скумрия;
в)   пъстърва;
г)   сом;
д)   мряна.
15.    Най-ниска е солеността на водата на Черно море край:
а)   протока Босфор;
б)   Кримския полуостров;
в)   грузинското крайбрежие;
г)   устието на река Дунав;
д)   странджанското крайбрежие.
16.    В организмовия свят на Черно море доминират като брой видовете:
а)   ракообразни;
б)   риби;
в)   мекотели (охлюви и раци);
г)   делфини;
д)   водорасли.
17.    Кое от посочените селища, намиращи се на брега на Черно море, е най-голямото морско пристанище?
а)   Сочи (Русия);
б)   Ялта (Украйна);
в)   Батуми (Грузия);
г)   Новоросийск (Русия);
д)   Сухуми (Абхазия).
18.    За коя низина се отнася описанието:
„Разположена е в Южното Черноморско крайбрежие между най-източните разклонения на Еминска планина на север и Странджа на юг, наклонена е на изток. Реките, протичащи през нея, образуват радиална (подковообразна) долинна мрежа. В нейната източна част са разположени три големи крайморски езера."?
а)   Балтата;
б)   Бургаска низина;
в)   Лонгоза;
г)   Айтоска котловина;
д)   Карнобатска котловина.
19.    Кое от посочените плата е разположено между долните течения на реки­те Провадийска и Камчия?
а)   Авренско (Момино) плато;
б)   Добруджанско плато;
в)   Франгенско плато;
г)   Шуменско плато;
д)   Лудогорско плато.
20.    В Българското Черноморско крайбрежие, и по-точно в долината на река Батова при с. Оброчище, има находище на:
а)   медни руди;
б)   черни въглища;
в)   лечебна кал;
г)   нефт;
д)   манганови руди.
21.    В Българското Черноморско крайбрежие най-малко са валежите и речни­ят отток в:
а)   добруджанската част;
б)   низината Лонгоза;
в)   старопланинската част;
г)   Бургаската низина;
д)   странджанската част.
22.    Между долините на реките Камчия и Хаджийска е разположено:
а)   Северното Черноморско крайбрежие;
б)   Средното Черноморско крайбрежие;
в)   Южното Черноморско крайбрежие;
г)   Странджанското Черноморско крайбрежие;
д)   Медниридското Черноморско крайбрежие.
23.    В коя част на Българското Черноморско крайбрежие валежите имат юнски максимум и февруарски минимум?
а)   в Северното крайбрежие;
б)   в Средното крайбрежие;
в)   в Южното крайбрежие;
г)   във всички посочени части;
д)   в нито една от посочените части.
24.    В коя група всички езера по произход са лагунни?
а)   Варненско, Бургаско, Аркутино;
б)   Мандренско, Балчишка Тузла, Атанасовско;
в)   Белославско, Дуранкулашко, Наневска Тузла;
г)   Поморийско, Аркутино, Алепу;
д)   Бургаско, Мандренско, Варненско.
25.    За кое крайморско езеро се отнася характеристиката:
„Разположено е край Бургас. То е много плитко, а бреговете му са ниски. Образувано е чрез преграждане на плитък морски залив. През много сухи лета соле­ността му достига до 250‰. Дълбочината му е около 1 м. Поради това от него през лятото се добива морска сол чрез изпарение на морска вода."?
а)   Атанасовско;
б)  Бургаско;
в)   Мандренско;
г)   Алепу;
д)   Стомопло.
26.    От реките, които се вливат пряко в Черно море, с най-голяма дължина, най-голям водосборен басейн и най-голяма гъстота на речната мрежа е поречие­то на река:
а)   Батова;
б)   Камчия;
в)   Провадийска;
г)   Средецка;
д)   Китенска.
27.    Най-дългият морски плаж (12 км) по Българското крайбрежие е:
а)   Златни пясъци;
б)  Албена;
в)   Камчийско-Шкорпиловски;
г)   Слънчев бряг;
д)   Китенски.
28.    За кой морски нос се отнася характеристиката:
„Намира се в Северното Черноморско крайбрежие. Навлиза на 2 км навътре в морето и се издига на около 70м над водата."?
а)   Атия;
б)   Маслен нос;
в)   Емине;
г)   Калиакра;
д)   Св. Агалина.
29.    Чрез номера на картосхемата са отбелязани известни природни обекти в Българското Черноморско крайбрежие. В коя двойка „номер - местоположение и име на обекта" има несъответствие?

а)   № 1 - Бургаски залив;

б)   № 2 - нос Калиакра;
в)   № 3 - нос Емине;
г)   № 4 - Медни рид;
д)   № 5 - Атанасовско езеро.
30.    Причина през зимата температурите край Черно море да са по-високи спрямо тези в равните части на страната, а през лятото да са по-ниски, е влия­нието на:
а)   Източноевропейския антициклон;
б)   Исландския минимум;
в)   разликата в нагряването на сушата и вода;
г)   умерените континентални въздушни маси;
д)   по-топлите тропични въздушни маси.
31.    Кое от посочените е име на природен парк, намиращ се на територията на Българското Черноморско крайбрежие?
а)   „Камчия";
б)   „Златни пясъци";
в)   „Ропотамо";
г)   „Пясъчна лилия";
д)   „Калиакра".
32.    Реките Батова, Девня и Провадийска, вливащи се пряко в Черно море, са с типично:
а)   дъждовно подхранване;
б)   дъждовно-снежно подхранване;
в)   снежно-дъждовно подхранване;
г)   ледниково подхранване;
д)   карстово подхранване.
33.    Кое от посочените крайморски езера е лиманно по произход?
а)   Поморийско;
б)   Шабленско;
в)   Атанасовско;
г)   Алепу;
д)   Аркутино.
34.    Как се наричат малки и плитки много солени крайморски езера, на чието дъно се образува лечебна кал?
а)   лагуна;
б)   лонгоз;
в)   тузла;
г)   лиман;
д)   балта.
35.    Кой тип почви от Българското Черноморско крайбрежие са образувани върху дълбоко изветрели скали, при континентално-средиземноморски климатич­ни условия и при валежи около 800 мм?
а)   черноземи;
б)  жълтоземи;
в)   кафяви горски почви;
г)   сиви горски почви;
д)   хумусно-карбонатни почви.
36.    В Българското Черноморско крайбрежие с най-разнообразна във видово отношение растителност се отличава:
а)   Добруджанското крайбрежие;
б)   Долнокамчийската низина (Лонгоза);
в)   Старопланинското крайбрежие;
г)   Бургаската низина;
д)   Странджанското крайбрежие.
37.    В българския участък Черно море получава вода от 60 реки и потоци. Коя от посочените реки НЕ се влива в Черно море?
а)   Средецка;
б)   Хаджийска;
в)   Провадийска;
г)   Факийска;
д)   Мочурица.
38.   В кой от посочените географски обекти по Българското Черноморско крайбрежие се наблюдава съвременно потъване на земните пластове?
а)   Франгенско плато;
б)   Бургаска низина;
в)   Момино плато;
г)   Еминска планина;
д)   Камчийска планина.
    39. Удавените речни устия по Българското Черноморско крайбрежие се наричат:
а)   естуари;
б)  лагуни;
в)   тузли;
г)   лимани;
д)   яйли.
   40. Балтата е лиманна низина, разположена край долното течение на река:
а)   Батова;
б)   Камчия;
в)   Велека;
г)   Ропотамо;
д)   Провадийска.

Тестови задания със свободен отговор:
1. За коя река от Българското Черноморско крайбрежие се отнася характеристиката: „Извира от Странджа планина в Турция. През по-голямата си част тече на територията на България. Има широка речна долина, в която почвите са жълтоземни. Влива се в Черно море южно от Ахтопол чрез лиман."?
      ………………………………………………………
2. Уникалните влажни гори край долните течения и устията на реките Кам­чия, Велека, Батова, Ропотамо и др., състоящи се от летен дъб, клен, ясен и раз­лични увивни растения (повет, дива лоза, скрипка, бръшлян), се наричат:
     ………………………………………………………..
3. Покрай Българското Черноморско крайбрежие преминава известният път на прелетните птици, наричан:
     …………………………………………………………
4. Бризите са типични местни периодични ветрове за Българското Черно­морско крайбрежие. През денонощието те два пъти сменят посоката на движе­ние на въздуха. През деня те духат от:
     ………………………………………………………….
5. Магнетитовите пясъци са характерни за някои плажове край град:
    …………………………………………………………..
6.    Средната соленост на водата на Черно море е:
                ………………………………………………………….


Няма коментари:

Публикуване на коментар