четвъртък, 4 февруари 2016 г.

Отговори

на тест География на Дунавската равнина

1.    Дунавската равнина се простира от запад на изток между:
а)   Тимок и Черно море;

2.    Коя главна морфоструктура изгражда основата на Дунавската равнина?
а)   Мизийска плоча;

3.   От коя скала предимно е покрита повърхността на Дунавската равнина?
в)   льос;

          4.  Коя е причината в Дунавската равнина да има черноземни почви?
д)   всичко посочено.

5.    През Дунавската равнина протичат множество транзитни реки, които извират предимно от:
в)   Главна Старопланинска верига;

6.    Две от протичащите през Дунавската равнина реки я разделят на три части: западна, средна и източна. Това са реките:
в)   Вит и Янтра;

7.    Дунавската равнина е най-широка и най-висока в:
в)   източна част;

      8. „Търнов дял" е географско име на обект в Дунавската равнина. Това е:
в)   най-високият връх в Дунавската равнина;

9. Коя от посочените височини НЕ е в Дунавската равнина?
а)   Микренски височини;

10.    Най-голямата по площ крайдунавска низина е:
а)   Побрежие (Бръшлянска);

11.    Максимумът на оттока на реките в Дунавската равнина през месеците март и април се дължи предимно на:
г)   валежите от дъжд и топенето на снега;

12.    Полезните изкопаеми в Дунавската равнина имат предимно:
г)   седиментогенен произход;

13.    Могилите между град Сухиндол и село Драгомирово (Свищовско) са изгра­дени от скалата:
г)   базалт;

14.    Каньоновидните речни долини и суходолията са най-характерни за:
г)   Източна Дунавска равнина;

15.    Коя от посочените форми на земната повърхност на Дунавската равнина е льосова?
б)   пътна ровина (холвег);

16.    Реките, които извират от високите плата и възвишения в Източна Ду­навска равнина, текат в различни посоки и образуват речна мрежа, определяна като:
д)   ветрилообразна речна мрежа.

17. Речните долини на Русенски Ром и Провадийска река по своя напречен профил са:
в)   каньоновидни долини;

18. Коя от реките НЕ тече през Западна Дунавска равнина?
в)   Провадийска;

19.    Максимумът на валежите в Дунавската равнина е през месеците:
г)   май и юни;

20.    Кое от посочените твърдения за естествената растителност НЕ се от­нася за Дунавската равнина?
д)   често срещани дървесни видове са източен бук, чинар, лавровишня.

21.    Коя от посочените реки извира от Източна Дунавска равнина?
в)   Батова;

22.    Кой от посочените резервати, намиращи се в Дунавската равнина, е раз­положен в Айдемирската крайдунавска низина?
а)   „Сребърна";

         23. Коя форма на релефа в Дунавската равнина НЕ е льосова по произход?
д)   понор.

24.   В кое съчетание на „част от Дунавската равнина - характерни форми
на релефа" има несъответствие?
г)   цялата Дунавска равнина - трогови речни долини и проломи;

25.    Коя е причината в Дунавската равнина да има студена зима, горещо лято и голяма температурна амплитуда?
б)   по-силното континентално влияние;

26.    През студеното полугодие в Дунавската равнина най-чести и гъсти са мъглите:
г)   край река Дунав;

27.    Типични форми на земната повърхност само в Източната Дунавска рав­нина са:
г)   суходолия;

28.    Коя климатична характеристика не се отнася за Дунавската равнина?
в)   чести температурни инверсии и бораподобни ветрове;

29.   Коя от посочените скали НЕ е характерна за Дунавската равнина?
а)   мрамори;

30.   Кой тип почви са най-разпространени в Дунавската равнина?
г)   черноземни почви;

31.    За коя част на Дунавската равнина са характерни базалтовите могили и льосовите форми на релефа?
б)   Средна Дунавска равнина;

32.    Кои от посочените полезни изкопаеми са със значими промишлени запаси в Дунавската равнина?
в)   каолин и гипс;

33.    Характерни тревни степни растителни видове за Дунавската равнина и най-вече за нейната източна част са:
а)   коило, садина, божур, ливадина;

34.    Характерна група животни за Дунавската равнина са:
в)   полска мишка, хомяк, степен пор, яребица, обикновен заек;

35.    Коя от посочените реки, протичащи през Дунавската равнина, има каньоновидна долина?
в)   Русенски Лом;

36.    Коя от посечените реки, протичащи в Дунавската равнина, постепенно губи водите си и долината се превръща в суходолие?
д)   всички посочени.

37.    В Дунавската равнина годишната температурна амплитуда между средните януарски и юлски температури обикновено е между:
а)   23 - 25°С;

38.    В крайдунавските низини, в дъната на речните долини и заливните реч­ни тераси, са акумулирани големи запаси от:
в)   грунтови води;

39.    Кои от посочените типове почви се среща в Дунавската равнина само в местата с по-голяма надморска височина?
б)  сиви горски;

40.    В Дунавската равнина годишната сума на валежите е по-малка край река Дунав - в Ломско и Оряховско. Това се дължи на:
г)   валежната сянка на Карпатите;Тестови задания със свободен отговор:
1. Коя част на Дунавската равнина има най-голяма средна надморска висо­чина?
   източна

2. В Добруджа характерната естествена растителна покривка е от типа:
    степна

3.    Най-плодородните почви в Дунавската равнина (черноземите) се поде­лят на подтипове. Кой подтип на черноземните почви има най-високо естестве­но плодородие?
   излужени черноземи

4.   В Дунавската равнина има развити льосови форми на релефа. Една от
тях са льосовите плата. Как се нарича най-известното льосово плато в Западна
Дунавска равнина?
   Златията

5.   В коя част на Дунавската равнина се намират Самуиловските височини и Провадийското плато?
   Източна Дунавска рав­нина
6.   За коя река, протичаща през Дунавската равнина, се отнася описанието:
„Образува се от сливането на двереки, които извират и събират водите си от Разградските и Поповските височини и Лилякското плато. Реката образува кра­сива каньоновидна долина в землището на с. Иваново. В нея има едноименен природен парк. Влива се в река Дунав. Общата й дължина е 141 км"?
Русенски Лом

Няма коментари:

Публикуване на коментар